Kursen vänder sig till vårdpersonal som vill fördjupa sina kunskaper i att möta individer med funktionsnedsättning, för att kunna tillämpa hälsa/ohälsa, vård och habiliteringsinsatser utifrån ett helhetsperspektiv.

SneakersFoto: kosmos111

Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • Beskriva och förklara etiologi, patofysiologi och symptombild vid fysiska, psykiska, sociala och psykosomatiska funktionsnedsättningar samt tillämpa dessa kunskaper vid omvårdnad, bedömning, åtgärder, behandling, habilitering och prevention.
 • Förklara samband mellan livsvillkor, livsstil, miljö, hälsa och hälsorisker.

Färdighet och förmåga

 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem.
 • Kunna kommunicera, diskutera och dokumentera information, problem och lösningar.
 • Tillämpa och värdera aktivitet och resurser på individ, grupp och samhällsnivå inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kring vad olika funktionsnedsättningar innebär och växla perspektiv utifrån olika funktionshinder.
 • Visa förståelse och respekt för patienters/brukares egenvärde och integritet med beaktande av etiska problemställningar.
 • Söka, använda och förhålla sig till kunskap på ett kritiskt och undersökande sätt för att kunna identifiera egna lärandebehov.

Kursinnehåll

 • Nervsystemets uppbyggnad och funktion
 • Fysisk, psykisk, och social funktionsnedsättning
 • Begreppen aktivitet och resurser ur ett individ, grupp och samhällsperspektiv
 • Normalt åldrande
 • Funktionsnedsättning och sexualitet
 • Vardagsstrukturering och sinnesstimulering
 • Aktuell forskning relaterat till helhetsperspektiv utifrån funktionsnedsättning
 • Psykatriska diagnoser med betoning utifrån terapi och behandling

Förkunskap

Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.

Relaterat innehåll