Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH)

Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa finns både i Norrköping och Linköping. 

Foto Emma Busk Winquist

Vid Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) är följande definition av omvårdnad vägledande för forskning, utbildning och utveckling:

Omvårdnad syftar till att bibehålla, stärka eller återfå hälsa, liksom att förebygga eller motverka ohälsa. Omvårdnad vänder sig till alla människor i livets olika faser och innefattar både teori och praktik. Omvårdnad blir synlig i omvårdnadshandling, vilken sker i en relation och förutsätter ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till individen och dennes livssituation.

Sjuksköterskan ansvarar för och utövar omvårdnad som en autonom disciplin, i samverkan med andra. Omvårdnad riktar sig till individer, grupper och samhälle, med utgångspunkt i människors gemensamma faktorer relaterade till hälsa eller ohälsa.

Omvårdnadsvetenskap omfattar ett brett fält som inrymmer utveckling och vidareutveckling av teorier och metoder, med ett fokus på individens, gruppens och samhällets behov och resurser. Omvårdnadsvetenskap bidrar med kunskap som kan omsättas i förståelse och färdigheter nödvändiga för att säkerställa god och säker omvårdnad och vård. 

  • På LiU är ämnet omvårdnad indelat i fyra dimensioner:
    • Omvårdnad, prevention
    • Omvårdnad, nära vård
    • Omvårdnad, specialistvård
    • Omvårdnad, avancerad vård
  • Vi bedriver också utbildning och forskning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

 Sammantaget är närmare 90 personer knutna till avdelningen, antingen genom anställning, adjungering eller resurssamordning med kliniska verksamheter inom Region Östergötland och kommunerna i regionen.

Om ORH

Utbildning

 

Vårt grundutbildningsuppdrag riktar sig främst mot sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet med dess olika inriktningar inklusive barnmorskeutbildningen.

Forskning och forskarutbildning

Forskningen bedrivs över hela ämnets bredd. Exempelvis omvårdnad vid cancer, förbättrande av prevention och behandling vid cancersjukdomar, psykisk ohälsa hos personer med långvariga kroppsliga sjukdomar, omvårdnad och egenvård samt olika typer av e-hälsoapplikationer vid hjärtsjukdom. Du kan läsa mer om vår forskning nedan.

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

Vi ger också ett antal fristående kurser och har medarbetare som i mindre omfattning också är engagerade i andra utbildningsprogram och kurser som ges inom ramen för Medicinska fakulteten.

Forskning

Teleyoga

Teleyoga – när öst möter väst

Vi undersöker om medicinsk Yoga på distans kan ge människor bättre hälsa. I studien ingår hjärtsjuka och tidigare intensivvårdspatienter.

Heart-exergame studien

Digitalt stödprogram - leva med hjärtsvikt

Utbildning

Människor som står i en ring och håller varsin pusselbit.

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp

Programmet ges inom huvudområdena: arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik eller omvårdnadsvetenskap.

Sjuksköterskor tar hand om patient

Avancerad specialistsjuksköterska inriktning kirurgisk vård, 120 hp

Som avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård har du en helhetsbild på patientens vårdprocess genom din fördjupade omvårdnadskompetens och utökade medicinska kunskap.

Barnmorskestudent övar handgrepp vid barnafödsel.

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Utbildningen till barnmorska bygger på problembaserat lärande, hälsoperspektiv och helhetssyn. Det är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen som ger dig professionell kompetens som barnmorska.


 

Ledning och administration

Avdelningschef

Enhetschefer

Administration

Medarbetare

Kontakt

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus

Kungsgatan 40

Plan 6 och 7

Campus Norrköping

Besöksadress Linköping

Växthuset

Hus 511-001, ingång 75/76/78

Plan 13

Campus US

Nyheter

En bild på en disputation

Första disputationen i forskarskolan Nära vård

Forskarskolan Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen startade sin verksamhet hösten -22. Nu har den första doktoranden disputerat. Region Östergötland har initierat och finansierar forskarskolan och Linköpings universitet har det akademiska ansvaret.

Miljonstöd till barnmedicin från Joanna Cocozzas stiftelse – 2023

Fyra LiU-forskare har tilldelats 2023 års projektbidrag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning. Forskningsprojekten ska studera typ 1-diabetes, medfödda hjärtsjukdomar, för tidigt födda barn och långvariga symptom efter Covid-19.

Tre sjuksköterskor syns i bild. En av dem sätter en nål på en patient medan de två andra ser på.

"Stort att vi är med och slåss på den här nivån redan"

Nyligen tog sig Linköpings universitet in på QS Top Universities rankinglista över världens främsta universitet. Allra högst hamnade ämnet omvårdnad.

Organisation