Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH)

Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa finns både i Norrköping och Linköping. 

Foto Emma Busk Winquist

Vid Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) är följande definition av omvårdnad vägledande för forskning, utbildning och utveckling:

Omvårdnad syftar till att bibehålla, stärka eller återfå hälsa, liksom att förebygga eller motverka ohälsa. Omvårdnad vänder sig till alla människor i livets olika faser och innefattar både teori och praktik. Omvårdnad blir synlig i omvårdnadshandling, vilken sker i en relation och förutsätter ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till individen och dennes livssituation.

Sjuksköterskan ansvarar för och utövar omvårdnad som en autonom disciplin, i samverkan med andra. Omvårdnad riktar sig till individer, grupper och samhälle, med utgångspunkt i människors gemensamma faktorer relaterade till hälsa eller ohälsa.

Omvårdnadsvetenskap omfattar ett brett fält som inrymmer utveckling och vidareutveckling av teorier och metoder, med ett fokus på individens, gruppens och samhällets behov och resurser. Omvårdnadsvetenskap bidrar med kunskap som kan omsättas i förståelse och färdigheter nödvändiga för att säkerställa god och säker omvårdnad och vård. 

  • På LiU är ämnet omvårdnad indelat i fyra dimensioner:
    • Omvårdnad, prevention
    • Omvårdnad, nära vård
    • Omvårdnad, specialistvård
    • Omvårdnad, avancerad vård
  • Vi bedriver också utbildning och forskning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

 Sammantaget är närmare 90 personer knutna till avdelningen, antingen genom anställning, adjungering eller resurssamordning med kliniska verksamheter inom Region Östergötland och kommunerna i regionen.

Om ORH

Utbildning

 

Vårt grundutbildningsuppdrag riktar sig främst mot sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet med dess olika inriktningar inklusive barnmorskeutbildningen.

Forskning och forskarutbildning

Forskningen bedrivs över hela ämnets bredd. Exempelvis omvårdnad vid cancer, förbättrande av prevention och behandling vid cancersjukdomar, psykisk ohälsa hos personer med långvariga kroppsliga sjukdomar, omvårdnad och egenvård samt olika typer av e-hälsoapplikationer vid hjärtsjukdom. Du kan läsa mer om vår forskning nedan.

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

Vi ger också ett antal fristående kurser och har medarbetare som i mindre omfattning också är engagerade i andra utbildningsprogram och kurser som ges inom ramen för Medicinska fakulteten.

Forskning

Utbildning


 

Ledning och administration

Enhetschefer

Administration

Medarbetare

Kontakt

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus

Kungsgatan 40

Plan 6 och 7

Campus Norrköping

Besöksadress Linköping

Växthuset

Hus 511-001, ingång 75/76/78

Plan 13

Campus US

Nyheter

Organisation