”Lägesbild” är ett återkommande begrepp för insatspersonal. Att etablera lägesbild, att ha ”koll på läget”, är viktigt. Att ha en gemensam lägesbild är lika viktigt, men vad innebär det?

RäddningsövningLedningsarbete under en räddningsövning. Foto: Jimmy Crona/Combat Camera/FörsvarsmaktenForskare från CARER har testat en metod utvecklad för att mäta delad lägesförståelse i team. Metoden har använts inom försvarsmakten för att mäta hur samstämmigt ett team är när det gäller prioriteringar över vad som måste göras härnäst för att lösa en uppgift. Denna studie fokuserade på en mer grundläggande fråga: om insatspersonal vid en större händelse har en gemensam bild över vilka geografiska platser som är viktigast att känna till?

Detta testades på en större samverkansövning med en skadehändelse med farligt gods, där 28 deltagare från räddningstjänst, ambulanssjukvård och polisen ombads rangordna de enligt dem fem viktigaste platserna och placera dem på en karta. Resultatet visade att skadeplatsen generellt ansågs som den viktigaste platsen, följt av uppsamlingsplats, saneringsplats, brytpunkt, och ledningsplats. Men rangordningen skiljde sig mycket mellan organisationer, och vissa organisationer var mycket samstämmiga i sin rangordning medan andra inte var det.

Betyder ”delad lägesbild” att alla har samma förståelse för situationen, eller att olika personer har olika, men kompletterande förståelse? I detta fall stod det klart att olika organisationer hade olika åsikter om vilka platser som var viktigast att känna till. Det kan ses som positivt, eftersom organisationerna har olika uppgifter, men även negativt då
vissa platser onekligen är viktiga för alla som arbetar på skadeplatsen (t.ex. varma/kalla zoner).

Studien visade också på konsekvensen av att inte sprida information inom och mellan organisationer: när ledningsplatsen flyttades efter halva övningen förmedlades inte detta
tydligt, och många deltagare markerade den gamla platsen på kartan.

Mer information