Hur kommer olika typer av skadeplatser att förändras de kommande 15 åren? Det var den övergripande frågan i det här här CARER-projektet.

RäddningsövningRäddningsövning. Foto: Jimmy Croona/FörsvarsmaktenCARER rapport 19 redovisar en intervjustudie med 22 beredskapssamordnare från samtliga landsting/regioner i Sverige. Syftet med studien var att kartlägga utmaningar och trender på skadeplats så som den ser ut idag och som den kan komma att förändras på 15 års sikt.

Resultatet ger en relativt entydig bild av hur situationen uppfattas på landstingsnivå. Den bild som målas upp fokuserar främst på en upplevd avsaknad av centrala och nationellt övergripande styrningar vilket begränsar förmågan att lyfta ledningsförmågan från regional till nationell nivå vid en större händelse. Nationell styrning är något som
uppfattas vara efterfrågat och då inte bara avseende ledning under insats utan även i frågor rörande enhetlig utrustning och metodik samt utbildnings- och övningsfrågor.

Befintliga koncept för samverkan och samordning bedöms fungera bra i vardagen. En större händelse eller flera händelser samtidigt på olika platser, särskilt om det finns försvårande faktorer såsom hög hotbild eller utsläpp av farliga ämnen, upplevs dock svårhanterliga idag. I framtiden upplevs även risken för dessa händelser och terrorattacker att
öka.

Beroendet av IT samt ett samhälle som i allt högre grad förlitar sig på ”just in time”-leveranser gör att sårbarheten har ökat och upplevs fortsätta göra det även i framtiden. Andra viktiga områden som lyfts är nuvarande och befarad framtida brist på kompetent personal samt att utbildnings- och övningsverksamhet inte kan bedrivas i önskvärd
utsträckning, delvis på grund av personalbrist och stor personalomsättning.

Mer information