Ledning vid olika typer av händelser, oavsett om det är operativ ledning på skadeplats eller strategisk ledning i staber, kännetecknas ofta av utmaningar med bristande information, kommunikation och samverkan mellan och inom olika aktörer.

Olika forskningsinitiativ, bland annat inom EU:s H2020-initiativ, har de senaste åren fokuserat på att tillämpa och konkretisera teorier från resiliensområdet på krishantering. Resiliensperspektivet erbjuder enligt förespråkarna en mer holistisk syn på krishantering genom att inkludera identifiering av latenta svagheter, uppfångandet av tidiga signaler av en kris, förståelse för nätverken som behöver interagera och uppbyggnaden ett starkare samhälle efter en kris. Detta kan även påverka vilka typer av kompetenser som behövs för de individer som ska arbeta i ledningsteam.

Syftet med projektet är att studera de särskilda utmaningar ledningsteam ställs inför vid kriser, med utgångspunkt i de unika erfarenheterna som skapades inom särskild sjukvårdsledning på regional nivå inom Region Östergötland våren 2020. Det övergripande målet är att med utgångspunkt i resiliensteori analysera ledningsteamets bild av särskilt utmanade episoder under krishanteringen samt hur staben arbetat med lägesrapportering. Lägesrapportering analyseras utifrån teoriperspektiv om situationsmedvetenhet och den praktik som utvecklats inom MSB-projektet Gemensamma grunder. Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla generella principer för utbildning, övning och utvärdering av ledningsfunktioner på olika nivåer inom blåljusaktörer som bygger på erfarenheterna i Covidhanteringen 2020 och modern resiliensteori.


Projektledare