Uppdragsbeskrivning och kravspecifikation

Om CKS

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet, placerat vid IKOS, Campus Norrköping. CKS ska utgöra ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning, och fungera som en vetenskaplig resurs med relevans för kommunernas övergripande utvecklingsarbete. Målet är att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. CKS leds av en styrelse med ledamöter som företräder CKS samarbetskommuner och Linköpings universitet.

CKS målsättning är:
• Att bedriva och stödja forskning inom kommunstrategiskt relevanta områden med hög vetenskaplig kvalitet;
• Att bedriva och utveckla forskning interaktivt och i samverkan med kommunala och kommunrelaterade verksamheter, för att säkerställa ömsesidigt lärande och strategisk relevans;
• Att skapa möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstepersoner inom kommunala och kommunrelaterade verksamheter.

Mer information finns i Centrum för kommunstrategiska studier: Inriktning för verksamheten 2019–2021.

CKS har under de senaste åren utvecklats från att vara en samverkansmiljö, där det förekommer forskning till att vara en kvalificerad forskningsmiljö, där interaktivitet och samverkan med kommunerna är ett självklart inslag. Här bedrivs idag ett stort antal forskningsprojekt och en rad aktiviteter för forskningskommunikation. Vi är en centrumbildning vars verksamhet sker genom forskare med sina anställningar placerade vid CKS och genom samarbete med forskare som har sina anställningar placerade vid andra avdelningar vid Linköpings universitet. Vi har också doktorander, forskningsassistenter och administrativ personal kopplade till vår verksamhet. CKS finansieras genom Linköpings universitet, Östgötakommunernas samt Region Östergötlands årliga medlemsbidrag och via andra externa finansiärer.

Sammantaget omfattar arbetet vid CKS interaktion, samverkan och samarbeten med en mångfald av partners. Här ingår forskarsamverkan inom LiU, nationellt och internationellt; och samverkan och kommunikation med organisationer på olika politiska nivåer i olika delar av landet. Olika nätverk och relationer genom CKS är avgörande för vårt uppdrag att bidra med relevant kommunstrategiska forskning vars resultat kan nyttiggöras i samhället. CKS föreståndare har som övergripande uppdrag att genom strategisk ledning tillsammans med vetenskaplig ledare vara ytterst ansvarig för CKS utveckling.

Arbetsuppgifter

Föreståndarskapet är ett rektorsuppdrag på tre år. Föreståndarens arbetsuppgifter omfattar:

• Personal- och verksamhetsansvar
• Strategisk styrning och ledning
• Strategiska relationer med medlemskommunerna i Östergötland, Region Östergötland och LiU och med andra externa finansiärer
• Att bereda och föredra ärenden vid CKS styrelse
• Att initiera och utveckla nya samarbeten
• Löpande ekonomistyrning och utveckling av långsiktiga finansieringsmodeller

Kravspecifikation för föreståndare vid CKS

För uppdraget som föreståndare vid CKS krävs avlagd doktorsexamen, dokumenterad erfarenhet av forskning inom områden som är kommunstrategiskt relevanta samt dokumenterad erfarenhet inom utbildning och samverkan.

CKS söker en målorienterad, initiativtagande och strukturerad person med god samarbetsförmåga. Föreståndarens ansvar för verksamhet, personal och ekonomi kräver goda ledaregenskaper och ekonomisk medvetenhet. Föreståndaren skall vara väl införstådd med CKS integrerade uppdrag för forskning och samverkan, och nyttiggörande av forskning. För att initiera och upprätthålla interna och externa relationer är relationsskapande och strategiska förmågor samt erfarenhet av att arbeta i nätverk på olika nivåer ett krav för uppdraget.

Tillträde enligt överenskommelse.

Intresseanmälan

Frågor om tjänsten? Kontakta Brita Hermelin, vetenskaplig ledare på CKS, brita.hermelin@liu.se.

Anmälan om intresse för uppdraget som föreståndare på CKS sker via e-post till HR-partner Åsa Änggård, asa.anggard@liu.se senast 31 maj 2020. Intresseanmälan ska bestå av CV, personligt brev samt en avsiktsförklaring på max 2 A4-sidor med en beskrivning av den sökandes tänkta bidrag till CKS verksamhet.

Välkommen med din intresseanmälan!

cof