Forskning vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Brita Hermelin föreläser om Ostlänken på CKS kommundag 2016
Brita Hermelin, CKS vetenskapliga ledare, föreläser om Ostlänken under CKS kommundag 2016. Foto: Anna Valentinsson/Linköpings universitet

CKS är ett nationellt centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. 

CKS bedriver kommunstrategisk forskning i egen regi och genom olika former av samarbeten med andra forskare vid Linköpings universitet och vid andra universitet i både Sverige och andra länder. 

CKS är ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning och fungerar som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän stärker och berikar den kommunala verksamheten likväl som kommunforskningen. 

Våra forskningsfält och mötesplatser
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Kalender

16 april 2020

CKS-seminarium: Automatisering av ärendehantering

kl. 13.30 – 16.00 Webbinarium

CKS-seminarie nummer två i vårens seminarieserie ställer frågan vad automatisering egentligen handlar om. Hur påverkas offentliga verksamheter och medborgare när processer automatiseras? Gör det någon skillnad om en person eller en robot fattar beslut i våra ärenden? Ida Lindgren och Daniel Toll från Linköpings universitet föreläser. 

Kontakt

28 maj 2020

CKS-seminarium: Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

kl. 13.30 – 16.00 Webbinarium

Under det tredje och sista CKS-seminariet för våren lyfts frågan om vad införandet av välfärdsteknik skulle innebära för såväl vårdtagare som anställda. Och har kommunerna kompetens och tillräckligt stark ekonomi för att införa ny teknik? Föreläsare är Susanne Frennert från Malmö universitet.

Kontakt

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Nyheter från CKS 
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna 
Visa/dölj innehåll

2019

Video
Visa/dölj innehåll

En ny lokal utvecklingspolitik för lokal attraktivitet

Utvecklingspolitiken i svenska kommuner har länge varit knuten till näringslivet, men nu talas det istället om stärkt lokal attraktionskraft som rymmer fler dimensioner än företagandet. 

Forskarna Albin Olausson och Josefina Syssner, verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, har identifierat en ny lokal utvecklingspolitik som präglas av flera dimensioner av hållbarhet och som utgår från det lokala och platsspecifika. Det är ett nytt tvärsektoriellt politikområde som de lokala politikerna behöver identifiera och förstå.

 

Blocköverskridande styren byggs på tillit och sakpolitik

Allt fler av Sveriges kommuner har blocköverskridande styren. Vad krävs för att koalitionerna ska komma till stånd? Vad händer i de lokala partigrupperna och vad säger väljarna? Och hur långt bort är en regering med socialdemokrater och moderater?

Lyssna till ett samtal med Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier som sedan valet 2014 studerat blocköverskridande styren i kommuner och regioner, koalitionsbildningsprocesser och minoritetsstyren i flera studier.

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa?

Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt. 
I den här filmen presenterar de huvuddragen i rapporten och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Interaktiv forskning i kommunerna
Visa/dölj innehåll

CKS initierar och stödjer kommunstrategisk relevant forskning

Interaktiv forskning i samarbete med kommunerna gör att resultaten lättare kommer till nytta.

CKS forskning publiceras och sprids genom olika kanaler; nationellt och internationellt. Publicering i vetenskapliga tidskrifter och förlag innebär att forskningen utsätts för kvalitetsgranskning. 

En sådan granskning är en förutsättning för trovärdighet för enskilda forskare och forskningsmiljöer. Denna trovärdighet är i sin tur en resurs vid ansökningar om olika typer av forskningsstöd och en förutsättning för att kunna attrahera kompetenta forskare för anställningar och samarbeten. Vetenskapliga publiceringar, externt forskningsstöd och samarbeten utgör också indikatorer som styr resurstilldelning inom och mellan universiteten i Sverige.

En interaktiv ansats

Forskningen vid Centrum för kommunstrategiska studier görs i interaktion med kommunerna. Den forskning som bedrivs vid CKS ska vara av betydelse för planering, beslutsfattande och implementering på kommunal nivå.

Samtidigt ska den vara teoretiskt förankrad och hålla en hög vetenskaplig kvalitet. För att möta båda dessa krav har forskare vid CKS utvecklat och fördjupat en kritiskt interaktiv metodansats, där arbetet med att identifiera kunskapsbehov och forskningsfrågor sker i interaktion mellan forskare och kommunföreträdare. Den interaktiva ansatsen bidrar till att göra forskningen samhällsrelevant. 

Interaktionen ökar också förutsättningarna för att forskningsresultat kommer till nytta. Samtidigt bygger den interaktiva ansatsen på en respekt för forskarens rätt till vetenskaplig integritet och oberoende vad gäller analys och slutsatser. Forskarens teoretiska förankring och kritiska förmåga ses som en tillgång i arbetet med att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

CKS mål­sättning är:

  • Att följa, delta och vara initiativtagare i nationell och internationell forskning inom kommunstrategiskt relevanta områden.
  • Att stödja och bedriva forskning med kommunstrategisk relevans och hög vetenskaplig kvalitet.
  • Att skapa möten och kunskaps­utbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

Inriktning för verksamheten 2019–2021

Riktlinjerna för verksamheten beskrivs i dokumentet "Inriktning för verksamheten 2019-2021" som beslutats av CKS styrelse. 

 

CKS-pilen beskriver interaktionen mellan forskare och kommunerna

CKS rapportserie
Visa/dölj innehåll

Tidigare nyheter

Om CKS
Visa/dölj innehåll

CKS i sociala medier

Hitta hit
Visa/dölj innehåll