Forskning vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Bild på gångbro och vattenfall i Motala ström
CKS lokaler finns i Kopparhammaren vid strömmen på Campus Norrköping. Marie-Louise Elebring

 

CKS är ett nationellt centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet.

CKS bedriver kommunstrategisk forskning i egen regi och genom olika former av samarbeten med andra forskare vid Linköpings universitet och vid andra universitet i både Sverige och andra länder. 

CKS är ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning och fungerar som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän stärker och berikar den kommunala verksamheten likväl som kommunforskningen. 

Aktuellt Visa/dölj innehåll

Filmen om CKS Visa/dölj innehåll

CKS 25 år

1997 grundades Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. 2022 firar vi den pigga 25-åringen hela året.

Jubileumsfilmen "CKS 25 år" berättar historien om CKS med hjälp av våra medarbetare och samverkanspartners vi jobbat ihop med genom åren. 25 år på sju minuter - ta gärna en titt!

Våra forskningsfält och mötesplatser Visa/dölj innehåll

Nyheter från CKS  Visa/dölj innehåll

På gång Visa/dölj innehåll

1 juni 2022

CKS seminarieserie: Betydelsen av SFI för social inkludering

kl. 13.00 – 14.30 Digitalt via Zoom

CKS Lärande Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna  Visa/dölj innehåll

2022

Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson (2022) Public choice Perspektiv på offentlig förvaltning: teori i praktiken , s. 79-101

Video Visa/dölj innehåll

Kommunstyrelseordförande - tufft men berikande

Många kommunstyrelseordföranden (KSO) i Sverige uppfattar sitt uppdrag som spännande och berikande. Samtidigt är det vanligt att man upplever sig ensam och utsatt i sin roll. Uppdraget är också väldigt tidskrävande – en stor majoritet av alla KSO arbetar i genomsnitt mer än 50 timmar i veckan.

Johan Wänström, forskare på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), har analyserat resultaten av en undersökning om innehållet i rollen som KSO och deras arbetsmiljö. I en intervju med Lena Lindgren, projektledare på SKR, berättar han mer om läget hos landets kommunstyrelseordföranden. 

Se hela intervjun här

 

Ett polariserat samhälle

En tvärvetenskaplig forskargrupp, med deltagare från LiU och Lunds universitet har fått 9,4 miljoner kronor från Länsförsäkringar för att studera orsaker till polarisering och dess konsekvenser. Gissur Ò Erlingsson på CKS leder projektet som drar igång våren 2021.

– Projektet vill ge en mer rättvisande bild av svensk samhällspolarisering och dess effekter, bland annat genom att utveckla ett mer adekvat mått på vad som är ”stad” och vad som är ”land”. Med det hoppas vi kunna ge ett mer välunderbyggt underlag för såväl samhällsdebatt som politiska beslut, säger Gissur Ó Erlingsson.

En ny lokal utvecklingspolitik för lokal attraktivitet

Utvecklingspolitiken i svenska kommuner har länge varit knuten till näringslivet, men nu talas det istället om stärkt lokal attraktionskraft som rymmer fler dimensioner än företagandet.

Forskarna Albin Olausson och Josefina Syssner, verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, har identifierat en ny lokal utvecklingspolitik som präglas av flera dimensioner av hållbarhet och som utgår från det lokala och platsspecifika. Det är ett nytt tvärsektoriellt politikområde som de lokala politikerna behöver identifiera och förstå.

Blocköverskridande styren byggs på tillit och sakpolitik

Allt fler av Sveriges kommuner har blocköverskridande styren. Vad krävs för att koalitionerna ska komma till stånd? Vad händer i de lokala partigrupperna och vad säger väljarna? Och hur långt bort är en regering med socialdemokrater och moderater?

Lyssna till ett samtal med Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier som sedan valet 2014 studerat blocköverskridande styren i kommuner och regioner, koalitionsbildningsprocesser och minoritetsstyren i flera studier.

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa?

Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt.

I den här filmen presenterar de huvuddragen i rapporten och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet.

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa?

Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt. 
I den här filmen presenterar de huvuddragen i rapporten och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet

Kontakt Visa/dölj innehåll

Interaktiv forskning i kommunerna Visa/dölj innehåll

CKS initierar och stödjer kommunstrategisk relevant forskning

Interaktiv forskning i samarbete med kommunerna gör att resultaten lättare kommer till nytta.

CKS forskning publiceras och sprids genom olika kanaler; nationellt och internationellt. Publicering i vetenskapliga tidskrifter och förlag innebär att forskningen utsätts för kvalitetsgranskning. 

En sådan granskning är en förutsättning för trovärdighet för enskilda forskare och forskningsmiljöer. Denna trovärdighet är i sin tur en resurs vid ansökningar om olika typer av forskningsstöd och en förutsättning för att kunna attrahera kompetenta forskare för anställningar och samarbeten. Vetenskapliga publiceringar, externt forskningsstöd och samarbeten utgör också indikatorer som styr resurstilldelning inom och mellan universiteten i Sverige.

En interaktiv ansats

Forskningen vid Centrum för kommunstrategiska studier görs i interaktion med kommunerna. Den forskning som bedrivs vid CKS ska vara av betydelse för planering, beslutsfattande och implementering på kommunal nivå.

Samtidigt ska den vara teoretiskt förankrad och hålla en hög vetenskaplig kvalitet. För att möta båda dessa krav har forskare vid CKS utvecklat och fördjupat en kritiskt interaktiv metodansats, där arbetet med att identifiera kunskapsbehov och forskningsfrågor sker i interaktion mellan forskare och kommunföreträdare. Den interaktiva ansatsen bidrar till att göra forskningen samhällsrelevant. 

Interaktionen ökar också förutsättningarna för att forskningsresultat kommer till nytta. Samtidigt bygger den interaktiva ansatsen på en respekt för forskarens rätt till vetenskaplig integritet och oberoende vad gäller analys och slutsatser. Forskarens teoretiska förankring och kritiska förmåga ses som en tillgång i arbetet med att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

CKS mål­sättning är:

  • Att följa, delta och vara initiativtagare i nationell och internationell forskning inom kommunstrategiskt relevanta områden.
  • Att stödja och bedriva forskning med kommunstrategisk relevans och hög vetenskaplig kvalitet.
  • Att skapa möten och kunskaps­utbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

Inriktning för verksamheten 2022-2024

Riktlinjerna för verksamheten beskrivs i dokumentet "Inriktning för verksamheten 2022-2024" som beslutats av CKS styrelse. 

 

CKS-pilen beskriver interaktionen mellan forskare och kommunerna

CKS rapportserie Visa/dölj innehåll

Om CKS Visa/dölj innehåll

CKS i sociala medier

Hitta hit Visa/dölj innehåll