Forskning vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Bild på gångbro och vattenfall i Motala ström
CKS lokaler finns i Kopparhammaren vid strömmen på Campus Norrköping. Marie-Louise Elebring

 

CKS är ett nationellt centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet.

CKS bedriver kommunstrategisk forskning i egen regi och genom olika former av samarbeten med andra forskare vid Linköpings universitet och vid andra universitet i både Sverige och andra länder. 

CKS är ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning och fungerar som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän stärker och berikar den kommunala verksamheten likväl som kommunforskningen. 

På gångVisa/dölj innehåll

16 december 2021

CKS-seminarium: Integration av nyanlända i kommunerna ansvarsfördelning och målkonflikter

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Föreläsarna presenterar sin forskning om migrationspolitik och mottagande av nyanlända i svenska kommuner. Ett av resultaten pekar på spänningar som finns mellan kommunernas ambitioner att självständigt besluta om mottagandet av nyanlända och det statliga ansvaret för integration av nyanlända. Föreläsare: Gustav Lidén, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Seminariet är öppet för alla.

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

10 mars 2022

AktuelltVisa/dölj innehåll

Våra forskningsfält och mötesplatserVisa/dölj innehåll

Nyheter från CKS Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna Visa/dölj innehåll

VideoVisa/dölj innehåll

Ett polariserat samhälle?

En tvärvetenskaplig forskargrupp, med deltagare från LiU och Lunds universitet har fått 9,4 miljoner kronor från Länsförsäkringar för att studera orsaker till polarisering och dess konsekvenser. Gissur Ò Erlingsson på CKS leder projektet som drar igång våren 2021.

–  Projektet vill ge en mer rättvisande bild av svensk samhällspolarisering och dess effekter, bland annat genom att utveckla ett mer adekvat mått på vad som är ”stad” och vad som är ”land”. Med det hoppas vi kunna ge ett mer välunderbyggt underlag för såväl samhällsdebatt som politiska beslut, säger Gissur Ó Erlingsson.

Läs också: 9,4 miljoner till forskning om samhällspolarisering

En ny lokal utvecklingspolitik för lokal attraktivitet

Utvecklingspolitiken i svenska kommuner har länge varit knuten till näringslivet, men nu talas det istället om stärkt lokal attraktionskraft som rymmer fler dimensioner än företagandet. 

Forskarna Albin Olausson och Josefina Syssner, verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, har identifierat en ny lokal utvecklingspolitik som präglas av flera dimensioner av hållbarhet och som utgår från det lokala och platsspecifika. Det är ett nytt tvärsektoriellt politikområde som de lokala politikerna behöver identifiera och förstå.

 

Blocköverskridande styren byggs på tillit och sakpolitik

Allt fler av Sveriges kommuner har blocköverskridande styren. Vad krävs för att koalitionerna ska komma till stånd? Vad händer i de lokala partigrupperna och vad säger väljarna? Och hur långt bort är en regering med socialdemokrater och moderater?

Lyssna till ett samtal med Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier som sedan valet 2014 studerat blocköverskridande styren i kommuner och regioner, koalitionsbildningsprocesser och minoritetsstyren i flera studier.

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa?

Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt. 
I den här filmen presenterar de huvuddragen i rapporten och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet

KontaktVisa/dölj innehåll

Adress

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Besöksadress: Kungsgatan 56 C, Campus Norrköping. Postadress: Linköpings universitet, CKS, 601 74 Norrköping. Telefon: 011-36 30 00 (växel). Fakturaadress: Linköpings universitet, Fakturasupport, 581 83 Linköping.

Interaktiv forskning i kommunernaVisa/dölj innehåll

CKS initierar och stödjer kommunstrategisk relevant forskning

Interaktiv forskning i samarbete med kommunerna gör att resultaten lättare kommer till nytta.

CKS forskning publiceras och sprids genom olika kanaler; nationellt och internationellt. Publicering i vetenskapliga tidskrifter och förlag innebär att forskningen utsätts för kvalitetsgranskning. 

En sådan granskning är en förutsättning för trovärdighet för enskilda forskare och forskningsmiljöer. Denna trovärdighet är i sin tur en resurs vid ansökningar om olika typer av forskningsstöd och en förutsättning för att kunna attrahera kompetenta forskare för anställningar och samarbeten. Vetenskapliga publiceringar, externt forskningsstöd och samarbeten utgör också indikatorer som styr resurstilldelning inom och mellan universiteten i Sverige.

En interaktiv ansats

Forskningen vid Centrum för kommunstrategiska studier görs i interaktion med kommunerna. Den forskning som bedrivs vid CKS ska vara av betydelse för planering, beslutsfattande och implementering på kommunal nivå.

Samtidigt ska den vara teoretiskt förankrad och hålla en hög vetenskaplig kvalitet. För att möta båda dessa krav har forskare vid CKS utvecklat och fördjupat en kritiskt interaktiv metodansats, där arbetet med att identifiera kunskapsbehov och forskningsfrågor sker i interaktion mellan forskare och kommunföreträdare. Den interaktiva ansatsen bidrar till att göra forskningen samhällsrelevant. 

Interaktionen ökar också förutsättningarna för att forskningsresultat kommer till nytta. Samtidigt bygger den interaktiva ansatsen på en respekt för forskarens rätt till vetenskaplig integritet och oberoende vad gäller analys och slutsatser. Forskarens teoretiska förankring och kritiska förmåga ses som en tillgång i arbetet med att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

CKS mål­sättning är:

  • Att följa, delta och vara initiativtagare i nationell och internationell forskning inom kommunstrategiskt relevanta områden.
  • Att stödja och bedriva forskning med kommunstrategisk relevans och hög vetenskaplig kvalitet.
  • Att skapa möten och kunskaps­utbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

Inriktning för verksamheten 2019–2021

Riktlinjerna för verksamheten beskrivs i dokumentet "Inriktning för verksamheten 2019-2021" som beslutats av CKS styrelse. 

 

CKS-pilen beskriver interaktionen mellan forskare och kommunerna

CKS rapportserieVisa/dölj innehåll

Om CKSVisa/dölj innehåll

CKS i sociala medier

Hitta hitVisa/dölj innehåll