Forskning vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Bild på byggnaderna Kopparhammaren och VisualiseringsC vid Motala Ström
CKS lokaler finns i Kopparhammaren vid Motala ström på Campus Norrköping. Marie-Louise Elebring

 

CKS är ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet.

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS,  bedriver kommunstrategisk forskning i egen regi och genom olika former av samarbeten med andra forskare vid Linköpings universitet och vid andra universitet i både Sverige och andra länder. 

CKS fungerar som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän stärker och berikar den kommunala verksamheten likväl som kommunforskningen. 

CKS forskning och samverkan bedrivs inom de tre forskningsfält som är i fokus för CKS forskningsverksamhet:

• Lokal politik och demokrati  
• Lokal styrning, organisering och välfärd 
• Lokal utveckling och samhällsplanering 

Forskning och samverkan kopplat till kunskapsfälten tar avstamp i olika teoretiska perspektiv och olika samhällsutmaningar. Den övergripande visionen är att CKS ska vara en dynamisk miljö för kommunstrategisk forskning. 

På gång

12 oktober 2023

CKS-seminarium: Den organiserade brottslighetens geografi 

kl. 10.30 – 12.00 Digitalt via Zoom

7 november 2023

Samverkansdagen 2023: Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning

kl. 13.15 – 16.15 Hus Zenit, Campus Valla, Linköpings universitet

16 november 2023

CKS-seminarium: Segregation, brottslighet och otrygghet

kl. 10.30 – 12.00 Digitalt via Zoom

Nyheter från CKS 

På gång vid Centrum för kommunstrategiska studier

Se filmen om Centrum för kommunstrategiska studier

CKS 25 år

1997 grundades Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. 2022 firar vi den pigga 25-åringen hela året.

Jubileumsfilmen "CKS 25 år" berättar historien om CKS med hjälp av våra medarbetare och samverkanspartners vi jobbat ihop med genom åren. 25 år på sju minuter - ta gärna en titt!

Våra forskningsfält och mötesplatser

CKS Lärande

Senaste publikationerna 

2023

Inriktning för verksamheten

CKS initierar och stödjer kommunstrategisk relevant forskning

Forskningen vid CKS ska vara av betydelse för strategiskt beslutsfattande i kommuner och regioner och CKS Lärande ska fungera som en arena för samverkan och dialog där forskning och den kommunala verksamheten möts.

Detta gör vi genom att:

  • följa, delta och vara initiativtagare i nationell och internationell forskning inom kommunstrategiskt relevanta områden.
  • stödja och bedriva forskning med kommunstrategisk relevans och hög vetenskaplig kvalitet.
  • skapa möten och kunskaps­utbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

Inriktning för verksamheten 2022-2024

Riktlinjerna för verksamheten beskrivs i dokumentet "Inriktning för verksamheten 2022-2024" som beslutats av CKS styrelse. 

CKS inriktningsdokument för verksamheten 2022-2024

Kontakt

Besöks- och postadress till Centrum för kommunstrategiska studier

Besöksadress:
Kungsgatan 56 C
Campus Norrköping
Tfn: 011-36 30 00 (växel)

Postadress:

Linköpings universitet
CKS
601 74 Norrköping
Telefon: 011-36 30 00 (växel)

Video

Kommunstyrelseordförande - tufft men berikande

Många kommunstyrelseordföranden (KSO) i Sverige uppfattar sitt uppdrag som spännande och berikande. Samtidigt är det vanligt att man upplever sig ensam och utsatt i sin roll. Uppdraget är också väldigt tidskrävande – en stor majoritet av alla KSO arbetar i genomsnitt mer än 50 timmar i veckan.

Johan Wänström, forskare på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), har analyserat resultaten av en undersökning om innehållet i rollen som KSO och deras arbetsmiljö. I en intervju med Lena Lindgren, projektledare på SKR, berättar han mer om läget hos landets kommunstyrelseordföranden. 

Se hela intervjun här

 

Ett polariserat samhälle

En tvärvetenskaplig forskargrupp, med deltagare från LiU och Lunds universitet har fått 9,4 miljoner kronor från Länsförsäkringar för att studera orsaker till polarisering och dess konsekvenser. Gissur Ò Erlingsson på CKS leder projektet som drar igång våren 2021.

– Projektet vill ge en mer rättvisande bild av svensk samhällspolarisering och dess effekter, bland annat genom att utveckla ett mer adekvat mått på vad som är ”stad” och vad som är ”land”. Med det hoppas vi kunna ge ett mer välunderbyggt underlag för såväl samhällsdebatt som politiska beslut, säger Gissur Ó Erlingsson.

En ny lokal utvecklingspolitik för lokal attraktivitet

Utvecklingspolitiken i svenska kommuner har länge varit knuten till näringslivet, men nu talas det istället om stärkt lokal attraktionskraft som rymmer fler dimensioner än företagandet.

Forskarna Albin Olausson och Josefina Syssner, verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, har identifierat en ny lokal utvecklingspolitik som präglas av flera dimensioner av hållbarhet och som utgår från det lokala och platsspecifika. Det är ett nytt tvärsektoriellt politikområde som de lokala politikerna behöver identifiera och förstå.

Video

Blocköverskridande styren byggs på tillit och sakpolitik

Allt fler av Sveriges kommuner har blocköverskridande styren. Vad krävs för att koalitionerna ska komma till stånd? Vad händer i de lokala partigrupperna och vad säger väljarna? Och hur långt bort är en regering med socialdemokrater och moderater?

Lyssna till ett samtal med Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier som sedan valet 2014 studerat blocköverskridande styren i kommuner och regioner, koalitionsbildningsprocesser och minoritetsstyren i flera studier.

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa?

Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt.

I den här filmen presenterar de huvuddragen i rapporten och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet.

CKS rapportserie

Om CKS

Hitta hit