Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Brita Hermelin föreläser om Ostlänken på CKS kommundag 2016
Brita Hermelin, CKS vetenskapliga ledare, föreläser om Ostlänken under CKS kommundag 2016. Foto: Anna Valentinsson/Linköpings universitet

CKS är ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning med målet att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Ambitionen att vara ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning är nära förbunden med ambitionen att fungera som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän stärker och berikar den kommunala verksamheten likväl som kommunforskningen.  

CKS bedriver kommunstrategisk forskning i egen regi och genom olika former av samarbeten.  Samarbetet sker med forskare vid olika delar av Linköpings universitet och med forskare vid andra universitet i Sverige och internationellt. 

Kontakt

Aktuellt

Kalender

23 november 2017

Tjänstemän med makt att påverka

kl. 09.30 – 12.00 Konferensrummet Domaren, Utbildningsförvaltningen, Apotekaregatan 13C i Linköping.

Tjänstemän är inte bara utförare i den politiska organisationen, utan kan även påverka och utöva inflytande över vilka beslut som fattas och hur de omsätts i praktiken. Det krockar kanske med bilden av styrning inom offentliga organisationer. Är det rent av nödvändigt med tjänstemannainflytande i den politiskt styrda organisationen? Föreläsare: Jan Olsson, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet. Seminariet riktar sig till politiker, tjänstemän och forskare.

Kontakt

Publikationer

Video

Teknikcollege ett gott exempel på samverkan

Teknikcollege är ett nationellt koncept för tekniskt inriktade gymnasieutbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att göra utbildningarna anpassade till arbetsmarknadens krav och för att öka attraktiviteten på utbildningarna.
Den här filmen är inspelad i verkstaden på Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) i Finspång som har utbildningar som ingår in det nationella konceptet för Teknikcollege. Kommunen och den lokala tillverkningsindustrin har haft en långvarig och betydelsefull samverkan som 
Brita Hermelin, CKS, studerat tillsammans med forskarkollegorna Bo Persson (Linköpings universitet) och Grete Rusten (Universitetet i Bergen).  Deras studier visar att samverkan kring CNG  inneburit att resurser  kunnat mobiliseras för att stärka den lokala gymnasieskolans kvalitet och attraktivitet men också att formerna för samverkan hela tiden omförhandlas och omformas.

Våra kunskapsfält och mötesplatser

CKS-bloggen

Nyheter om CKS

Hitta hit

Om CKS

Interaktiv forskning i kommunerna

CKS initierar och stödjer kommunstrategisk relevant forskning

Interaktiv forskning i samarbete med kommunerna gör att resultaten lättare kommer till nytta.

CKS forskning publiceras och sprids genom olika kanaler; nationellt och internationellt. Publicering i vetenskapliga tidskrifter och förlag innebär att forskningen utsätts för kvalitetsgranskning. 

En sådan granskning är en förutsättning för trovärdighet för enskilda forskare och forskningsmiljöer. Denna trovärdighet är i sin tur en resurs vid ansökningar om olika typer av forskningsstöd och en förutsättning för att kunna attrahera kompetenta forskare för anställningar och samarbeten. Vetenskapliga publiceringar, externt forskningsstöd och samarbeten utgör också indikatorer som styr resurstilldelning inom och mellan universiteten i Sverige.

En interaktiv ansats

Forskningen vid Centrum för kommunstrategiska studier görs i interaktion med kommunerna. Den forskning som bedrivs vid CKS ska vara av betydelse för planering, beslutsfattande och implementering på kommunal nivå.

Samtidigt ska den vara teoretiskt förankrad och hålla en hög vetenskaplig kvalitet. För att möta båda dessa krav har forskare vid CKS utvecklat och fördjupat en kritiskt interaktiv metodansats, där arbetet med att identifiera kunskapsbehov och forskningsfrågor sker i interaktion mellan forskare och kommunföreträdare. Den interaktiva ansatsen bidrar till att göra forskningen samhällsrelevant. 

Interaktionen ökar också förutsättningarna för att forskningsresultat kommer till nytta. Samtidigt bygger den interaktiva ansatsen på en respekt för forskarens rätt till vetenskaplig integritet och oberoende vad gäller analys och slutsatser. Forskarens teoretiska förankring och kritiska förmåga ses som en tillgång i arbetet med att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

CKS mål­sättning är:

  • Att följa, delta och vara initiativtagare i nationell och internationell forskning inom kommunstrategiskt relevanta områden.
  • Att stödja och bedriva forskning med kommunstrategisk relevans och hög vetenskaplig kvalitet.
  • Att skapa möten och kunskaps­utbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

CKS-pilen beskriver interaktionen mellan forskare och kommunerna