Klassrummet är inte den enda plats där elever kan lära om
besöksmål som tätortsnära skogar, naturreservat och nationalparker. Forskningen om alternativa lärmiljöer fokuserar på undervisning och lärande i naturmiljöer; i närområdet likväl som besöksmål som tätortsnära skogar, naturreservat och nationalparker.

 Det utvidgade NO-klassrummet

 

Exempel på frågeställningar är hur elever interagerar med varandra och med platsen vid undervisning utomhus, samt på vilket sätt pedagoger använder platsen som en resurs för lärande i framför allt biologi och hållbar utveckling. Pedagogers egen syn på människans relation till platser är ett annat intresseområde inom fältet utomhusdidaktik. 

I ett av delprojekten studeras en uteskola för svenska elever samt verksamhet vid australiska miljöutbildningscentra. Projektet drivs i samarbete med Macquarie universitet. Här studeras och jämförs platsrelationers roll i miljöundervisning i Australien och i Sverige. I ett annat delprojekt studeras svenska elevers erfarenheter av regelbunden undervisning utomhus i år 7-9.

Genom forskningen om alternativa lärmiljöer skapas kunskap kring yngre barns lärande i biologi och hållbar utveckling vid regelbunden utomhusundervisning samt naturskolors bidrag till lärares fortbildning i naturvetenskap och hållbar utveckling.

Ansvarig forskare

Relaterat innehåll