Det utvidgade NO-klassrummet - Utomhusdidaktik och alternativa lärmiljöer

Klassrummet är inte den enda plats där elever kan lära om
besöksmål som tätortsnära skogar, naturreservat och nationalparker. Forskningen om alternativa lärmiljöer fokuserar på undervisning och lärande i naturmiljöer; i närområdet likväl som besöksmål som tätortsnära skogar, naturreservat och nationalparker.

 Det utvidgade NO-klassrummet

 

Exempel på frågeställningar är hur elever interagerar med varandra och med platsen vid undervisning utomhus, samt på vilket sätt pedagoger använder platsen som en resurs för lärande i framför allt biologi och hållbar utveckling. Pedagogers egen syn på människans relation till platser är ett annat intresseområde inom fältet utomhusdidaktik. 

I ett av delprojekten studeras en uteskola för svenska elever samt verksamhet vid australiska miljöutbildningscentra. Projektet drivs i samarbete med Macquarie universitet. Här studeras och jämförs platsrelationers roll i miljöundervisning i Australien och i Sverige. I ett annat delprojekt studeras svenska elevers erfarenheter av regelbunden undervisning utomhus i år 7-9.

Genom forskningen om alternativa lärmiljöer skapas kunskap kring yngre barns lärande i biologi och hållbar utveckling vid regelbunden utomhusundervisning samt naturskolors bidrag till lärares fortbildning i naturvetenskap och hållbar utveckling.

Ansvarig forskare

Relaterat innehåll