Naturvetenskapernas didaktik

Naturvetenskapernas didaktik

Naturvetenskapernas didaktik är en forskningsmiljö som bedriver forskning i anslutning till lärarutbildningen vid Linköpings universitet, speciellt den del som genomförs i Norrköping. Forskningsprojekten riktas mot utbildningssektorns olika institutioner, främst förskola, fritidshem och skola men även högre utbildning.

Forskningsfältet naturvetenskapernas didaktik har en över hundraårig historia och tillhör jämte matematikens didaktik de största ämnesdidaktiska forskningsfälten internationellt. Det är med andra ord ett väletablerat fält med en mängd internationella tidskrifter och konferenser och tusentals aktiva forskare världen över. Inom fältet ryms forskning om allt från naturämnenas och den naturvetenskapliga kunskapens historiska och samhälleliga betingelser, utveckling och position till frågor om hur barn bäst lär sig ett specifikt naturvetenskapligt innehåll.

Forskningen i naturvetenskapernas didaktik i Norrköping kännetecknas av mångfald, både vad gäller teoretiska som metodologiska perspektiv. Det är våra frågor och problemställningar som i hög grad avgör vilka forskningsansatser vi antar. Kärnan består av praktiknära forskning som syftar till att förstå och problematisera villkor för lärande, utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning. Som forskningsfält omfattar naturvetenskapernas didaktik frågeställningar om hur, varför och med vilket innehåll som utbildning bedrivs. Forskningen bedrivs i nära samarbete med den teknikdidaktiska miljön.

Huvuddelen av den forskning som bedrivs inom naturvetenskapernas didaktik i Norrköping kan sammanfattas under de tre temana: Platsens betydelse i naturvetenskapligt lärande; Språk, redskap och representationer i naturvetenskapligt lärande; Bedömning inom naturvetenskap och matematik.

Våra kunskapsområdenVisa/dölj innehåll

Ansvarig forskareVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll