För att bli antagen till forskarutbildningen, enligt högskoleförordningen, måste den ansökande både har grundläggande och särskild behörighet i ämnet samt förmåga att klara utbildningen.

Vad är grundläggande behörighet?

 Grundläggande behörighet innebär att den sökande har en högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper i forskarutbildningens huvudämne förvärvade inom eller utom landet.
 
Undantag från kravet på grundläggande behörighet kan göras om det finns särskilda skäl. Den särskilda behörigheten specificeras i studieplanen för respektive forskarutbildningsämne. 

Om doktorandanställning

 Den sökande som uppfyller grundläggande och särskild behörighet samt bedöms vara bäst lämpad för anställningen bland de sökande, erbjuds anställningen. Anställningen är tidsbegränsad och kan antingen gälla fram till licentiatexamen (120 högskolepoäng) eller doktorsexamen (240 högskolepoäng).
 
I doktorandanställningen ingår högst 20% institutionstjänstgöring (till exempel undervisning), övrig tid skall ägnas åt forskarutbildningen. Forskarutbildning kan även erbjudas person med annan arbetsgivare (så kallad industri- eller professionsdoktorand). Utbildningen sker då vanligtvis på deltid.

Läs mer om forskarutbildning vid IEI