Elever på gränsen: Kunskapens organisering, likvärdighet
och elevers lärande i ett kriteriebaserat betygssystem, en utvärdering av
reformerna 1994 och 2011 med fokus på gränserna IG/G och Fx/E.

System- och individperspektiv

Vi har studerat vilka effekter införandet av ett målrelaterat betygssystem, med gränser för godkända betyg, får på kunskapssyn och elevprestationer. Resultaten visar på sämre välmående bland elever som följd av ändringar i betygssystemet. De skolor som deltog i vår studie var bra på att identifiera elever som riskerade att bli underkända, men sämre på att identifiera vilket slags stöd eleverna behövde. Vår studie pekar framför allt mot att system med gränser för godkänt är problematiska, i synnerhet för elever som inte når godkända betyg. I den historiska delen av vår studie pekar vi på det paradoxala i att den negativa resultatutvecklingen för svensk skola sammanfaller med en tid när kunskapsbegreppet växt fram som centralt politiskt.

Det övergripande syftet för projektet har varit att studera vilka effekter gränser för godkända betyg får på kunskapssyn och elevprestationer i en mål- och resultatstyrd skola, samt att belysa detta utifrån formulerings-, medierings- och realiseringsperspektiv (Lindensjö och Lundgren, 2000). Flera studier har genomförts inom ramen för projektet.

Ansvarig forskare

Samarbetspartners

Publikationer

Mer information