Andreas Fejes forskar inom vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor om marknadisering, migranters sociala inkludering och medborgarskapande. Hans engagemang inom området är stort och han driver och är aktiv i flera stora forskningsprogram och forskarskolor.

Foto David Einar Namn: Andreas Fejes
Titel: Professor i vuxenpedagogik
Forskningsområde: Vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor om marknadisering, migranters sociala inkludering och medborgarskapande.

Andreas Fejes drivs av den intellektuella utmaningen. Något som var tydligt redan när han läste vidare efter gymnasiet.

– Samtidigt som jag läste 2-3 utbildningar på universitetet vikarierade jag på en mellanstadieskola. Under den tiden insåg jag att jag ville fortsätta med akademin att få större utmaningar än en utbildning. Jag tog en magister i historia och sökte några olika forskarutbildningar. Det var lite grann av en slump att det blev just vuxnas lärande.

Andreas Fejes disputerade 2006 vid Linköpings universitet i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande. 2008 blev han docent i pedagogik och 2012 tillträdde han som professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

Aktiv i flera forskningsprogram

Migration, lärande och social inkludering är ett av forskningsprogrammen som Andreas Fejes driver. Programmet har som syfte att förstå om, och i så fall på vilket sätt, vuxnas och unga vuxnas studier i svenska språket bidrar till deras inkludering i det svenska samhället.

– Vi intresserar oss för att vi förstå mekanismerna för hur människor som kommer till Sverige får möjlighet att inkluderas i samhället och vad människor som har migrerat till Sverige själva ser vad som är viktigt för att inkluderas.

– Vi har studerat olika former av utbildning där nyanlända har deltagit. Vi har studerat SFI, men också språkintroduktionsprogrammet inom gymnasieskolan och på folkhögskolan samt Studieförbundens verksamhet med svenska från dag 1. Det framgick väldigt tydligt i den första fasen av forskningsprogrammet att utbildningssammanhangen är väldigt viktiga för de nyanlända. Det blir en gemenskap där de träffar andra människor, där de får bekräftelse och stöd. Sådant som samhället borde ge, men inte riktigt gör idag. Du får lära dig språket, men du får också hjälp att komma in samhället.

Ett annat forskningsprojekt som Andreas Fejes driver tillsammans med Erik Nylander handlar om att förstå hur det vuxenpedagogiska forskningsfältet är konstituerat och uppbyggt. De studerar vem som publicerar sig i vetenskapliga tidskrifter, vem som citerar vem, och vilken typ av forskning som publiceras och vinner erkännande.

– Bibliometri har tyvärr blivit ett redskap som naivt och felaktigt används av universitetsledningar för att fördela resurser. Citeringar kan aldrig rakt av användas för att definiera kvalitet – det går helt emot grunden för bibliometri som vetenskapligt redskap. Vad vi däremot kan visa är hur citeringar skapar forskningsfält. I vår forskning ser vi till exempel hur forskare vid lärosäten i USA, Storbritannien, Kanada och Australien är överrepresenterade i vilka som citeras i de tidskrifter vi studerat. Ett mönster som går igen inom ramen för en rad samhällsvetenskapliga discipliner.

Startat två forskarskolor

Utöver sin egen forskning så är Andreas Fejes ansvarig för två forskarskolor; Forskarskola i vuxnas lärande och Forskarskola för folkhögskolans lärare. Forskarskolorna har 9 respektive 12 forskarstuderande.

Forskarskolorna syftar till att stärka dagens svaga forskningsanknytning vid våra lärarutbildningar vad gäller forskning och kunskap om vuxnas lärande samt praktiknära kunskap om folkhögskolan.

Vuxenutbildning och folkbildning är viktiga i det svenska utbildningssystemet men glöms enligt Andreas Fejes ofta bort och hamnar lite grann på sidan om i den offentliga debatten och diskussioner.

– Du vinner inga röster på att debattera om komvux och vuxenutbildning. Men även lärosätena i Sverige är dåliga på att skapa kunskap om de här utbildningssammanhangen, som är väldigt stora och omfattande. Hur kan vi då utbilda lärare för dessa sammanhang.

Professur i vuxenpedagogik

Andreas Fejes avslutar med att det är viktigt att tydliggöra att vi vid Linköpings universitet sedan 1983 har en professur i vuxenpedagogik. Det är landets enda professur i detta.