20 maj 2016

Barnrättsorganisationen ECPAT:s globala studie om turism och sexuellt utnyttjande visar att alltfler barn i Europa drabbats. En av de forskare som hjälpt till med studien är Elif Härkönen vid Linköpings universite

Elif-HärkönenFoto: LiUStudien Förövare på väg som publiceras av ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes) visar bland annat att även Europa nu blivit en destination för sexturism. För 20 år sedan stod västeuropéer och skandinaver för många av sexköpen av barn i andra delar av världen. Det gör de fortfarande, men i dag finns handeln även på dessa förövares hemmaplan. Ryssland, Turkiet, Moldavien och Ukraina är länder där handeln med barn ökat.

Företags roll i barnsexhandel

Elif Härkönen är jurist och junior universitetslektor inom affärsrätt vid Linköpings universitet. Hon har tidigare studerat vilket ansvar olika företag har i utnyttjande av barn inom turismnäringen. I ECPATS nypublicerade studie har hon granskat och bidragit med fakta till en delstudie om företagens ansvar inom turismnäringen.

– Både nationell och internationell lag har fokuserat på att kriminalisera de individer som begår brotten, vilket ju såklart är korrekt. Men företag inom turistnäringen spelar också en stor roll. Exempelvis begås 93 procent av de här brotten mot barn på hotell, och där väljer man ofta att titta åt andra hållet, säger Elif Härkönen.

Under det senaste decenniet har det vuxit fram lagstiftning som ska förhindra företags inblandning i sexbrott mot barn. Många länder har idag alltså möjlighet att åtala företag som organiserar eller underlättar sexhandel med barn.

– Problemet är att tillämpningen av lagstiftningen är i stort sett icke-existerande. Bestämmelser om företagens ansvar för sexköp av barn har på senare år införts i allt fler länder. Men de har, såvitt jag vet, tillämpats endast i ett fåtal fall där det rört sig om företag som organiserat barnsexturism. Det finns dessutom stora luckor i lagstiftningen, säger Elif Härkönen.

Svenska företags ansvar

ECPAT:s globala studie, som man arbetat med under två år, består av 64 rapporter skrivna av experter inom ämnet. Elif Härkönen, liksom många andra, har arbetat ideellt för att den ska bli möjlig.

– Jag är glad att jag blev tillfrågad av ECPAT att hjälpa till. Det är värdefullt både att mina kunskaper efterfrågas och att jag har kunnat bidra på ett hörn till en så viktig studie, säger Elif Härkönen.

Hon hoppas på att studien kan leda till att problemet med barnsexturism uppmärksammas i större utsträckning bland företag i turismbranschen. Framför allt hoppas hon att företag kontrollerar underleverantörer i andra länder på ett mer effektivt sätt än vad som sker idag.

– Om inte det sker behövs det lagstiftning i Sverige för att klarlägga företagens ansvar för barnsexturism.

Några av huvudpunkterna i studien:

  • Det finns ingen typisk förövare. Förövaren kan vara turist, affärsman, migrant, utvandrad eller volontär.
  • De flesta förövare planerar inte sitt brott, de utnyttjar barn för att möjligheten dyker upp och risken att bli påkommen är liten.
  • Fällande domar är alarmerande få.
  • Alla barn kan drabbas och inte alla är fattiga. Många offer tillhör sårbara och marginaliserade grupper och tillhör exempelvis etniska minoriteter, är bostadslösa eller homosexuella, bisexuella, trans- eller queer.
  • Internet och mobil teknologi har eldat på det sexuella utnyttjandet av barn inom turistnäringen.
  • Åtal av brottslingar förhindras av exempelvis brist på koordination mellan myndigheter.

 

Publikationer:
Corporate liability and international child sex tourism – with special reference to the regulation in the Nordic countries (2015) Elif Härkönen, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Volume 16, Issue 3

Offenders on the move. Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (2016). Angela Hawke and Alison Raphael. ECPAT International

Kontakt