Vilka förhållanden är kritiska för studenter från olika professioner för att uppnå en delad förståelse av simulerade händelser och uppnå koordinerat teamarbete?

Denna delstudie i projektet "Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad undervisning för vårdprofessionerna" koordineras av Linköpings universitet. Den fokuserar på hur professionell kunskap utarbetas i ett interprofessionellt sammanhang. Enligt Kemmis (2009) är all yrkesutövning alltid beskaffad, förkroppsligad och belägen (constituted, embodied and situated) - vad specifika personer gör vid en viss tidpunkt och plats är meningsfulla aktiviteter. Praktik ses som den fysiska miljön ('set-up'), ord och diskurser ('sayings'), hur människor agerar och interagerar i det fysiska och materiella rummet ('doings') och slutligen relationerna mellan människorna ('relatings').

Denna teoretiska inramning genererar de analytiska kategorierna för att rikta fokus mot och fånga hur vägarna i det simulerade scenariot möjliggör för deltagarna att bidra med olika yrkesperspektiv i sina ord och handlingar och hur dessa i sin tur möjligen bidrar till konstruktionen av interprofessional kunskap. Andra frågor är hur individer relaterar till varandra och förhandlar om olika kunskaper och vilka aspekter av situationen som är föremål för kommunikation och förhandlingar. Ett tredje fokus är hur mönster av relationer etableras och vilka mönster av uppgiftsfördelning och prestation som kommer fram i simuleringen.

Dataanalys om det interprofessionella samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsstudenter (sjuksköterskestudenter termin 6 och läkarstudenter termin 11) i studie 1 utförs inom forskargruppen i Linköping, där samarbete mellan forskare i pedagogik och lärare vid Clinicum ingår.

Ingår i forskningsprojekt: