08 november 2016

Två forskare vid Linköpings universitet tilldelas bidrag när det nyinstiftade Skolforskningsinstitutet för första gången delar ut bidrag.

Skolforskningsinstitutet är en myndighet vars uppgift är att sammanställa forskningsresultat och bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning. När de nu för första gången fördelar bidrag får åtta forskare dela på 30 miljoner kronor. Två av dessa kommer från Linköpings universitet.

Animera kemi i undervisningssyfte

Professor Magnus Hultén, institutionen för samhälls- och välfärdsstuder, ska i sitt projekt undersöka hur animerad kemi används i undervisningen. Syftet med projektet är att skapa kunskap om hur digitala verktyg kan integreras i undervisningen för lärande av ett specifikt ämnesinnehåll. Han ska också studera hur de läroplansmässiga och praktiknära förutsättningarna för detta ser ut.

Professor Joakim Samuelsson, institutionen för beteendevetenskap och lärande, tilldelas bidrag för projektet ”specialpedagogiska undervisningsinsatser för deklarativ kunskap i matematik”. Syftet med hans projekt är ökad kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd i matematik bäst lär sig en central aspekt i matematik, i detta fall grundläggande aritmetiska fakta.

Kraven på de projekt som Skolforskningsinstitutet har beviljat pengar är att forskningen ska bedrivas praktiknära skolan. Forskningen ska alltså bedrivas i skolans miljö, ha ett avtal med inblandade skolor i stället för med huvudmännen, samt att forskningsfrågorna tas fram i dialog med skolan.

Kontakt