Här hittar du några nyckelsiffror från Linköpings universitets årsredovisning.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • 40 400 studenter (motsvarar 19 445 helårsstudenter)
  • 18 200 på Campus Valla
  • 4 700 på Campus Norrköping
  • 3 400 på Campus Universitetssjukhuset (US)
  • 18 900 distansstudenter och studenter på andra orter, inklusive Campus Lidingö
(Vissa studenter läser på mer än ett campus.)

 • 135 utbildningsprogram, varav 30 internationella program
 • 700 fristående kurser
 • Utbytesavtal med 400 universitet i 50 länder
 • 1 500 utländska studenter
 • 2 500 examina på grundnivå
 • 3 200 examina på avancerad nivå

Forskning och forskarutbildning

 • 360 professorer
 • 1 300 doktorander
 • 28 licentiatexamina
 • 169 doktorsexamina

Medarbetare

 • 4 500 medarbetare (motsvarar 3 674 årsarbetare)

Ekonomi

 • Intäkter 4 940 miljoner kronor
 • Kostnader 4 921 miljoner kronor

De flesta siffrorna kommer från Linköpings universitets årsredovisning 2023.

 

Årsredovisning, budgetunderlag samt verksamhetsplan för Linköping universitet

Årsredovisning

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 februari 2024 att godkänna årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2023.

Årsredovisning 2023 i Diva

 

Budgetunderlag

Universitet och högskolor lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Det ska innehålla en beräkning av såväl intäkter som kostnader i det pågående räkenskapsårets prisnivå och tillämpa samma indelning av verksamheten som används i årsredovisningen.

Linköpings universitets budgetunderlag för 2025-2027 fastställdes av universitetsstyrelsen den 15 februari 2024.

Ladda ner budgetunderlaget 2025-2027 (pdf-fil)

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska ge en gemensam bild av nuläget och vart universitetet vill nå. Som bakgrund till detta görs en omvärldsanalys för att utröna vilka trender och risker som finns samt de förutsättningar och utmaningar som LiU står inför. Verksamhetsplanen ska tydliggöra de övergripande prioriteringarna och satsningarna. I den sista delen av verksamhetsplanen presenteras anslagsfördelningen från regeringen och finansiering av gemensamt verksamhetsstöd.

 

Linköpings universitets verksamhetsplan för 2024 fastställdes av universitetsstyrelsen den 8 juni 2023.

Ladda ned Verksamhetsplan och budget för 2024 samt plan för 2025-2026 (pdf-fil)

LiU i internationella rankningar

Fler fakta om Linköpings universitet