LiU i siffror

Här hittar du några nyckelsiffror för Linköpings universitet.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • 35 900 studenter (motsvarar 19 122 helårsstudenter)
  • 20 200 på Campus Valla
  • 5 300 på Campus Norrköping
  • 3 600 på Campus Universitetssjukhuset (US)
  • 10 700 distansstudenter och studenter på andra orter, inklusive Campus Lidingö
(Vissa studenter läser på mer än ett campus.)

 • 120 utbildningsprogram, varav 28 internationella program
 • 550 fristående kurser
 • Utbytesavtal med 400 universitet i 50 länder
 • 460 utländska studenter
 • 2 600 examina på grundnivå
 • 3 400 examina på avancerad nivå

Forskning och forskarutbildning

 • 341 professorer
 • 1 200 doktorander
 • 32 licentiatexamina
 • 139 doktorsexamina

Medarbetare

 • 4 300 medarbetare (motsvarar 3 527 årsarbetare)

Ekonomi

 • Intäkter 4 446 miljoner kronor
 • Kostnader 4 325 miljoner kronor

De flesta siffrorna kommer från Linköpings universitets årsredovisning 2021.

 

Årsredovisning, budgetunderlag samt verksamhetsplan för Linköping universitet

Årsredovisning

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari 2022 att godkänna årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2021.

Årsredovisning 2021 i Diva

 

Budgetunderlag

Universitet och högskolor lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Det ska innehålla en beräkning av såväl intäkter som kostnader i det pågående räkenskapsårets prisnivå och tillämpa samma indelning av verksamheten som används i årsredovisningen.

Linköpings universitets budgetunderlag för 2023-2025 fastställdes av universitetsstyrelsen den 16 februari 2022.

Ladda ner budgetunderlaget 2023-2025 (pdf-fil)

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska ge en gemensam bild av nuläget och vart universitetet vill nå. Som bakgrund till detta görs en omvärldsanalys för att utröna vilka trender och risker som finns samt de förutsättningar och utmaningar som LiU står inför. Verksamhetsplanen ska tydliggöra de övergripande prioriteringarna och satsningarna. I den sista delen av verksamhetsplanen presenteras anslagsfördelningen från regeringen och finansiering av gemensamt verksamhetsstöd.

Linköpings universitets verksamhetsplan för 2023 fastställdes av universitetsstyrelsen den 8 juni 2022.

Ladda ned Verksamhetsplan och budget för 2023 samt plan för 2024-2025 (pdf-fil)

 

LiU i internationella rankningar

Fler fakta om Linköpings universitet