LiU i siffror - uppgifter från årsredovisning och budgetunderlag

Här hittar du några nyckelsiffror från Linköpings universitets årsredovisning.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • 37 600 studenter (motsvarar 19 228 helårsstudenter)
  • 18 600 på Campus Valla
  • 5 000 på Campus Norrköping
  • 3 500 på Campus Universitetssjukhuset (US)
  • 15 300 distansstudenter och studenter på andra orter, inklusive Campus Lidingö
(Vissa studenter läser på mer än ett campus.)

 • 135 utbildningsprogram, varav 26 internationella program
 • 650 fristående kurser
 • Utbytesavtal med 400 universitet i 50 länder
 • 800 utländska studenter
 • 2 600 examina på grundnivå
 • 3 000 examina på avancerad nivå

Forskning och forskarutbildning

 • 323 professorer
 • 1 200 doktorander
 • 37 licentiatexamina
 • 150 doktorsexamina

Medarbetare

 • 4 300 medarbetare (motsvarar 3 840 årsarbetare)

Ekonomi

 • Intäkter 4 598 miljoner kronor
 • Kostnader 4 567 miljoner kronor

De flesta siffrorna kommer från Linköpings universitets årsredovisning 2022.

 

Årsredovisning, budgetunderlag samt verksamhetsplan för Linköping universitet

Årsredovisning

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari 2023 att godkänna årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2022.

Årsredovisning 2022 i Diva

 

Budgetunderlag

Universitet och högskolor lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. Det ska innehålla en beräkning av såväl intäkter som kostnader i det pågående räkenskapsårets prisnivå och tillämpa samma indelning av verksamheten som används i årsredovisningen.

Linköpings universitets budgetunderlag för 2024-2026 fastställdes av universitetsstyrelsen den 16 februari 2023.

Ladda ner budgetunderlaget 2024-2026 (pdf-fil)

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska ge en gemensam bild av nuläget och vart universitetet vill nå. Som bakgrund till detta görs en omvärldsanalys för att utröna vilka trender och risker som finns samt de förutsättningar och utmaningar som LiU står inför. Verksamhetsplanen ska tydliggöra de övergripande prioriteringarna och satsningarna. I den sista delen av verksamhetsplanen presenteras anslagsfördelningen från regeringen och finansiering av gemensamt verksamhetsstöd.

 

Linköpings universitets verksamhetsplan för 2024 fastställdes av universitetsstyrelsen den 8 juni 2023.

Ladda ned Verksamhetsplan och budget för 2024 samt plan för 2025-2026 (pdf-fil)

LiU i internationella rankningar

Fler fakta om Linköpings universitet