Masterprofil produktionsledning

Produktionsledning eller Operations Management syftar till att designa, planera, styra och utveckla system för tillverkning av varor och tjänster för att uppnå en konkurrenskraftig och hållbar verksamhet. Masterprofilen ger dig grunden till att leda verksamhetsutvecklingen inom industriföretag med ett fokus på interna flöden av material, information och kapital.

Efter masterprofilen i produktionsledning har våra studenter förmågan att se tillverkningssystemet för varor och tjänster med ett helhetsperspektiv. De beslut som kan fattas inom planering och styrning bygger på hur marknadssituationen ser ut för den eller de produkter ett företag tillverkar. En produkt som konkurrerar med t ex lägsta pris, måste ha ett tillverknings- och distributionssystem som är designat för att tillverka och leverera till lägsta kostnad. Alla planerings- och styrningsbeslut måste följa samma riktning, mot lägsta tillverkningskostnad. Produktionsstrategin genomsyrar hela verksamheten och med helhetsperspektivet kan vi likrikta designen, planeringen, styrningen och utvecklingen av tillverkning av varor och tjänster. Det innebär att vi både ser till det tillverkande företagets interna verksamhet, men även hur en fabrik får en viss roll i ett större produktionsnätverk eller försörjningskedja.

Inom produktionsledning trycker vi på vikten att förstå samband mellan olika storheter inom verksamheten. Hur hänger planering och styrning ihop med lagernivåer, ledtider och servicegrad? Vi använder kvantitativa analys- och beslutsverktyg som optimering, simulering och matematisk statistik. Genom kvantitativa analyser kan våra studenter i arbetslivet hjälpa företag att även designa och utveckla sin verksamhet. Ett exempel kan vara en verksamhet som konkurrerar med kort leveranstid på kundorder mot marknaden. Ett upplägg med ATO (Assemble-to-Order) i en monteringslina är kanske det mest konkurrenskraftiga alternativet för den konkurrenssituationen. Lean produktion brukar vara det naturliga valet vid upplag enligt modellen monteringslina. Bilar monteras enligt denna princip, men ofta i en mixad miljö där olika bilmodeller i olika utföranden monteras i samma monteringslina. Det ställer stora krav på sekvensstyrning på inflöden till monteringen för att allt ska flyta på ett sätt som stödjer kort leveranstid på kundorder. Exemplet ovan beskriver delar ur de första fyra kurserna i masterprofilen och hur de hänger samman i en progression. Det är just denna kunskap som masterprofilen förmedlar – att kunna se helheten från marknad, via strategiska beslut inom sälj- och verksamhetsplanering ända ner till operativa beslut inom tillverkning för både varor och tjänster.

Samtidigt som utvecklingen inom produktionsledning hela tiden introducerar nya koncept och lösningar på planerings- och styrningsproblem så finns en omvärld som ställer nya krav. Digitalisering är något som mer och mer letar sig in i våra kurser och som öppnar för nya möjligheter både för lagerstyrning och analys genom simulering. Tjänsteproduktion är en annan trend som kommit starkt i kursinnehållet, enbart för att det finns ett behov av kunskapen inom industrin. Hållbarhet och ingenjörens etiska roll är också nyckelfrågor när vi leder produktion in i framtiden.

Ett centralt begrepp inom produktionsledning är flöde. Flödet består av material, information eller kapital som hela tiden rör sig genom en förädling eller process. Att styra flöden har blivit en av produktionsledningens största utmaningar och efter masterprofilen finns det en tillräckligt fullpackad verktygslåda för en ingenjör att ta sig an frågor inom design, planering, styrning och utveckling av tillverkningssystem.

Produktionsledning är det svenska namnet på masterprofilen. Det engelska namnet, Operations Management, tycker vi är bättre och säger mer om vad vi faktiskt gör. Dessutom ges huvuddelen av våra kurser på engelska i en spännande internationell miljö. Arbetsmarknaden är idag global, precis som vår masterprofil.

Obligatoriska och valbara kurser för Maskinteknik Visa/dölj innehåll

Obligatoriska och valbara kurser för Maskinteknik

Masterprofilen ska innefatta minst 60hp på avancerad nivå. Fyra kurser är obligatoriska och ger 30 hp. Det finns ytterligare två kurser i avdelningens utbud inom profilen. Notera att det är bara kurser som ges av avdelningen för produktionsekonomi som speciellt listas här.

Obligatoriska kurser

 • TPPE16 Manufacturing Strategy/ Produktionsstrategier
 • TPPE76 Operations Planning and Control / Flödesplanering och styrning
 • TPPE74 Design and Development of Manufacturing Operations / Design och utveckling av produktionsverksamhet
 • TPPE73 Operations Management – Project Course / Produktionsledning – Projektkurs

Valbara kurser

 • TPPE78 Quantitativ Models and Analysis in Operations Management / Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning
 • TPPE99 Simulation in Production and Logistics / Simulering av produktion och logistik

 

Inom masterprofilen produktionsledning finns flera kurser inom produktionsteknik. Vi tror att det är en styrka hos våra studenter att både kunna tekniken som ligger till grund för produktionen och samtidigt ha kontroll på hur produktionen leds, d.v.s. planeras och styrs. Att förstå hur metall skärs i en fleroperationsfräs och hur ställtider och stycktider bestäms och beräknas samt samtidigt kunna sätta detta i ett sammanhang där planerings- och styrningsalternativ naturligt blir en följd av hur verktygsmaskinen fungerar (eller för den delen, tvärtom) ser vi som en unik kunskap hos de studenter från maskinprogrammet som läser vår inriktning.

Obligatoriska och valbara kurser för Industriell ekonomi Visa/dölj innehåll

Obligatoriska och valbara kurser för Industriell ekonomi

Masterprofilen ska innefatta minst 30hp på avancerad nivå. Två kurser är obligatoriska och ger 18hp. Välj ytterligare två kurser av utbudet inom profilen.

Obligatoriska kurser

 • TPPE74 Design and Development of Manufacturing Operations / Design och utveckling av produktionsverksamhet
 • TPPE73 Operations Management – Project Course / Produktionsledning – Projektkurs
 • Två av de fyra valbara kurserna

Valbara kurser

 • TPPE16 Manufacturing Strategy / Produktionsstrategier
 • TPPE76 Operations Planning and Control / Flödesplanering och styrning
 • TPPE78 Quantitativ Models and Analysis in Operations Management / Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning
 • TPPE99 Simulation in Production and Logistics / Simulering av produktion och logistik

Om kurser Visa/dölj innehåll

Manufacturing Strategy / Produktionsstrategier (TPPE16). Här ges ett övergripande perspektiv på industriell produktion. Kursen är upplagd kring ett företagsprojekt avseende ett mindre industriföretags produktionsverksamhet. En rad inledande föreläsningar ger en referensram att genomföra, analysera och formulera en produktionsstrategi åt fallföretaget. Referensramen innehåller olika metoder för formulering av produktionsstrategi, produktion i Sverige och omvärlden, kategorier för beslut, konkurrensprioriteringar, global produktionsstrategi, lokalisering och olika produktionsprocessers karaktär. Syftet med kursen är att ge förståelse för ett företags produktionsstrategiska beslut.

Operations Planning and Control / Flödesplanering och styrning (TPPE76). Kursen innebär en fördjupning inom planering och styrning av företagets resurser, speciellt med avseende på integrationen av material och kapacitet. Vi studerar och använder ett flertal olika planeringsprinciper och -metoder; allt från långsiktig planering för 2-5 år framåt till daglig planering. En central del är hur flöden utformas på ett lämpligt sätt för olika förutsättningar. Utgångspunkten är fyra ledningsfilosofier med bas i effektivitet, flaskhalsar, lean och agility. Varje ledningsfilosofi är kopplad till specifika metoder för planering och styrning och syftet med kursen är att nå en djup förståelse för hur dessa fungerar och tillämpas i praktiken.

Quantitativ Models and Analysis in Operations Management / Kvantitativa modeller och analys inomverksamhetsstyrning (TPPE78). Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom avancerad planeringsteknik för olika produktionsverksamheter. Kursen innehåller även att formulera och hantera komplexa planerings- och styrningsproblem på olika hierarkiska nivåer, samt skapa en fördjupad kunskap om utformning och tillämpning av system för avancerad planering och sekvensering på kort och lång sikt inom produktionsverksamheter och längs försörjningskedjor. Kursen ges på engelska.

Design and Development of Manufacturing Operations / Design och utveckling av produktionsverksamhet (TPPE74). Kursen presenterar olika perspektiv på hur produktionsverksamhet kan analyseras och hur värdeprocesserna i företagets produktion kan förbättras. Kursen ger en ökad kunskap om olika statiska och dynamiska analysverktyg av både konceptuell och operativ natur. Kursen innehåller ett projektarbete (seminarieuppgift) där ett företag analyseras, avbildat i en simuleringsmodell, för att förbättra företagets verksamhet. Stor vikt läggs vid att använda teoretiska modeller i en praktisk miljö. Kursen ges på engelska.

Simulation in Production and Logistics / Simulering av produktion och logistik (TPPE99). Simulering handlar om att avbilda system och experimentera med avbilden. Det är ett kostnadseffektivt och säkert sätt att analysera komplexa system och system som ännu inte finns. En simuleringsmodell bygger in verklighetens stokastiska beteenden i en matematisk avbildning av processer och förlopp. Kursen använder simuleringsverktyget Arena. Kursen ges på engelska.

Operations management – Project Course / Produktionsledningsprojekt (TPPE73). I denna projektbaserade kurs varvas förberedande föreläsningar och övningar till examensarbetet med projektspecifikt innehåll. Att skriva rapport, presentera och opponera är aktiviteter som övas praktiskt, dessutom grundas kursen i en vetenskapsfilosofisk betraktelse kring metod och datainsamling. Huvuddelen av kursen utgörs av ett projektarbete hos ett företag. Allt avslutas med en rapport och presentation. Kursen ges på engelska.

Detta kan du bli Visa/dölj innehåll

Vi hoppas att du tycker att vår masterprofil verkar intressant och att vi träffas i någon eller flera av våra kurser. En yrkeskarriär baserat på kurser i masterprofilen i produktionsledning eller Operations Management leder till utmanande och intressanta arbeten. Sedan några år tillbaka driver vi en LinkedIn-grupp där vi samlar alla alumner. Medlemskap till gruppen ges under projektkursen. Vi har därför bra insyn i vilka typer av arbetsuppgifter våra studenter möter i yrkeslivet. Nedan listar vi några nyckelpositioner som kan hittas i gruppen av alumner:

 • Konsult
 • Produktionsplanerare
 • Huvudplanerare
 • Projektledare
 • Processingenjör
 • Produktionsingenjör
 • Marknadsstrateg
 • Koordinator inom globala strukturer
 • Produktchef

Kontakt Visa/dölj innehåll

Studievägledning Visa/dölj innehåll

Läs mer om utbildningen Visa/dölj innehåll