Med fokus på affärsmodellen och hur ett företag kan arbeta för att utvecklas och förändras för att stå sig i konkurrensen och skapa hållbar tillväxt. Vi ger dig strategier för styrning och förnyelse som du kan använda i ditt förändringsarbete på flera nivåer inom företaget.

Profilen Strategi och styrning handlar övergripande om hur företag kan förändras och utvecklas för att skapa hållbar konkurrenskraft och hållbar tillväxt. I detta ingår bland annat hur man utvecklar och implementerar strategi samt strategisk förändring - både på ledningsnivå och på funktionsnivå (den operativa verksamheten) och hur dessa samspelar.

Strategi är multi-dimensionellt och kan ses som en kontinuerlig process över tid. Detta innebär bland annat att förmågan att utveckla och förändra strategin är ett måste för att ett företag ska kunna vara framgångsrikt. Förändringen kan förstås se ut på olika sätt och ha olika karaktär och det är då viktigt att förstå vilken förändring som är lämplig och hur man kan styra den. Hur företag förändras och hur detta kan analyseras är således en viktig del i profilen.

Ett nyckelbegrepp i detta, som många arbetar med, och som ligger i fokus för denna profil är affärsmodell och hur företag kan arbeta med att utveckla och förändra sin affärsmodell (det som kallas för affärsmodellsinnovation). Andra viktiga aspekter i profilen är vilka resurser och förmågor som behövs i ett företag, inte minst för att kunna utvecklas på ett hållbart sätt, samt hur man kan hantera den ökade dynamik som många företag upplever i dagens affärsklimat. Inte minst kan detta kopplas till ett ökat fokus på digitalisering och hållbarhet som driver många initiativ hos företag.

För att sammanfatta med några punkter så kan vi kanske diskutera Strategi och styrning som:

 • Utveckling och implementering av strategi – både funktion och på ledningsnivå
 • Samspelet mellan strategi och operativ verklighet
 • Hur utvecklas företag och hur kan detta styras?
 • Vad förändras och hur? Strategisk förändring som nyckelbegrepp
 • Strategi kopplat till affärsmodell och affärsutveckling
 • Lönsamhetsanalyser kopplat till exempel belöningssystem, produktivitet, teknikutveckling och marknadsutveckling
 • Strategiområdet är intressant – dynamik, omvärld, nya förutsättningar

Kurserna ger gedigna kunskaper inom strategi- och styrningsteori och hur det tillämpas hos företag. Utbildningen vilar på en solid akademisk bas (i många fall baserat på vår egen forskning) men har samtidigt en stark koppling till företagens verklighet (genom till exempel case och projektarbeten som har direkt företagskoppling). Kurserna bygger på en kombination av teori, fallstudier, praktikfall och färdighetsträning.

Exempel på examensarbeten

 • Utveckling av strategiprocessen - pågår
 • Sustainability within the defence and security industry – pågår
 • Digital Business Transformation in Incumbent Firms (stipendium för bra exjobb)
 • Integrationsprocessen vid förvärv kunskapsintensiva företag – en fallstudie av ett medelstort konsultföretag inom IT-branschen
 • Synergier vid förvärv av små tillverkande företag - Identifiering och mätning
 • Förutsättningar för delningsekonomiska affärsmodeller – identifiering av nyckelfaktorer för hållbar konsumtion
 • Acquisition of Suppliers - a study on acquisition timing for large high-tech companies when acquiring start-ups performed at Ericsson Multimedia
 • What customers value in a data driven world – identifying factors driving customer value and their impact on the business model
 • Supply chain sustainability risks – A study on sustainability integration at Scania’s purchasing department
 • Tillväxt i mindre IT-företag – vilka faktorer är kritiska i olika faser av tillväxt
 • Cirkulära affärsmodeller i bygg- och fastighetsbranschen
 • Utveckling av strategiprocessen – pågår
 • Sustainability within the defence and security industry – pågår
 • Digital Business Transformation in Incumbent Firms (stipendium för bra exjobb)
 • Integrationsprocessen vid förvärv kunskapsintensiva företag – en fallstudie av ett medelstort konsultföretag inom IT-branschen
 • Synergier vid förvärv av små tillverkande företag - Identifiering och mätning
 • Förutsättningar för delningsekonomiska affärsmodeller – identifiering av nyckelfaktorer för hållbar konsumtion
 • Acquisition of Suppliers - a study on acquisition timing for large high-tech companies when acquiring start-ups performed at Ericsson Multimedia
 • What customers value in a data driven world – identifying factors driving customer value and their impact on the business model
 • Supply chain sustainability risks – A study on sustainability integration at Scania’s purchasing department
 • Tillväxt i mindre IT-företag – vilka faktorer är kritiska i olika faser av tillväxt
 • Cirkulära affärsmodeller i bygg- och fastighetsbranschen

Utbildning där denna masterprofil kan väljas