14 oktober 2019

Marcel Ndengo har bara gott att säga om det bilaterala forsknings-samarbetet mellan University of Rwanda och Linköpings universitet. Utöver förbättrad forsknings- och undervisningskapacitet märks även ett nytt sätt att arbeta bland hans kollegor.

Marcel Ndengo. Tidigare doktorand på MAI inom det Sida-finansierade bilaterala forskningssamarbetet mellan Rwanda och Sverige.Marcel Ndengo på Campus Valla, Linköpings universitet. Foto Karin Johansson

Idag är Marcel Ndengo tillförordnad prefekt på den matematiska institutionen vid University of Rwanda (UR). Där arbetar han som lärare, forskare och handledare. Marcel är på besök i Sverige och gör ett stopp vid Linköpings universitet för att hälsa på sina tidigare kollegor på Matematiska institutionen, eller som han själv kallar det: ”my second home”.

Samarbete inom tillämpad matematik och statistik

Marcel tillbringade fem år vid Linköpings universitet som doktorand inom det bilaterala forskningssamarbetet mellan University of Rwanda och Sverige, UR-Sweden Programme, som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Matematiska institutionen vid Linköpings universitet och Stockholms universitet är svenska samarbetsparter inom delprogrammet i tillämpad matematik och statistik.

Det främsta målet med delprogrammet är att utbilda masterstudenter och doktorander inom matematik och statistik och att stärka kapaciteten inom undervisningen och forskningen vid University of Rwanda.

Marcel bekräftar att programmet lever upp till sina åtaganden:

– Att ha UR-personal i utbildning i Sverige har givit märkbara resultat och har ökat kapaciteten både inom utbildningen och forskningen vid UR. Detta är tack vare engagerat arbete av programmets koordinatorer och ”team leaders”, både i Sverige och i Rwanda.

Arbetsmetoder från Sverige

Han är mycket entusiastisk över, och samtidigt lite överraskad, att han och de andra doktoranderna som har disputerat i Sverige har tagit med sig hem ett nytt sätt att arbeta – som också bidrar till bättre undervisning och forskning.

– Jag ser en tydlig skillnad i beteende när det gäller tankegång, professionalism och kommunikation hos oss som har utbildats i Sverige. Vi talar samma språk när det gäller undervisningsmetoder, vi har en öppen kommunikation och viljan att dela med oss av information. Vi har en dynamisk forskningsmiljö och de flesta är delaktiga i att skriva forskningsansökningar. Det finns en vilja att få saker och ting att fungera för alla.

Marcel tillägger att många också har anammat undervisningsmetoder från Sverige.

– Tillvägagångssättet vid bedömning av våra studenter är detsamma som vi själva erfor i undervisningen som doktorander, och som vi ansåg så effektivt. Interaktionen med andra görs på ett sätt som respekterar den andra individens perspektiv.

Värdefullt utbyte mellan länderna

Sammanfattningsvis anser Marcel att det bilaterala UR-Sweden programmet har varit och är fortfarande så viktigt för UR. Kvaliteten på lärare vid hans institution har förbättrats enormt tycker han.

– Som avdelningschef kan jag bekräfta att den professionalism som utövas av den grupp som hittills har utbildats vid Linköpings universitet överförs till studenterna de undervisar i Rwanda, och andra institutioner de samarbetar med. I förlängningen är det bra för hela landet.

Doktorsavhandling vid Linköpings universitet

Marcel Ndengo disputerade i optimeringslära vid Matematiska institutionen år 2013 och var den första doktoranden som disputerade inom delprogrammet i tillämpad matematik och statistik.

Term structure estimation based on a generalized optimization framework

Relaterat innehåll