06 mars 2016

Verksamheten vid Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, kommer att fortsätta i andra former vid LiU. Det finns idag inget nationellt uppdrag som kan ligga till grund för en centrumbildning, skriver rektor i ett beslut.

– Namnet antyder just att vi har ett nationellt uppdrag. Eftersom något sådant inte finns, väljer vi nu att avsluta centrumbildningen. Men det handlar inte om att ämnet eller utbildningsutbudet för utomhuspedagogik försvinner. Verksamheten i NCU har varit välfungerande och har ett gott anseende, inte minst internationellt, den kommer att fortsätta men i annan organisatorisk form, säger Karin Fälth-Magnusson, prorektor.

– Utomhuspedagogiken startade en gång som ett ”Forum för miljö- och utomhuspedagogik”, vi får väl se om det nu återigen kommer att få den benämningen, säger Anders Szczepanski, föreståndare för NCU och som i alla år varit den ledande kraften och en outtröttlig ambassadör för en pedagogik som kopplar undervisningen till olika fysiska lärmiljöer i växelverkan mellan utomhus och inomhus och till rörelse, hälsa och kreativitet.

– Det viktiga är att vi kan behålla LiU:s starka position inom utomhuspedagogiken och att erfarenheten från 30 års verksamhet inte går förlorad. Vi har unika mastersprogram och kurser som skapar en mer rörelseintensiv arena för lärande och undervisning. Och LiU är idag och kommer framgent fortsatt vara drivande i en rad upparbetade nätverk och plattformar inom forsknings- och utbildningsområdet outdoor education, både nationellt och internationellt. Det är av betydelse att kan fortsätta arbetet med de uppdrag inom ämnesområdet som idag efterfrågas både i Europa och Asien – vi har upparbetade kontakter med Japan, Singapore och Kina som gett och ger LiU mycket goodwill, säger Anders Szczepanski (bilden ovan th).

Centrumbildningen NCU, som funnits sedan 2008 och idag är knuten till Institutionen för kultur och kommunikation, upphör från första maj.


Forum för utomhuspedagogik