Forum för utomhuspedagogik

Gräs i hage.
Foto: Åsa Nilsson Dahlström

Forum för utomhuspedagogik är ett fakultets- och institutionsövergripande forskningsforum vid Linköpings universitet. Här möts forskare och lärare för att diskutera aktuella frågor inom utomhuspedagogik och utomhusdidaktik. Forskningen som bedrivs av Forums medlemmar fokuserar på betydelsen av plats för lärande och på utomhuspedagogikens betydelse för lärande, hälsa och miljö.        

Under de senaste åren har intresse för utomhuspedagogik stadigt ökat. Vi står därför inför många utmaningar inom forsknings- och utbildningsområdet och intresserar oss bland annat för följande frågor:

  • Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin förändrar samhället på olika sätt och bidrar också till ett ökat stillasittande och ohälsa hos barn och ungdomar. Hur kan utomhuspedagogiken användas för att stimulera barn och unga till ökad fysisk aktivitet i utemiljöer?
  • Forskning visar att undervisning i relevanta lärmiljöer utomhus stimulerar till bättre koncentrationsförmåga och lärande. Hur kan utomhuspedagogiken integreras i skolans arbete för att stimulera olika sätt att lära och öka koncentrationsförmågan hos barn och unga?
  • Stress är ett ökande problem både inom skola och arbetsliv. Forskning visar att vistelser och aktiviteter i utomhusmiljöer kan sänka stressnivåer och därigenom bidra till bättre hälsa. På vilket sätt kan friluftsliv och gröna lärmiljöer användas som stressförebyggande aktiviteter?
  • Inom ämnesdidaktisk forskning studeras hur en kombination av teoretisk och praktisk undervisning och lärande i olika lärmiljöer inom- och utomhus kan bidra till bättre lärande och helhetsförståelse av komplexa fenomen. Hur kan utomhuspedagogik användas t ex inom undervisning och lärande för hållbar utveckling och om globala miljöfrågor?
  • Betydelsen av stimulerande utemiljöer på skolgårdar är av intresse för forskningen. Hur kan man designa utomhusmiljöer på skolgårdar så att de stimulerar till fysisk rörelse och därmed bättre hälsa och förutsättningar för lärande hos barn och unga? 

Forum för utomhuspedagogik är en resurs för de olika fakulteterna vid Linköpings universitet och flera institutioner ger kurser i utomhuspedagogik och utomhusdidaktik, med olika inriktningar. Utbildning på avancerad nivå ges på två olika masterutbildningar: Master Programme in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, som är ett ettårigt engelskspråkigt masterprogram, samt Master i utbildningsvetenskap, som leder till en magister- eller masterexamen i pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning. Forskarutbildning inom utomhusdidaktik och utomhuspedagogik erbjuds inom ramen för forskarutbildningen i pedagogik vid Linköpings universitet.

Kontakt

Medlemmar

Externa medlemmar

Forskningsnyheter

Forskningsprojekt

Konferens

Ute är inne

Konferensen Ute är inne är mer aktuell än någonsin. Utomhuspedagogiken ger våra barn och unga tillgång till kunskaper man helt enkelt inte kan lära ut i ett klassrum. Utenavet har genomfört konferensen runtom i Sverige sex gånger tidigare. Hösten 2022 är du välkommen till Helsingborg för att delta i den sjunde upplagan. Här kommer du att få inspiration till lärande utomhus som bidrar till att uppnå läroplanernas mål.

Mer om konferensen Ute är inne 

Program och kurser