Syftet är att undersöka energieffektiviseringspotentialerna och möjligheterna att realisera dessa i hela värdekedjan (från metallframställning till återvinning).

Branschen använder årligen ca 3TWh och delar av den är mycket energiintensiv, 30-40 % av kostnaderna för primär aluminiumproduktion utgörs av energikostnader. Det är därför angeläget att denna bransch effektiviserar sin energianvändning för att stärka konkurrenskraften, men också för att minska utsläppen av växthusgaser som härrör från dess energianvändning. Framgångsfaktorer för effektivare energianvändning kommer att konkretiseras. Djupintervjuer, fokusgrupper, workshops, och enkäter är metoder som kommer användas i projektet.

Projektet kommer att behandla följande frågor:

  • Hur stora är energieffektiviseringspotentialerna och inom vilka processer återfinns de?
  • Vilka åtgärder med avseende teknik, system och management kan effektivisera energianvändningen?
  • Var finns och hur stora är energieffektiviseringspotentialerna med avseende på flöden av material, energi och kunskap mellan aktörerna i aluminiumindustrins värdekedjor och mot det omgivande samhället?
  • Vilka åtgärder avseende teknik, system och management kan effektivisera energianvändningen i hela aluminiumindustrins värdekedjor?
  • Vilka primära hinder mot och drivkrafter för att realisera energieffektiviseringspotentialer finns i aluminiumindustrins värdekedjor?
  • Vilka är framgångsfaktorerna för effektivare energianvändning i hela värdekedjor?


Många studier nationellt såväl som internationellt påvisar förekomsten av ett så kallat energieffektiviseringsgap, dvs en skillnad mellan vad som utifrån ett rationellt perspektiv borde genomföras då tekniken är uppenbart kostnadseffektiv och vad som de facto implementeras. Detta energieffektiviseringsgap förklaras vanligen av förekomsten av olika hinder mot energieffektivisering såsom brist på tid, bristande information kring möjliga tekniklösningar, ledningens bristande prioritering av energifrågan. För att överbrygga dessa hinder mot energieffektivisering och kraftigt reducera gapet mellan dagens nivå av energieffektivisering och den nivå som vore önskvärd krävs aktivitet på bred front i samhället.

En kartläggning av energieffektiviseringspotentialer i aluminiumindustrins värdekedja och vilka hinder mot och drivkrafter för effektivare energianvändning som föreligger i branschen behövs.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Svenskt Aluminium.

Forskare