SCAPIS Biobank Linköping

Under våren och sommaren 2019 hade forskare med anknytning till Linköpings universitet och Region Östergötland för första gången möjlighet att ansöka om uttag av biologiskt material från SCAPIS Linköpings lokala biobank till lokala forskningsprojekt. Efter bedömning av inkomna ansökningar är nu fem lokala forskningsprojekt beviljade uttag.

Beviljade projekt

Risker kopplade till inflammation, fetma och blodtryck i SCAPIS Linköping

Hemblodtrycksmätare

SCAPIS Linköping har som enda ort i SCAPIS-studien låtit de 5000 deltagarna mäta sitt blodtryck hemma, morgon och kväll, i en vecka. Mätningarna visar att många har lägre blodtryck hemma än på mottagningen så att de felaktigt riskerar att få diagnosen högt blodtryck om diagnosen baseras enbart på mottagningsblodtryck. Detta projekt avser nu med beviljat uttag från SCAPIS biobank jämföra riskerna med högt blodtryck hemma och på mottagningen och se hur detta kan höra ihop med inflammationsmarkörer i blodet. Projektet ska också studera hur detta påverkas av fetma och andra riskfaktorer och då särskilt genom att i plasma analysera hormonet leptin som fettväven utsöndrar.

Ansvarig forskare är Fredrik Nyström, professor och överläkare i internmedicin, IMH. Projektet utförs tillsammans med Lena Jonasson, Jan Engvall samt Carl Johan Östgren. Martina Johansson, doktorand hos Fredrik, kommer att utföra laboratorieanalyserna.

 

Biomarkörer associerade med postmenopausala kardiovaskulära risker
– En studie av könshormon, ferritin och oxidativ stress

Detta projekt kommer att studera kardiovaskulära riskprofiler hos kvinnor före och efter menopaus jämfört med åldersmatchade män. Det beviljade uttaget från SCAPIS Linköping biobank kommer användas för att undersöka följande:

  1. Proteinförändringar i förhållande till menopausal status samt könsskillnader (proteomik).
  2. Ferritinnivåer och oxidativ stress i förhållande till menopausal status.
  3. Könshormon i förhållande till menopausal status.

Ansvarig forskare är Wei Li, specialistläkare i gynekologi och obstetrik, docent, IKE. Delstudien om proteomik och ferritin utförs i samarbete med Liam Ward and Ximing Yuan. Delstudien om könshormon och deras association med proteinförändringar analyserad ovan utförs i samarbete med Mats Hammar och Anna-Clara Spetz Holm..

 

Dilatation av aorta ascendens i SCAPIS (AscA-studien)

CT-bild av aortaRepresentativ datortomografi av vidgad aorta ascendens från en SCAPIS-deltagare

Dilatation av aorta ascendens kan i det tysta utvecklas till ett livshotande tillstånd. Bland SCAPIS Linköpings 5 000 deltagare har AscA-studien identifierat ca 75 individer med asymtomatisk dilatation av aorta ascendens som projektet kommer att följa upp kontinuerligt. Syftet är att studera om och hur dessa individer skiljer sig från individer med normalvid aorta ascendens avseende kardiovaskulära riskfaktorer och aterosklerosbörda. Dessutom kommer detta projekt att studera blodflöden och kärlväggsegenskaper med magnetkamera och analysera nya biomarkörer i blodet. Målet är att finna faktorer som kännetecknar individer med snabb tillväxt av dilatationen.
Beviljat uttag från SCAPIS biobank kommer att användas för att i plasma analysera biomarkörer som bl a speglar inflammation och belastning/vävnadsnedbrytning i kärlväggen.

Ansvarig forskare är Lena Jonasson, professor och överläkare i kardiologi, IMH. Projektet utförs i tillsammans med Hanna Lekedal, Petter Dyverfeldt, Jan Engvall och Eva Swahn.

 

HEALTH – the HEart-Adipose tissue-Liver THrust

Syftet med projektet är att studera hur avancerade magnetisk resonanstomografi (MR)-baserade mått på hjärtat, levern och ektopiskt fett/kroppssammansättning, individuellt och i olika kombinationer, kan relatera till skadlig hjärtremodellering, kardiovaskulära händelser samt metabola sjukdomar. Vidare syfte är att undersöka hur biomarkörer för fibrosbildning och inflammation i lever och hjärta samt fett i lever och runt hjärtat, enskilt och i kombination med MR mätningar, relaterar till skadlig hjärtremodellering, kardiovaskulära händelser och metabola sjukdomar. Beviljat uttag från SCAPIS biobank kommer att användas till analys av kollagen för undersökning av fibros i levern samt för att undersöka kardiovaskulära biomarkörer genom analys via en så kallad OLINK-panel.

Ansvarig forskare är Carl-Johan Carlhäll, professor och överläkare i klinisk fysiologi, IMH. Projektet utförs tillsammans med Jan Engvall, Peter Lundberg, Tino Ebbers, Olof D Leinhard, Carl Johan Östgren samt Eva Swahn.

 

SCAPIS Leukocyt – en studie om immunförsvar, kost och ateroskleros

Diagram flödescytometriRepresentativ flödescytometrisk analys av immunprofil från en SCAPIS-deltagare

Patienter med genomgången hjärtinfarkt uppvisar förändringar i sitt immunförsvar, t ex tecken på för tidigt åldrande vilket kan vara resultatet av en långvarig inflammation. Denna studie analyserar immunprofilen (en ”karta” av olika immunceller) med metoden flödescytometri hos 1 080 slumpvis utvalda deltagare i SCAPIS Linköping. Dessa blodprover samlades in och preparerades redan vid besöket i SCAPIS eftersom de inte kan frysas. Syftet är att undersöka om avvikelser i immunförsvaret, t ex åldersförändringar, finns redan i asymtomatiskt skede av aterosklerossjukdomen. Dessutom kommer projektet att studera om det finns ett samband mellan s.k. anti-inflammatoriska kostvanor (i form av fr a karotenoidrika livsmedel), immunprofil och ateroskleros.

Beviljat uttag från SCAPIS biobank kommer att användas för att i plasma mäta dels inflammationsmarkörer, dels koncentrationer av olika karotenoider (alfa- och betakaroten, lykopen, beta-kryptoxantin och lutein).

Ansvarig forskare är Lena Jonasson, professor och överläkare i kardiologi, IMH. Projektet utförs tillsammans med Rosanna Chung, Jan Ernerudh samt Per Leanderson.

 

SCAPIS och CMIV
Visa/dölj innehåll