Föreläsningar från Lunchklubben

Det bedrivs forskning i världsklass vid Linköpings universitet och via Lunchklubben får du en unik inblick i vad forskningen kan betyda för regionens verksamheter i framtiden. 

Här kan du ta del av tidigare föreläsningar inom Lunchklubben, varje tillfälle har ett nytt tema. Om du skulle vilja komma i kontakt med forskaren för att ställa frågor eller diskutera framtida möjligheter så är det fritt fram att ta kontakt direkt.

Föreläsningar från Lunchklubben våren 2022  Visa/dölj innehåll

Lunchklubben 25 april 2022

This presentation (held in English) focused on new technologies in the areas of: wireless humidity sensors, thermoelectric energy harvesters and coolers, piezoelectric generators and loudspeakers, organic batteries and supercapacitors. 

Lunchklubben 21 mars 2022

Digitaliseringen har slagit igenom i hela samhället. Därför är det nästan svårt att tänka sig haverier utan att digitala komponenter haft en inverkan. Att analysera och hantera cyberrisker för de samhällsfunktioner vi är beroende av och de affärer våra företag bygger på blir därmed allt viktigare.

Lunchklubben 14 februari 2022

En ny app stödjer medarbetare och arbetsgivare i att skapa en hållbar arbetssituation efter sjukskrivning. Att återgå i arbete efter en längre sjukskrivningsperiod är ofta utmanande både för medarbetaren och arbetsgivaren. Medarbetaren kan ha svårt att omsätta kunskaper personen fått via rehabilitering och arbetsgivaren saknar ofta kunskap och resurser för att skapa en hållbar arbetssituation för sin medarbetare.

Lunchklubben 17 januari 2022

Långvarigt stillasittande ökar risken för ohälsa och är förknippat med hälsorisker – oavsett om man i övrigt lever ett fysiskt aktivt liv. En hög andel vuxna motionerar regelbundet men den vardagliga fysiska aktiviteten är låg. Utmaningen har ökat i takt med ökad digitalisering på arbetsplatsen som leder till mer stillasittande och minskad gemenskap. Detta lyftes på vårens första Lunchklubb.

Tidigare föreläsningar från Lunchklubben hösten 2021

Lunchklubben 20 december 2021

Ständiga förändringar i samhället och i vår omvärld ställer högre krav på kompetens och leder till nya arbetsuppgifter inom olika områden. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande. Livslångt lärande är idag ett begrepp som används i många sammanhang och på många olika sätt.

Sabrina Thelander och Erica Byström, från LiU Uppdragsutbildning, diskuterar vad livslångt lärande kan betyda för individen, för arbetsplatsen och för samhället i stort. Särskilt fokus läggs på hur högre utbildning kan vara ett verktyg för det livslånga lärandet.

Lunchklubben 10 november 2021

Under den rådande pandemin har många organisationer ställt om till distansarbete. Chefer och medarbetare i organisationer har på kort tid varit tvungna att hitta nya former för samarbete och kommunikation via digitala kanaler. Det finns också flera skäl att tro att distansarbetet kan bli ett vanligt inslag även efter pandemin. I den pågående debatten lyfts många fördelar och nackdelar med distansarbete och det spekuleras kring vilka de långsiktiga konsekvenserna kan bli.
Detta ämne lyftes på denna föreläsning av LiU-forskarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist.

Lunchklubben 18 oktober 2021

Sprunget ur ett samhälleligt behov har LiU allt sedan sin tillkomst karakteriserats av en god samverkanskultur, en mångfald av samarbeten och goda relationer med sin omvärld. Det finns en stark tradition av att betrakta samverkan som en integrerad del av dess forskning och utbildning där vetenskaplig excellens och samhällelig relevans går hand i hand.

Peter Värbrand, vicerektor för samverkan, och Per-Olof Brehmer, vicerektor för forskning vid LiU berättar om kopplingen mellan LiU:s samverkansuppdrag, nyttiggörande och samhällsansvar inte minst i perspektivet hållbar utveckling och Agenda 2030.

Lunchklubben 8 september 2021

Den tekniska utvecklingen i samhället i form av IoT, eldrift och AI går snabbt och leder till stora förändringar av välbekanta produkters utseende, funktion och beteenden. Universitetslektor Simon Schütte berättade om hur vi kan fånga upp och vända användarnas negativa attityder till acceptans eller till ”ha-begär”.

Tidigare föreläsningar från Lunchklubben våren 2021

Lunchklubben 21 juni 2021

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men alltför många barn utsätts fortfarande för olika sorters våld idag. Det sker både inom familjen och i skolan, på nätet och i samhället och kan drabba barns möjligheter att nå sin fulla potential. 

Det nationella kunskapscentrumet Barnafrid finns vid Linköpings universitet och har som övergripande mål att bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap. Professor Laura Korhonen delar med sig av hur Barnafrid jobbar för att skapa ett samhälle som har förmågan att ge alla barn en fredad uppväxt. Med kunskap som bas, i samarbete med barn, andra aktörer och engagerade professionella, kan vi möjliggöra en värld där barn växer upp utan våld.

Lunchklubben 12 maj 2021

Användningen av sociala robotar i äldrevården har ökat sedan införandet av välfärdstekniksprogrammet och den här typen av teknik har uppmuntrats starkt inom offentlig sektor. Men den effekt som man hoppas att robotarna ska ge de äldre, exempelvis minska ensamhet och oro, är inte väl undersökt. Sofias forskning utgår från slutanvändarnas perspektiv, vad för typ av robotar vill de ha och vad ska vara robotarnas syfte, hur ska man införa robotarna i verksamheten och vilket stöd skulle personalen behöva, samt hur kan man utvärdera robotarnas effekt och säkerställa att de gör våra äldre gott?

Föreläsare: Doktorand Sofia Thunberg


Lunchklubben 19 april 2021

Hållbar produktion är ett sätt för tillverkande företag att utföra sina aktiviteter på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Bättre resurseffektivitet kan uppnås genom att de produkter som man tillverkar även kan återtillverkas.

Dr Jelena Kurilova-Palisaitiene presenterar hur tillverkande företag kan hitta en hållbar och effektiv lösning och skapa förutsättningar för återtillverkning, från identifiering av produkters lämplighet för återtillverkning till utveckling av en handlingsplan.

Lunchklubben 10 mars 2021

Vilket ledarskap fungerar för medarbetare i rollen som funktionsföreträdare, organisationsstöd och/eller specialist i en organisation? Hur får dessa medarbetare engagemang bland andra personer i verksamheten för de frågor som de driver? Hur skapar de samsyn och effektivitet i team och förbättringsarbete?

Att leda utan att vara chef innebär många utmaningar som behöver hanteras. I denna presentation berättar Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik och föreståndare för HELIX Competence Centre om möjligheter att möta dessa utmaningar utifrån ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.

Lunchklubben 15 februari 2021

Drömmen om självkörande fordon är verklighet i Linköping. Idag rullar två autonoma bussar i en slinga runt Campus Valla och planer pågår för fullt med att utöka projektet för att nå ut till fler. Mobilitetsplattformen ”Ride the Future” är ett samarbete mellan åtta partners i regionen.

Föreläsare: Universitetslektor Mikael Asplund

Lunchklubben 20 januari 2021

Att vara proaktiv som företagare kan låta positivt och självklart. Men vad innebär det egentligen att vara proaktiv? Och vad ger det för effekt för företagen? Det handlade årets första Lunchklubb om.

 
Föreläsare: Universitetsadjunkt Harald Brege

Tidigare filmade föreläsningarna från Lunchklubben hösten 2020

Lunchklubben 21 december 2020

Att ha det bästa produkterbjudandet räcker allt mer sällan för att värja sig mot ökad konkurrens och prispress. Industriföretag arbetar därför i allt större utsträckning med tjänstebaserade och digitala affärsmodeller (digital tjänstefiering) för att växa och stärka kundrelationerna. Hur har covid-19-pandemin påverkat denna utveckling och vad kan vi vänta oss kommer att ske framöver? 

Föreläsare: Professor Christian Kowalkowski

Lunchklubben 11 november 2020

Under senare år har intresset för miljövänliga logistiklösningar ökat starkt. Maria Huge-Brodin, professor i miljölogistik, berättade om utvecklingen på Lunchklubben den 11 november 2020.

Lunchklubben 19 oktober 2020

Forskning på ansiktsigenkänning, med och utan hjälp av datorer, har pågått under lång tid, och på sistone har datorerna blivit så bra på det att de i många fall är bättre än människor. Men hur fungerar det, och vad är det egentligen? Hur bra är det, och vad vill och kan man använda det till?

Jörgen Ahlberg är docent i datorseende vid Institutionen för systemteknik (ISY) samt medgrundare till företaget Visage Technologies AB.

Lunchklubben 9 september 2020

Gästföreläsare var Charlotte Norrman, universitetslektor inom industriell organisation, och Per Frankelius, universitetslektor inom företagsekonomi. De är båda medlemmar i processledningen för Agtech.

Lunchklubben 17 augusti 2020

Hugo Guyader är lektor vid Linköpings universitet och bedriver forskning inom kollaborativ konsumtion, utvecklingen av miljö-tjänster och hållbart konsumentbeteende.

Besök Lunchklubben Visa/dölj innehåll

Ta del av kunskap från forskare vid LiU Visa/dölj innehåll