Det behövs en initierad och mångsidig bok på engelska om tidsgeografin, dess utveckling och framtidsmöjligheter. Jag ska skriva en sådan bok grundad på litteratur, möten med forskare på olika håll i världen som inspireras av tidsgeografi och egna erfarenheter av tidsgeografisk forskning.

Tidsgeografin erbjuder begrepp och metoder för att förstå de ofrånkomliga kopplingar i tid och rum som är grundläggande för vardagslivet, för produktion av varor och tjänster, för konsumtionen i samhället - alltså för mänsklig verksamhet som har långtgående konsekvenser för miljö och klimat. Men sådana kopplingar beaktas sällan och även om tidsgeografi är en av de mest fundamentala teorierna inom kulturgeografi så har dess potential ännu inte utnyttjats.

Tidsgeografins begrepp och metoder understryker att i människors förflyttningar mellan och vistelser på platser utgör ett sammanhängande flöde. Hägerstrand presenterade tidsgeografin internationellt 1970 och den har sedan dess fått betydelse på många fält, inte bara geografi och transporter, utan även sociologi, hälsovetenskap, GIS, computer science och miljöforskning. 

Boken ska besvara frågor som 
Vilka begrepp och metoder har använts internationellt sedan 1970? 
Var har Hägerstrands ekologiska världsbild slagit rot? 
Vad händer med tidsgeografin nu och hur ser framtiden ut? 

Boken ska inspirera forskare och studenter i olika ämnen att använda tidsgeografi för att främja uthållig utveckling i samhället. 
 

Kontakt

Relaterat innehåll