04 maj 2015

Regeringens satsning på Strategiska forskningsområden har
utvärderats av en internationell expertpanel. LiU:s tre satsningar får alla tummen upp och materialforskningen föreslås få ökat årligt anslag.

Regeringens satsning på Strategiska forskningsområden har utvärderats av en internationell expertpanel. LiU:s tre satsningar får alla tummen upp och materialforskningen föreslås få ökat årligt anslag.
Forskare i labFoto: David Einar Nygren
Linköpings universitet har sedan 2010 drivit tre strategiska forskningsområden - inom materialvetenskap, it och mobil kommunikation respektive säkerhet och krisberedskap. Av den totala satsningen på nära 5,3 miljarder har LiU tagit emot 253 miljoner kronor under 2010 - 2014.

Hela satsningen på strategiska forskningsområden får beröm av den internationella expertpanelen. De konstaterar att satsningens långsiktighet inneburit att forskarna haft höga ambitioner och även vågat ta större risker, viktiga faktorer för att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Experterna har också tittat på hur universitetets ledningar hanterat satsningen strategiskt.

- Vi kan konstatera att ett starkt ledarskap och ansvarstagande från lärosätenas ledningar påverkar forskningens kvalitet positivt, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström i en kommentar.

Stärker strategiska områden

LiU får beröm för att ha utnyttjat möjligheten att stärka redan framgångsrika områden som materialvetenskap och informations- och kommunikationsteknik och även byggt upp en helt nytt tvärvetenskapligt område, säkerhet och krisberedskap. LiU har också tagit en aktiv roll och utnyttjat möjligheterna inom de båda strategiska forskningsområden där LiU-forskare deltagit som partners. LiU får också stort beröm för ledningens agerande och att satsningen ytterligare stärkt och utvecklat samarbetet med industrin.

Materialforskning LiUDe anslagsgivande myndigheterna Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Vinnova och Energimyndigheten föreslår nu regeringen att satsningen får fortsätta på samma nivå, men att en del av medlen omprioriteras. LiU:s strategiska område materialvetenskap föreslås exempelvis få utökade medel med 4 miljoner per år. Området Avancerade funktionella material, AFM, är världsledande inom vissa områden, som exempelvis mjuka material, skriver utvärderarna.

Material föreslås få tillskott

– LiU är det enda lärosäte där materialforskning föreslås få ökad finansiering, det är vi självklart stolta över. Vår materialforskning är relativt sett mycket tvärvetenskaplig och kopplar till många andra starka områden och strategiska nationella och internationella samarbeten, som molekylärbiologi, konstruktion, produktion, elektronik med flera, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik och programdirektör för AFM.


– Utvärderingen förstärker bilden att materialområdet är starkt vid LiU. Vi valde här att söka medlen själva, inte i allians med något annat universitet, och det visade sig vara ett klokt val så här i efterhand, säger LiU:s forskningsdirektör Per Dannetun.


Även två miljöer på Chalmers och fyra på Karolinska Institutet föreslås få utökade medel, medan miljöer vid Lunds och Stockholms universitet föreslås få en successiv minskning i de årliga anslagen. Besluten fattas dock av regeringen.

Det var i 2008 års forskningsproposition som Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Energimyndigheten fick i uppdrag att utlysa medel inom ett antal strategiska forskningsområden. Totalt har 43 forskningsmiljöer finansierats med nära 5,3 miljarder kronor under 2010-2014. Utvärderingen har gjorts av en internationell expertpanel, där 34 internationella experter deltagit, ledd av Tuula Teeri, rektor vid Aalto Universitetet i Finland.

Expertgruppens utvärdering (https://publikationer.vr.se/produkt/evaluation-of-the-strategic-research-area-initiative-2010-2014/)


Publicerad 2015-05-04

Ansvariga forskare