Under forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten

Elektronisk individuell studieplan - eISP

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan enligt Högskoleförordningen §29. Efter beslut om antagning startar huvudhandledaren arbetet med elektronisk individuell studieplan, eISP. Därefter kan doktoranden och huvudhandledare komma in i systemet och arbeta tillsammans. 

Startseminarium

Under arbetets gång med eISP, boka tid för startseminarium hos forskarutbildningssamordnaren. Ett Startseminarium ska ske inom två månader från antagning. 

Aktivitetsrapportering och årlig uppföljning

Doktoranden och handledare ansvarar för:

  • Rapportering av forskningsaktivitet
  • Rapportering av genomförda kurser och andra moment
  • Genomföra årlig uppföljning

Halvtidsseminarium

Ett halvtidsseminarium är ett obligatoriskt, offentligt utlyst seminarium där det vetenskapliga arbetet diskuteras. Syftet med halvtidsseminariet är att kvalitetsgranska hur avhandlingsarbetet framskrider liksom doktorandens progression och att bistå med planeringen för det fortsatta arbetet. Halvtidsseminariet ska genomföras senast 2 år efter antagning vid heltidsstudier, alt senast 4 år efter antagning vid deltidsstudier eller tidigare när två manuskript skickats in för publicering. Halvtidsseminariet kan endast genomföras vid Campus US eller Campus Norrköping vid LiU. 

Utlysning av bidrag till forskarstuderande

På FUNs sida hittar du mer information om:

  • Bidrag till forskarstuderande vid medicinska fakulteten för deltagande i forskarutbildningskurs eller motsvarande på annan ort
  • Bidrag till forskarstuderande för vistelse hos annan forskargrupp/laboratorium

 

Blanketter

Läs mer om forskarutbildning vid din institution

Forskarutbildning vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Forskarutbildning vid institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)