Forskarutbildningen är den högsta utbildningen som erbjuds vid landets lärosäten och förbereder för en karriär inom akademin eller i annan verksamhet utanför universitetet.

Utbildning på forskarnivå innebär att du genom självständigt arbete under handledning bedriver ett forskningsprojekt. Här får du möjlighet att utnyttja både dina praktiska och teoretiska färdigheter samtidigt som du lär dig de senaste metoderna inom modern forskning i en vetenskaplig miljö.

Att doktorera innebär att gå en forskarutbildning där du lär dig att planera, tänka kritiskt och ta ansvar med målet att bli en självständig forskare.

Processkarta

Processkarta över forskarutbildning vid BKV från inrättande till antagning.

Inrättande till antagning

Bilden visar ledtiden över den process som måste ske från inrättande till antagning av forskarutbildningsplats vid BKV.

 • För en LiU-anställd doktorand tar det omkring 12-13 veckor.
 • För en icke LiU-anställd doktorand tar det omkring 8-9 veckor.

Processkarta i pdf

Vi som jobbar med forskarutbildningen på BKV

Blanketter

OBS!
Signering av blanketter kan ske både fysiskt och elektroniskt och i dessa fall ska den elektroniska signeringen ske sist. Därefter skickas blanketten via e-post till forskarutbildning@bkv.liu.se

Läs mer information om e-signering här.

Blanketterna för inrättande och mentorskap är specifika för BKV. Resterande blanketter är fakultetsgemensamma. Du finner dessa via länken till medicinska fakulteten nedan.

Inrättande

Mentorskap

Blanketter Medicinska fakulteten

Inrättande

Inrättande av forskarutbildningsplats

Ansökan om inrättande

Inför antagning av doktorand måste en forskarutbildningsplats inrättas vid institutionen. Tilltänkt huvudhandledare/handledarkonstellation ska ansöka om forskarutbildningsplats. Ansökan måste beviljas av institutionsstyrelse vid BKV innan den kan inrättas. Tag kontakt med berörd ämnesföreträdare inför planering och sammanställning av ansökan om inrättande av forskarutbildningsplats.

Senast 3 veckor innan institutionsstyrelsemötet ska komplett ansökningshandling vara oss tillhanda.

Institutionsstyrelsens mötestider hittar du här

Aktuella ämnesföreträdare hittar du här

Annonsering av forskarutbildningsplats

Gäller endast LiU-anställd doktorand

Efter beslut om inrättande av forskarutbildningsplats i institutionsstyrelsen blir tilltänkt handledare kontaktad av FUS för utformning av annons. Annonsering sker under tre veckor under Jobba på LiU/Lediga jobb.

Ansökan till forskarutbildningsplats

Gäller endast LiU-anställd doktorand

Aspirerande doktorander söker enligt anvisningar som annonseras under Jobba på LiU/Lediga jobb

OBS! Antagnings- och anställningsförfarandet är olika processer. När du blivit antagen måste din huvudhandledare kontakta HR-funktionen för att påbörja anställningsprocessen som tar ca två veckor.


Urvalsmöte
Finns flera sökande till en forskarutbildningsplats bokar handledaren till ett urvalsmöte med en urvalskommitté, där en rangordning av behöriga sökande görs med avseende på deras förmåga att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Sökande som placeras först i rangordningen erbjuds att ansöka om antagning till forskarutbildningen. Du hittar all information om antagningen lite längre ner på sidan.

LiU-id

Samtliga handledare behöver ett LiU-id för registrering och åtkomst i våra system.
För interna handledare kontakta er avdelningssamordnare för ansökan.

För externa handledare kontakta forskarutbildning@bkv.liu.se och lämna namn, personnummer, samt e-postadress för ansökan.

Efter att LiU-id är skapat och registrerat i våra system kan handledare sökas fram för att läggas in i eISP.

Kontakt och blankett

Ansökan skickas via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se


BLANKETT
Inrättande av forskarutbildningsplats (sv/eng) word

OBS!
Signering av blanketter kan ske både fysiskt och elektroniskt och i dessa fall ska den elektroniska signeringen ske sist. Därefter skickas blanketten via e-post till forskarutbildning@bkv.liu.se

Läs mer information om e-signering på Liunet medarbetare.

Antagning och startseminarium

Antagning till forskarutbildningsplats

Antagning

Efter godkänd ansökan om inrättande (och eventuellt urvalsmöte) ska tilltänkt doktorand ansöka om antagning till forskarutbildning.

Blankett

LiU-id

Samtliga handledare behöver ett LiU-id för registrering och åtkomst i våra system.
För interna handledare kontakta er avdelningssamordnare för ansökan.

För externa handledare, lämna namn, personnummer samt e-postadress för ansökan om icke-aktivt konto till: forskarutbildning@bkv.liu.se

Efter att LiU-id är skapat och registrerat i våra system kan handledare sökas fram för att läggas in i eISP.

Beslut om antagning

FUNs ordförande beslutar löpande under terminstid om antagning. Efter handläggning meddelar FU-samordnare om antagning.

LiU-anställd doktorand

Antagnings- och anställningsförfarandet är olika processer. När du blivit antagen måste din huvudhandledare kontakta HR-funktionen för att påbörja anställningsprocessen som tar ca två veckor.

Forskningsplan, eISP och startseminarium

Efter beslut om antagning startar huvudhandledaren arbetet med elektronisk individuell studieplan, eISP. Därefter kan doktoranden komma in i systemet.
Studieplanen ska innehålla en forskningsplan om max 5 sidor i Times New Roman, 12 pkt, minimum 1 radavstånd. Forskningsplanen ska innehålla:

 • inkluderande bakgrund
 • frågeställning
 • metoder
 • planerade försök
 • betydelse
 • referenser 

Läs igenom riktlinjer för forskarutbildning vid Medicinska fakulteten.

Under arbetets gång med eISP, boka tid för startseminarium inom 2 månader från antagningsdag. Seminarierna startar varje hel timme och varar 45 min.

När eISP är klar från handledare, doktorand och ämnesföreträdare (ÄF) skickas den som pdf tillsammans med forskningsplanen till forskarutbildning@bkv.liu.se, senast 14 dagar innan seminariet.

OBS! eIPS ska vara godkänd av ÄF innan seminariet.

Vid seminariet deltar en granskningskommitté bestående av forskarutbildningsstudierektor, lärarrepresentanter och doktorandrepresentant, se nedan. Granskningskommittén är utsedd av institutionens styrelse.

Presentation vid startseminariet

Vid seminariet ska den sökande presentera det planerade avhandlingsprojektet under maximalt 15 min, total tid för seminariet är 45 min. Presentationen kan valfritt hållas på svenska eller engelska. Därefter följer en diskussion om det planerade avhandlingsarbetet, eISPn och doktorandens förväntningar.

Revidering av eISP

Eventuella synpunkter och ändringar från granskningskommittén ska inkluderas i eISPn innan den slutligen kan godkännas av ÄF och prefekten.

Granskningskommitté

 • Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor, FUS
 • Giannis Spyrou, biträdande forskarutbildningsstudierektor
 • Charlotta Dabrosin, lärarrepresentant
 • Torbjörn Ledin, lärarrepresentant
 • India Morrison, lärarrepresentant
 • Ingvar Rydén, lärarrepresentant
 • Elisabeth Åvall Lundqvist, lärarrepresentant
 • Diana Atanasova, doktorandrepresentant
 • Damon Frampton, doktorandrepresentant
 • Ceylan Sonmez, doktorandrepresentant

Mentorskap

Mentorskap för doktorand antagen vid BKV

Som nyantagen doktorand har du möjlighet att välja en person som kan vara din mentor. Det kan till exempel vara en doktorand som varit antagen en tid eller en disputerad person. Personen ska inte ingå i din handledarkonstellation och inte heller vara involverad i din forskning. Du ska känna förtroende och tillit till personen.

Fråga personen om den vill vara din mentor, diskutera formerna för och upplägget av samarbetet utifrån dina och den tillfrågade personens önskemål.

Fyll i namn och kort beskrivning av hur mentorskapet kommer att se ut/er överenskommelse i blanketten. Ni skriver båda under överenskommelsen. Spara en kopia till dig och en till din blivande mentor.

Blankett
Anmälan

Skicka komplett anmälan via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

Send your application by e-mail to
E-mail: forskarutbildning@bkv.liu.se

 

Tider för startseminarier och urvalsmöten

Tider för startseminarier och urvalsmöten
Våren 2024
 • 17 januari, 13:00-16:00
 • 31 januari, 08:00-11:00
 • 7 februari, 13:00-16:00
 • 14 februari, 13:00-16:00
 • 21 februari, 08:00-11:00
 • 20 mars, 13:00-16:00
 • 10 april, 13:00-16:00
 • 17 april, 13:00-16:00
 • 24 april, 13:00-16:00
 • 15 maj, 13:00-16:00
 • 22 maj, 13:00-16:00
 • 29 maj, 08:00-16:00.

 

Lokal:
Seminarierna genomförs på distans efter inbjudan från FUS

Boka tid här:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

Ansökningsblankett

Ansökningshandlingar skickas via e-post till:

E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

OBS!

Signering av blanketter kan ske både fysiskt och elektroniskt och i dessa fall ska den elektroniska signeringen ske sist. Därefter skickas blanketten via e-post till forskarutbildning@bkv.liu.se

 

Läs mer information om e-signering här.

Under forskarutbildningen

Halvtidsseminarium

Syfte

Syftet med halvtidsseminarium är att granska hur avhandlingsprojektet framskrider och att ge hjälp med planeringen för det fortsatta arbetet.

Halvtidsseminariet har karaktären av ett offentligt seminarium och ska genomföras av varje forskarstuderande som senare ska avlägga doktorsexamen. Seminariet bör äga rum senast terminen efter det att något av nedanstående villkor är uppfyllt:

 • när ett manuskript är accepterat för publicering/publicerat och ett manuskript sänts in för bedömning
 • när motsvarande 1,5 år av forskarutbildningen på heltid genomförts

Halvtidsseminarium i forskarutbildningen kan endast genomföras vid Linköpings universitet Campus US eller Campus Norrköping.

Anmälan

Ämnesföreträdaren upprättar i samråd med doktoranden och huvudhandledaren en anmälan om halvtidsseminarium.

Anmälan ska innehålla:
 • Information om tid och plats för seminariet (sal bokas av handledare/doktorand)
 • Förslag till två sakkunniga granskare - Minst en av de sakkunniga ska vara docent och vara ojävig i förhållande till doktorand och handledare. Ingen av de sakkunniga ska vara direkt involverad i det aktuella doktorandprojektet
 • Förslag till ordförande - Ämnesföreträdaren, eller vid förhinder för denne huvudhandledaren (Jäv behöver ej beaktas)
  Observera att sakkunnig vid halvtidsseminarium ej kan vara opponent vid disputation
 • Underskrift av doktorand, handledare och ämnesföreträdare
Till anmälan bifogas:
 • Beskrivning av avhandlingsprojektets innehåll och fortsättning, lista över artiklar och manus som ska ingå i avhandlingen (författad av doktoranden på engelska, 5-10 sidor)

Komplett anmälan ska vara inkommen senast 5 veckor innan planerat seminarium för granskning av FUS och beslut av prefekt.

Annonsering och inbjudan

Annonsering av seminariet görs av registrator i BKVs kalendarium.

Registrator skickar inbjudan till sakkunniga och ordförande.

Doktorand/handledare ansvarar för att handlingar inkl eISP och forskningsplan tillsänds sakkunniga i god tid innan seminariet.

Genomförande

Vid seminariet presenterar doktoranden avhandlingsprojektets frågeställning, bakgrund och metod, de hittills vunna resultaten och deras betydelse samt det planerade fortsatta arbetet. Presentationen hålls på engelska.
Därefter ska de sakkunniga och seminariedeltagarna få möjlighet att ställa frågor om avhandlingsprojektet till doktoranden och diskutera projektets fortsättning (kan ske på svenska). Även diskussionen hålls på engelska då någon av de sakkunniga eller annan deltagande är engelsktalande.

Protokoll - Sakkunnigas synpunkter

Efter diskussion om t ex projektets kvalitet, utfört och planerat arbete och seminariets framförande ansvarar den sakkunnige, som är ojävig, för att halvtidsprotokollet fylls i.

Det skriftliga utlåtandet signeras av de sakkunniga, huvudhandledaren, den forskarstuderande och ämnesföreträdaren och skickas senast 14 dagar efter seminariet.

Bifoga eventuell reviderad individuell studieplan (se nedan).

Reviderad individuell studieplan

Den individuella studieplanen och forskningsplanen följs upp i samband med halvtidsseminariet. Om synpunkter framkommit vid halvtidsseminariet som föranleder en revidering av forskningsplanen och/eller individuell studieplan, ska dessa genomföras i den elektroniska individuella studieplanen, eISP.

Kontakt och blanketter

Ansökan och protokoll skickas via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

BLANKETTER
Anmälan om halvtid
Protokoll - sakkunnigas utlåtande

RELATERAT
Högskoleförordningens nationella mål för halvtid

OBS!
Signering av blanketter kan ske både fysiskt och elektroniskt och i dessa fall ska den elektroniska signeringen ske sist. Därefter skickas blanketten via e-post till forskarutbildning@bkv.liu.se

Läs mer information om e-signering här.

 

Terminsvis uppföljning av forskningstid

Studieaktivitet och finansiering

Varje termin (kalenderhalvår) ska uppgift om aktivitet i forskarutbildningen dokumenteras och registreras i Ladok. 

Gäller inte dig som avbrutit forskarutbildningen före den aktuella terminen. 

Blanketten för rapportering skickas ut i god tid av samordnaren.

OBS! För låg aktivitet kan innebära att examen inte kan tas ut!

Du kan själv logga in med ditt LiU-id i Ladok för att ta fram registrerings- och resultatintyg och för att se om tidigare studieaktivitet och finansiering stämmer. 

Aktivitetsgrad

Aktivitetsgrad är den procentsiffra av heltids forskarstudier doktoranden har kunnat bedriva under terminen.

Det är således inte tjänsteomfattningen som ska rapporteras utan faktiskt använd tid för forskarutbildningen (i % av heltid 40 tim/vecka).

De doktorander som har utbildningsbidrag eller doktorandtjänst och som har undervisningsskyldighet eller administrativt arbete, ska minska aktiviteten i motsvarande grad.

I samtliga fall där aktiviteten varierar över terminen, t ex beroende på studieavbrott eller examen, ska den inrapporterade aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen. Även för en doktorand som påbörjar studierna mitt i terminen ska aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen.

Huvudhandledaren har ansvar för att uppge studieaktivitet och finansiering i samråd med doktoranden.

Observera att aktivitet ska rapporteras även för dem som tagit ut examen eller slutat under den aktuella terminen.

Finansiering

Uppgift om finansiering ska enbart avse den del av doktorandens verksamhet som avser forskarutbildning.

Summan av finansieringstyper ska alltid bli 100 % för en termin även om angiven aktivitet den aktuella terminen är mindre. Uppehåll som är kortare än hela kalenderhalvåret påverkar alltså aktivitetsgraden.

Vid angivande av finansieringsgrad ska ett genomsnitt över terminen framräknas. Alla som har en aktivitet ska även ange finansiering.

Uppnådd andel av forskarutbildningen

 • 50% ska enbart anges efter genomförd halvtidskontroll
 • 80% avklarade doktorandstudier ska rapporteras för dem som bedöms bli klara inom ungefär ett år

Kontakt

Rapporten skickas via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

Tillgodoräknande av kurser och moment / Accreditation credit giving courses and compulsory elements

Tillgodoräknande

Handläggningstid för tillgodoräknande och registrering i LADOK kan uppgå till 3 veckor från det att forskarutbildningsadministrationen mottagit din anhållan om tillgodoräknande.

För att tillgodoräkna kurs som du genomfört vid annat universitet, eller annan fakultet inom LiU, i samband med konferens eller i annat sammanhang, samt konferenser, vistelse hos annan forskargrupp och journal club/seminarieaktivitet behöver du lämna in en blankett som underlag för registrering i Ladok.

Om det du genomfört inte redan är poängsatt, ex för kurs med kursplan så brukar det ofta finnas ett poängtal men för de flesta av dessa moment så är de inte poängsatta. Vi poängsätter utifrån schablon att en (1) veckas heltidsstudier motsvarar 1.5 högskolepoäng.

För tillgodoräknande, om det inte finns poäng angivet, måste du därför lämna information om momentets omfattning och din arbetsinsats.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta forskarutbildning@bkv.liu.se

Tillgodoräknande av kurser

Du ansöker på Blankett 4a: Tillgodoräknande av kurs för kurser du gått vid annan fakultet eller annat lärosäte än LiU. Bifoga kursintyg eller annat dokument som styrker ditt deltagande och som beskriver omfattning av kursmomentet, din arbetsinsats och var kursmomentet genomfördes. Observera att du måste skriva in titel både på svenska och engelska.

Tillgodoräknande av andra moment

Ansök på Blankett 4b: Tillgodoräknande av andra moment. Bifoga dokument som styrker till konferensdeltagande och om du haft presentation (muntligt/poster), för vistelse lämna med beskrivning av vistelsens omfattning och mening, för seminarier/journal club lämna med beskrivning avseende omfattning och innehåll.

Accreditation credit giving courses and compulsory elements

The processing time for the credit registration can be up to 3 weeks from the time the postgraduate education administration receives your request.

Below follows information on how to apply for course/courses that you have completed at another University, or another Faculty at LiU, in connection with conferences or other contexts, as well as participation at conferences, visits with other research groups and journal club / seminar activities.

If what you have completed is not already scored, eg for a course with a syllabus, we point out on the basis that one (1) week's full-time studies correspond to 1.5 higher education credits.

For credit purposes, if no points are specified, you must therefore provide information about the scope of the course and your contribution.

If you have any questions, please contact forskarutbildning@bkv.liu.se

Apply for course credits

Please use Form 4a: Application for accreditation of courses, for courses done at other faculties or universities than LiU. Add course certificate and/or documentation of your attendance and contribution and information about where the credit giving course has been performed. You need to add the title in both Swedish and English, if problems with this, please contact us.

Other credit generating elements (conference, visit, seminars/journal club)

Please use Form 4b: Application for accreditation of other modules. Attach document to certify your participation, the content/duration of the participation, for conferences also proof for poster or oral presentation, for visit in a research group at another university in Sweden or abroad – describe the point of the visit and duration, for seminars and journal clubs – ad a document that describes the content, and extent of your participation and contribution.

Anmälan

Skicka komplett anmälan via e-post till: E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

Send your application by e-mail to E-mail: forskarutbildning@bkv.liu.se

OBS!
Signering av blanketter kan ske både fysiskt och elektroniskt och i dessa fall ska den elektroniska signeringen ske sist. Därefter skickas blanketten via e-post till forskarutbildning@bkv.liu.se

Läs mer information om e-signering här.

Förändring av handledarkonstellation

Anmälan om förändring av handledarkonstellation

Anmälan om förändring av handledarkonstellationen ansöks via blankett med innehåll enligt nedan.

Aktuell handledarkonstellation för doktoranden är den konstellation som är registrerad i Ladok. Önskad och föreslagen förändring av handledarkonstellation ska diskuteras med, och intygas med underskrift av, ämnesföreträdaren.

I och med godkänd förändring av handledarkonstellation ska doktorandens individuella studieplan uppdateras och revideras utifrån den nya konstellationen och skickas in till forskarutbildningsadministrationen.

 • Doktorandens namn, personnummer och e-postadress
 • Beskrivning av doktorandens aktuella handledarkonstellation innan tänkta förändring (handledarkonstellation registrerat i doktorandens Ladok)
 • Beskriv önskad handledarkonstellation (kompetenskrav för handledare beskrivs nedan)
 • Ange önskad handledares LiU-id (obligatoriskt för registrering i Ladok samt eISP). Finns inte LiU-id kontakta forskarutbildning@bkv.liu.se och lämna namn, personnummer, titel och e-postadress.
 • Motivering till föreslagen förändring av handledarkonstellationen utifrån perspektivet handledning av doktorand avseende genomförandet av forskarutbildning
 • Beskrivning av hur den föreslagna handledarkonstellationen ska fördela tid avseende handledning av doktoranden, mötesfrekvens, ansvar och kompetensområde
 • Vid tillägg av handledare; bilägg beskrivning av personens tidigare erfarenhet av doktorandhandledning samt intyg om genomgången kurs avseende handledning av forskarstuderande
 • Blanketten ska vara daterad och underskriven av:
  - doktoranden
  - avgående handledare
  - tillkommande handledare
  - kvarvarande handledare
  - ämnesföreträdare
  Kontrollera i Ladok att personer registrerade som handledare för doktoranden skrivit under anmälan. Meddela eventuell omständighet då underskrift från registrerad handledare inte är möjlig.

För diskussion och frågor kontakta:
Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor
E-post: annelie.lindstrom@liu.se

Giannis Spyrou, biträdande forskarutbildningsstudierektor
E-post: giannis.spyrou@liu.se

Aktuell ämnesföreträdare - Ämnesindelning vid Medicinska fakulteten och ämnesföreträdare

Anmälan

Skicka anmälan via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

OBS!
Signering av blanketter kan ske både fysiskt och elektroniskt och i dessa fall ska den elektroniska signeringen ske sist. Därefter skickas blanketten via e-post till forskarutbildning@bkv.liu.se

Läs mer information om e-signering här.

Avbrott i forskarutbildningen

Avbrott i utbildningen - blankett

När du vill göra avbrott i din forskarutbildning behöver du fylla i följande blankett:

Blanketten skickas via e-post till forskarutbildning@bkv.liu.se

Kontakt

Kontakta oss via e-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

Disputation eller licentiatseminarium

Kurser

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden är den nämnd vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet som arbetar med frågor som rör forskning och forskarutbildning.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) (Liunet - inloggning krävs)

Regler för utbildning på forskarnivå vid Linköpings universitets medicinska fakultet (pdf)

Forskarutbildning vid LiU och fakulteten