VFU-samordnaren har till uppgift att skapa goda förutsättningar för studenten att kunna genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen, vilken motsvarar totalt 20 veckors VFU per student under utbildningen. VFU-samordnarens viktigaste roll är att vara en länk mellan LiU och handledaren och studenten.

VFU-teamet anordnar möten med samordnare en gång per termin. Mötena sker online och länk skickas ut i samband med mötesinbjudan.

Därutöver är alla samordnare alltid välkomna att checka in på våra återkommande teamsmöten på torsdagar klockan 13.30 - 14.00 för att ställa frågor, diskutera dilemman eller bara prata en stund.

Uppdrag och roll

Arbeta med och uppdatera information i valwebb

 • lägga in nya förskolor/skolor,  handledares namn, kontaktuppgifter och ämnesbehörighet i valwebben samt uppgifter om genomförd Handledarintrokurs och Handledarutbildning 7,5 hp.
 • uppdatera befintliga kontaktuppgifter och arkivera handledare som slutat/flyttat
 • placera studenter för VFU-plats och föra anteckningar
 • snarast informera koordinator via mejl om student inte kan placeras i området.
 • lägga in status: ”klar att påbörjas”, ”publicera” och ”klar”

Rekrytera och tillhandahålla handledare i samråd med rektor

 • informera rektorer/förskolechefer/annan ansvarig om vilka handledare som efterfrågas
 • ta reda på och uppdatera vilka handledare som är anställda på en förskola/skola
 • kontakta handledare som efterfrågas och erbjuda studenter till dessa

Ombesörja placering av studenter hos behörig handledare

 • aktuell handledare arbetar inom rätt verksamhetsområde, innehar den behörighet/legitimation som krävs enligt Skolverkets regelverk och undervisar i de ämnen som efterfrågas för VFU-kursen i fråga
 • informera handledare om aktuell studentplacering
 • snarast vidarebefordra info till handledare om student gjort studieavbrott eller tagit studieuppehåll

Vara tillgänglig för handledare och student

 • stämma av med handledare om handledare och student fått kontakt senast en-två veckor innan VFU-perioden börjar. Om så inte skett försök kontakta studenten och annars snarast ta kontakt med VFU-koordinator.
 • kontakta VFU-koordinator om problem med placering uppstår
 • vid behov byta ut handledare (efter samråd med VFU-koordinator, som i sin tur samråder med kursansvarig).


Placera studenter

Studenter placeras endast på enheter där LiU har avtal. Studenter som arbetat på enheten eller har egna barn, släkt eller annan anknytning på enheten bör inte placeras där. Om en student önskar en annan placering än den tilldelade, förs en dialog med ansvarig VFU-koordinator om detta.

Studenten får inte själv ordna en VFU-plats, utan detta får endast göras via VFU-koordinator och VFU-samordnare. En student ska ha placerats på minst två olika skolor under sin VFU. 

Vilka kvalitetskriterier gäller för VFU-placeringar?

LiU:s mål är att säkerställa att VFU-platsen som erbjuds studenten ger denne möjlighet att öva och visa handledare och examinator att kursmålens fodringar uppfylls. Nedan redogörs för de krav som LiU ställer på en VFU-placering.

 • Handledaren ska vara verksam inom rätt verksamhetsområde. Placering av student på annat verksamhetsområde än utbildningen avser kan i undantagsfall ske om studenten i sin examen kommer att bli behörig inom detta verksamhetsområde (se nedan). Om sådan lösning föreslås, ska den föregås av kontakt med VFU-koordinator vid lärosätet. Om studenten placeras inom annat verksamhetsområde skall detta noteras i Valwebb och förankras med studenten. En student som genomfört VFU inom annat verksamhetsområde än det som utbildningen huvudsakligen avser, ska alltid genomföra avslutande VFU inom rätt verksamhetsområde och ämne/n.
 • Gy-student kan placeras en VFU-period på 7-9, dock ej avslutande VFU.
 • 7-9-student kan placeras en VFU-period på 4-6, dock ej avslutande VFU.
 • 4-6-student kan placeras en VFU-period på åk 3, dock ej avslutande VFU.
 • Handledaren ska vara verksam lärare/förskollärare och, vid ämnesstudier, vara behörig i det ämne/ämnen som VFU:n avser. Handledaren bör har varit verksam i yrket minst 2-3 år.
 • Handledaren ska ha genomgått Handledarintroduktion. Erbjuds online via VFU-hemsidan.
 • Handledaren bör ha genomgått Handledarutbildning (7,5 hp). Söks via www.antagning.se
 • Handledaren skall under VFU-perioden kunna erbjuda studenten, utifrån kursmålen, relevanta undervisningsmoment/arbetsuppgifter i erforderlig mängd för att studenten skall kunna öva och prövas i förhållande till kursmålen. Vad gäller ”erforderlig mängd” är det svårt att sätta ett numeriskt värde, men skall avse arbete på heltid. Det sker primärt via handledarens egen undervisning och övriga arbetsuppgifter som ingår i läraryrket. I de fall handledarens undervisning inte räcker till så ska studenten ges tillgång till ytterligare undervisning/auskultation hos andra kollegor i det aktuella ämnet eller i det/de övriga ämnen studenten läser under sin utbildning.
 • Om skolinspektionen i samband med granskning av verksamheten utdelat kritik ska VFU-samordnare, eller den som ansvarar för placeringen, säkerställa att detta inte kommer att påverka studentens förutsättningar att kunna genomföra VFU:n på ett fullgott sätt. Om sådan risk föreligger ska annan VFU-placering väljas.

När ska studenten ha tillgång till VFU-platsen?

Enligt avtalet mellan lärarutbildningen och kommunerna så ska studenten ha tillgång till VFU-enheten även när det inte är VFU-period för att kunna göra fältstudier. För detta gäller följande:

 • Studenten är VFU-placerad på enheten den aktuella terminen
 • Studenten har gjort del av sin VFU på enheten och är bekant med den
 • Handledaren ska inte behöva kommentera eller följa upp fältstudien. Eventuella intervjuer görs under VFU-tid.
 • I studentens fältstudieuppgift ska det framgå att handledaren inte ska engageras utan att studenten ska klara sig själv.

Examensarbete

Om studenten behöver ställa frågor för att samla underlag i samband med sitt examensarbete, så kontaktar studenten själv lämplig person och ber om en intervju. VFUsamordnare kan i mån av tid vara behjälpliga med att förmedla kontakter. Ingen ersättning utgår i samband med studentens examensarbete.

Rekrytera handledare

Rekrytering av handledare sker kontinuerligt. Handledaren måste vara legitimerad och ha rätt behörighet och undervisa i det verksamhetsområde och ämne som motsvarar studentens utbildning. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet (Lagändring 2019-07-01: Krav på legitimation i fritidshemmet).

I uppdraget som VFU-samordnare ingår att ha kontakt med handledarna och att se till att dessa nås av information från LiU och VFU-teamet. Uppmana handledarna att tidigt ta kontakt med examinator om handledarna uppfattar att studenten har stora brister i didaktiska och/eller sociala förmågor, eller med VFU-koordinator om studenten uppträder på ett olämpligt sätt i den pedagogiska verksamheten!

I en del VFU-kurserna bjuder kursansvariga in handledarna till informationsträffar där kursen presenteras och omdömesformulärens skrivningar problematiseras. Uppmuntra handledarna att delta i dessa träffar!

Valwebb

Valwebb är lärarutbildningens administrativa verktyg för placeringar. Där ser studenterna sin placering, när VFU-samordnare har publicerat, senast två veckor före kursstart

Uppdatera placeringsområde

Det ingår i VFU-samordnarens ansvar att kontinuerligt (inför varje ny termin) uppdatera i valwebben, så att all information är aktuell och korrekt. Det är extra viktigt att handledarnas mejladresser är rätt, så att alla handledare nås av utskick från till exempel kursansvariga. Se manual för Valwebb.

Handledares verksamhetsområde och ämne

Skriv under Titel:

 • Exempel grundskola: 1-3 MA/SO/SV, 4-6 IDH/EN, 7-9 MA/NO
 • Exempel gymnasiet: GY EN/FI/SPA
 • Exempel utbildning: HL-intro /HL-utb 7,5 hp 12

Att tänka på vid placering i förskoleklass för F-3

1. Notera så här i valwebb när placering sker i förskoleklass:

 • Gå in i valwebb på studenten.
 • I beställningsfältet Ämne/Nivå står F-3. Om en student placeras i förskoleklass ändrar du det där till Förskoleklass
 • I VFU-översikten överst i ”individvyn” i valwebb kommer det då att stå vilken skolform VFU-n utförts på.

2. Om tiden fördelas mellan 1-3 och förskoleklass:

 • Lägg till en VFU-placering för förskoleklass och ändra Ämne/nivå till ”Förskoleklass” (under ”pennan”).
 • Fördela därefter antalet dagar på handledarna i Förskoleklass- och F-3.

3. Riktlinjer för placering i förskoleklass:

 • Minst en och max två VFU-perioder i förskoleklass hos förskolelärare med behörighet i aktuellt ämne.
 • Ej placering i förskoleklass under avslutande VFU
 • VFU-placering kan ske i förskoleklass under VFU i UK 2, So, Sv, Ma och/eller NO
 • Möjlig lösning: Dela tiden mellan VFU i förskoleklass och åk 1-3 på två studenter under Sv och Ma?
  • Handledarna måste då samarbeta kring omdömet (gäller oavsett förskoleklass eller 1- 3).
  • Viktigt att fördelningen av dagar noteras i valwebb enligt punkt 2 ovan.

4. Exempel: VFU i ämne (exempel SO)

 • Önskvärt under tiden för VFU-period SO
  • Be arbetslaget runt förskoleklassen att arbeta med ett SO-tema (t.ex. Hembygdskunskap)
  • Koppla till målen för förskoleklass
  • Vid oro hos förskoleklassplacerade studenter att de ”missar” ämnesdidaktiken i SO: samverka med klasslärare under VFU-perioden möjligt.
 • Önskvärt under tiden för VFU-Period NO
  • Be arbetslaget runt förskoleklassen att arbeta med ett NO-tema (t.ex. Hållbar utveckling, kretslopp, återvinning)
  • Koppla till målen för förskoleklass

Tidsplan

Tidsplan för placering och rutiner för publicering

Inför kommande läsår

Under februari respektive september ska valwebben uppdateras med handledarnas namn, behörigheter och vilka ämnen och åldrar de förväntas undervisa i kommande läsår.
I mars, respektive oktober, börjar VFU-koordinatorerna beställa VFU-platser via valwebb inför kommande termin, vilket syns under status ”Beställd”. Därefter utses handledare och dessa matchas med student i valwebb så snart som möjligt.

Om en student inte kommer att kunna placeras i ditt område, är det viktigt att koordinatorn meddelas via mejl eller telefon så snart som möjligt (ej endast genom anteckning i valwebben).

Om en student placeras på ett annat verksamhetsområde, t.ex. en Gy-student placeras på 7-9, måste en notering om detta göras på studentens anteckningsfält överst på individvyn (studiegången). Vid frågor kontakta VFU-koordinator.

Avslutande VFU i ÄLP: Ange vilka/vilket ämne studenten placerats i. (Till exempel SH + EN eller SH). Detta för att VFU-besöken ska kunna bemannas med rätt kompetens hos besökande lärare.

Senast fyra veckor före kursstart

Senast fyra veckor före VFU-kursens start ska statusen för VFU-placeringarna ändras till ”klar att påbörjas”. Om en student inte har fått en placering fyra veckor före kursstart, men där placering är på gång, måste VFU-samordnaren anteckna detta i anteckningsfältet under ”VFU-placering”/beställd student och sedan ändra status till ”klar att påbörjas”. Detta för att koordinator ska veta att placering är på gång.

(Om anteckning önskas visas för student – öppna studentens sida och skriv i ”anteckning” överst, samt klicka i rutan ”student” under ”publik”.)

Senast tre veckor före kursstart

Senast tre veckor före kursstart ska status ändras till ”publiceras”. Då först kan kursansvarig och student se placeringar. Även om inte allt är klart, måste student få information om vad som är på gång senast tre veckor före VFU-start. Student kan efter ”publicering” även se de anteckningar som gjorts i ”VFU på kurs” och som markerats med ”student”.

Efter avslutad VFU

Ändra till status klar i valwebben när VFU är genomförd för de studenter som faktiskt har varit ute och rapporterats. Observera: i november och maj klarmarkeras även de studenter som förväntas vara ute på VFU under resterande del av innevarande termin, även om du inte vet om studenten kommer att närvara hela tiden. Detta för att fakturering och utbetalning av handledarersättningar ska kunna ske före halvårs- respektive årsskifte. Påminnelse skickas ut när det är dags att klarmarkera.

Instruktion ”Att klarmarkera placeringar i Valwebb: Klar-Avbokad-Avbruten:

 • Klar + X dagar = genomfört VFU enligt plan
 • Avbokad med 1 dag = påbörjade ingen VFU, markeras med 1 dag och kommun ersätts med 200:- som kompensation om handledare utsetts, annars 0 dagar. (Koordinator ansvarar för att justera dagar.)
 • Avbokad med 3 dagar = sent avbokad VFU (mindre än 5 dagar före start) där student ej påbörjat VFU, men där handledaren får ersättning för planeringsarbete. (Koordinator ansvarar för att justera dagar.)
 • Avbruten med x dagar = påbörjad VFU som avbrutits. Ange antal dagar som VFU genomförts. (Koordinator ansvarar för att justera dagar.) OBS! De som ändrats till ”avbokade” eller ”avbruten” ska därefter inte ändras till ”klar”.

Ersättning till handledare

För våra studenter i de olika lärarprogrammen utgår normalt ersättning med 150 kronor per dag och student (750 kr/v). Hur de enskilda kommunerna och fristående enheterna väljer att fördela pengarna ut till handledare kan sedan se olika ut, vissa lägger på medan andra drar ifrån eller ersätter arbetslag. Sätt dig därför in i hur ersättningen ser ut i just din kommun.

För att ersättningen för vårterminen/höstterminen ska kunna stämmas av och regleras måste VFU-samordnaren rapportera (=klarmarkera) antal genomförda VFU-dagar i Valwebb för de studenter som varit/är placerade hos Skolhuvudman innevarande termin och som genomfört sin VFU.

Skolhuvudman garanterar därmed att uppgifterna i Valwebb, vad gäller antal VFU-dagar, handledare och skola, är korrekta.

Hantering av VFU-dagsersättningar och personalkostnader

VFU-dagsersättningar till handledare i kommuner

LiU sammanställer ett fakturaunderlag över VFU-ersättningar, där följande framgår: studentens namn, handledarens namn, antal dagar och belopp att fakturera.

 • Sammanställning/fakturaunderlag skickas via e-post till berörda kommuner via VFU-samordnarna.
 • VFU-samordnarna skickar vidare till ansvarig ekonom på kommunen.
 • Kommunen fakturerar LiU enligt fakturaunderlaget och anvisningarna i underlaget.

De fakturor som skickas in till LiU ska överensstämma med fakturaunderlaget. Eventuella ändringar som gjorts efter klarmarkering sammanställs av kommunen/skolan som ansvarar för att skicka tilläggsfaktura med beskrivning av tillägget.

 • Normal ersättning enligt avtal: 150 kronor per dag
 • ULV-student 1:a VFU-perioden: 300 kronor per dag
 • VFU i egen tjänst: 100 kronor per dag
 • Vid om-examination: 750 kronor extra arvode per VFU-period

VFU-dagsersättningar till handledare på fristående enheter

Faktureringsunderlag för respektive fristående enhet skickas via e-post för kännedom till VFU-samordnare i berörd kommun samt till den kontaktperson som enheten angivit i avtalet, alternativt till rektor på friskolan/förskolan, som granskar och kontrollerar att uppgifterna är korrekta. Därefter vidarebefordrar de informationen till ansvarig ekonom, som ansvarar för att fakturera LiU enligt underlaget. OBS! Om det är en friskola som ingår i en koncern, är det skolans eget ansvar att skicka vidare underlaget till den som ansvarar för faktureringen.

 • Normal ersättning enligt avtal: 150 kronor per dag
 • ULV-student 1:a VFU-perioden: 300 kronor per dag
 • VFU i egen tjänst: 100 kronor per dag
 • Vid om-examination: 750 kronor extra arvode per VFU-period

Hantering av personalkostnader

LiU sammanställer ett faktureringsunderlag över resurssamordningsavtal för professionsmentorer och VFU-koordinatorer som Utbildningsvetenskap tecknat med skolhuvudmän och skickar under april/oktober via e-post ut dessa till berörda kommuner via VFU-samordnarna. VFU-samordnarna skickar vidare till ansvarig ekonom på kommunen. Kommunen ansvarar för att fakturera LiU enligt anvisningarna i underlaget. Specificerat underlag med löneuppgifter samt OH-kostnader ska biläggas fakturan.

Fakturering

Faktura ska ställas till adress: Linköpings universitet, Fakturasupport, 581 83 Linköping.

Vid fakturering ska följande anges på fakturan:

 • referens 59003 Catarina Jeppsson
 • vilken Skolhuvudman det gäller
 • faktureringsansvariges kontaktuppgifter
 • vilka placeringar fakturan gäller

Ersättningen betalas mot faktura som uppfyller ovanstående krav inom 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura.

Övningsskolor

VFU-teamet