VFU guide för samordnare for lärarprogrammen

VFU-samordnaren har till uppgift att skapa goda förutsättningar för studenten att kunna genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen, vilken motsvarar totalt 20 veckors VFU per student under utbildningen. VFU-samordnarens viktigaste roll är att vara en länk mellan LiU och handledaren och studenten.

VFU-teamet anordnar möten med samordnare en gång per termin. Du kan välja mellan två olika datum/tider. Mötena sker online och länk skickas ut i samband med mötesinbjudan.

Följande datum är inplanerade:

 • HT 22: 20 oktober klockan 9.00 - 16.00, Linköping (heldagskonferens)
 • VT 23: 16 mars klockan 13.00 - 16.00 (online och på plats)

Därutöver är alla samordnare alltid välkomna att checka in på våra återkommande teamsmöten på torsdagar klockan 13.30 - 14.00 för att ställa frågor, diskutera dilemman eller bara prata en stund.

Uppdrag och roll Visa/dölj innehåll

Arbeta med och uppdatera information i valwebb

 • lägga in nya förskolor/skolor,  handledares namn, kontaktuppgifter och ämnesbehörighet i valwebben samt uppgifter om genomförd Handledarintrokurs och Handledarutbildning 7,5 hp.
 • uppdatera befintliga kontaktuppgifter och arkivera handledare som slutat/flyttat
 • placera studenter för VFU-plats och föra anteckningar
 • snarast informera koordinator via mejl om student inte kan placeras i området.
 • lägga in status: ”klar att påbörjas”, ”publicera” och ”klar”

Rekrytera och tillhandahålla handledare i samråd med rektor

 • informera rektorer/förskolechefer/annan ansvarig om vilka handledare som efterfrågas
 • ta reda på och uppdatera vilka handledare som är anställda på en förskola/skola
 • kontakta handledare som efterfrågas och erbjuda studenter till dessa

Ombesörja placering av studenter hos behörig handledare

 • aktuell handledare arbetar inom rätt verksamhetsområde, innehar den behörighet/legitimation som krävs enligt Skolverkets regelverk och undervisar i de ämnen som efterfrågas för VFU-kursen i fråga
 • informera handledare om aktuell studentplacering
 • snarast vidarebefordra info till handledare om student gjort studieavbrott eller tagit studieuppehåll

Vara tillgänglig för handledare och student

 • stämma av med handledare om handledare och student fått kontakt senast en-två veckor innan VFU-perioden börjar. Om så inte skett ta snarast ta kontakt med VFU-koordinator.
 • kontakta VFU-koordinator om problem med placering uppstår
 • vid behov byta ut handledare (efter samråd med VFU-koordinator, som i sin tur samråder med kursansvarig).


Placera studenter Visa/dölj innehåll

Studenter placeras endast på enheter där LiU har avtal. Studenter som arbetat på enheten eller har egna barn, släkt eller annan anknytning på enheten bör inte placeras där. Om en student önskar en annan placering än den tilldelade, förs en dialog med ansvarig VFU-koordinator om detta.

Studenten får inte själv ordna en VFU-plats, utan detta får endast göras via VFU-koordinator och VFU-samordnare. En student ska ha placerats på minst två olika skolor under sin VFU. 

Vilka kvalitetskriterier gäller för VFU-placeringar?

När ska studenten ha tillgång till VFU-platsen?

Rekrytera handledare Visa/dölj innehåll

Rekrytering av handledare sker kontinuerligt. Handledaren måste vara legitimerad och ha rätt behörighet och undervisa i det verksamhetsområde och ämne som motsvarar studentens utbildning. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet (Lagändring 2019-07-01: Krav på legitimation i fritidshemmet).

I uppdraget som VFU-samordnare ingår att ha kontakt med handledarna och att se till att dessa nås av information från LiU och VFU-teamet. Uppmana handledarna att tidigt ta kontakt med examinator om handledarna uppfattar att studenten har stora brister i didaktiska och/eller sociala förmågor, eller med VFU-koordinator om studenten uppträder på ett olämpligt sätt i den pedagogiska verksamheten!

I en del VFU-kurserna bjuder kursansvariga in handledarna till informationsträffar där kursen presenteras och omdömesformulärens skrivningar problematiseras. Uppmuntra handledarna att delta i dessa träffar!

Valwebb Visa/dölj innehåll

Valwebb är lärarutbildningens administrativa verktyg för placeringar. Där ser studenten sin placering senast två veckor före kursstart. I Valwebb kan du se vem som är handledare, hitta kontaktuppgifter och skicka e-post till handledare och studenter.

Uppdatera placeringsområde

Att tänka på vid placering i förskoleklass för F-3

Tidsplan Visa/dölj innehåll

Tidsplan för placering och rutiner för publicering

Inför kommande läsår

Under februari respektive september ska valwebben uppdateras med handledarnas namn, behörigheter och vilka ämnen och åldrar de förväntas undervisa i kommande läsår.
I mars, respektive oktober, börjar VFU-koordinatorerna beställa VFU-platser via valwebb inför kommande termin, vilket syns under status ”Beställd”. Därefter utses handledare och dessa matchas med student i valwebb så snart som möjligt.

Om en student inte kommer att kunna placeras i ditt område, är det viktigt att koordinatorn meddelas via mejl eller telefon så snart som möjligt (ej endast genom anteckning i valwebben).

Om en student placeras på ett annat verksamhetsområde, t.ex. en Gy-student placeras på 7-9, måste en notering om detta göras på studentens anteckningsfält överst på individvyn (studiegången). Vid frågor kontakta VFU-koordinator.

Avslutande VFU i ÄLP: Ange vilka/vilket ämne studenten placerats i. (Till exempel SH + EN eller SH). Detta för att VFU-besöken ska kunna bemannas med rätt kompetens hos besökande lärare.

Senast fyra veckor före kursstart

Senast fyra veckor före VFU-kursens start ska statusen för VFU-placeringarna ändras till ”klar att påbörjas”. Om en student inte har fått en placering fyra veckor före kursstart, men där placering är på gång, måste VFU-samordnaren anteckna detta i anteckningsfältet under ”VFU-placering”/beställd student och sedan ändra status till ”klar att påbörjas”. Detta för att koordinator ska veta att placering är på gång.

(Om anteckning önskas visas för student – öppna studentens sida och skriv i ”anteckning” överst, samt klicka i rutan ”student” under ”publik”.)

Senast tre veckor före kursstart

Senast tre veckor före kursstart ska status ändras till ”publiceras”. Då först kan kursansvarig och student se placeringar. Även om inte allt är klart, måste student få information om vad som är på gång senast tre veckor före VFU-start. Student kan efter ”publicering” även se de anteckningar som gjorts i ”VFU på kurs” och som markerats med ”student”.

Efter avslutad VFU

Ändra till status klar i valwebben när VFU är genomförd för de studenter som faktiskt har varit ute och rapporterats. Observera: i november och maj klarmarkeras även de studenter som förväntas vara ute på VFU under resterande del av innevarande termin, även om du inte vet om studenten kommer att närvara hela tiden. Detta för att fakturering och utbetalning av handledarersättningar ska kunna ske före halvårs- respektive årsskifte. Påminnelse skickas ut när det är dags att klarmarkera.

Instruktion ”Att klarmarkera placeringar i Valwebb: Klar-Avbokad-Avbruten:

 • Klar + X dagar = genomfört VFU enligt plan
 • Avbokad med 1 dag = påbörjade ingen VFU, markeras med 1 dag och kommun ersätts med 200:- som kompensation om handledare utsetts, annars 0 dagar. (Koordinator ansvarar för att justera dagar.)
 • Avbokad med 3 dagar = sent avbokad VFU (mindre än 5 dagar före start) där student ej påbörjat VFU, men där handledaren får ersättning för planeringsarbete. (Koordinator ansvarar för att justera dagar.)
 • Avbruten med x dagar = påbörjad VFU som avbrutits. Ange antal dagar som VFU genomförts. (Koordinator ansvarar för att justera dagar.) OBS! De som ändrats till ”avbokade” eller ”avbruten” ska därefter inte ändras till ”klar”.

Ersättning till handledare Visa/dölj innehåll

För våra studenter i de olika lärarprogrammen utgår normalt ersättning med 150 kronor per dag och student (750 kr/v). Hur de enskilda kommunerna och fristående enheterna väljer att fördela pengarna ut till handledare kan sedan se olika ut, vissa lägger på medan andra drar ifrån eller ersätter arbetslag. Sätt dig därför in i hur ersättningen ser ut i just din kommun.

För att ersättningen för vårterminen/höstterminen ska kunna stämmas av och regleras måste VFU-samordnaren rapportera (=klarmarkera) antal genomförda VFU-dagar i Valwebb för de studenter som varit/är placerade hos Skolhuvudman innevarande termin och som genomfört sin VFU.

Skolhuvudman garanterar därmed att uppgifterna i Valwebb, vad gäller antal VFU-dagar, handledare och skola, är korrekta.

Ersättningen regleras terminsvis baserat på antalet genomförda VFU-dagar:

 • Vid avbokning senast 5 dagar innan VFU:n startar, utgår ingen ersättning till handledaren. Markeras av koordinator med status ”Avbokad” med 0 dagar. (Dessa ska inte klarmarkeras!)
 • Vid avbokning senast 4 dagar innan VFU:n startar, utgår handledarersättning för planering och förberedelse med tre dagar. Markeras med status ”Avbokad” och 3 dagar av koordinator i samråd med VFU-samordnare.
 • Om handledaren inte informerat VFU-samordnare eller VFU-koordinator på LiU, om att studenten ej hört av sig senast en vecka före VFU-periodens start, utgår normalt ingen ersättning.
 • Om LiU avbokar en student där handledare utsetts utgår ett engångsbelopp om 200 kronor per avbokning. Ändra status till "Avbokad" 1 dag.

Frågor om ersättningsunderlag kontakta Charlotte Lodens, e-post vfu-fakturering@kfu.liu.se och frågor om hantering av ersättning Catarina Jeppsson, e-post catarina.jeppsson@liu.se

Hantering av VFU-dagsersättningar och personalkostnader

VFU-dagsersättningar till handledare i kommuner

VFU-dagsersättningar till handledare på fristående enheter

Hantering av personalkostnader

Fakturering

Faktura ska ställas till adress: Linköpings universitet, Fakturasupport, 581 83 Linköping.

Vid fakturering ska följande anges på fakturan:

 • referens 59003 Catarina Jeppsson
 • vilken Skolhuvudman det gäller
 • faktureringsansvarigs kontaktuppgifter
 • vilka placeringar fakturan gäller
 • Följande faktureringsadress ska användas:

Ersättningen betalas mot faktura som uppfyller ovanstående krav inom 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura.

Övningsskolor Visa/dölj innehåll

Om problem uppstår Visa/dölj innehåll

Om problem uppstår under VFU kopplat till placering, kontakta VFU-korrdinator. Om problem är kopplade till bedömning av VFU, kontakta kursansvarig/examinator.

Handlingsplan inför ny examination av VFU

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 2

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 3

VFU-teamet Visa/dölj innehåll