Övningsskolor och övningsförskolor

En övningsskola/förskola kännetecknas av:

 • Engagerade, särskilt utvalda förskolor och skolor, som samverkar med LiU
 • Flera VFU-studenter placeras på samma skola under samma VFU-period. Studenten får återkomma till skolan under flera VFUU-perioder.
 • Flera handledare tar emot studenter på förskolan/skolan samtidigt och kan därmed samverka kring aktiviteter och utvärdering
 • Handledarna är erfarna handledare och genomför/har genomfört handledarutbildning 7,5 hp

Studenten genomför halva VFU-tiden i en kommun och förskola/skola och resterande VFU-veckor på en annan förskola/skola, gärna i en annan kommun. Förskolor och skolor som utsetts till övningsskolor kännetecknas av att de sökt uppdraget och valts ut av kommunen. Flera studenter ska kunna placeras på en övningsskola samtidigt och de ska kunna återkomma under flera VFU-perioder, det vill säga hög koncentration av studenter och handledare och kontinuitet över tid. En annan viktig faktor är samverkan, vilket sker genom att kommunrepresentanter och rektorer deltar i kontinuerliga möten med programansvariga och VFU-teamet.

Beroende på vilket år studenten påbörjar sin lärarutbildning, så är det olika förskolor och skolor som involveras som övningsskolor. VFU-koordinator beställer platser i de kommuner som vi samverkar med och sedan utser kommunens VFU-samordnare handledare till studenterna i samråd med skolornas rektorer.

Studenten får önska ort men alla måste vara beredda att resa till sin VFU-skola. Om en student har särskilda skäl för placering.

Grundlärarprogrammet F-3 och 4–6

Student som antas Grundlärarprogrammet F-3 och Grundlärarprogrammet åk 4–6 genomför sina 20 veckors verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på speciellt utvalda Övningsskolor i en eller två våra samarbetskommuner.

 • Övningsskolor F-3: Finspångs, Katrineholms, Kinda, Linköpings, Mjölby, Motala, Norrköpings, Nyköpings, Söderköpings, Tranås, Åtvidabergs och Västerviks kommun
 • Övningsskolor åk 4-6: Kinda, Linköpings, Mjölby, Motala, Norrköpings, Tranås eller Åtvidabergs kommun

Utöver ovanstående kommuner kan en student erbjudas möjlighet att genomföra enstaka VFU-period på icke-övningsskola under förutsättning att särskilda kriterier uppfylls.

Förskollärarprogrammet

LiU kommer att hösten 2022 starta en pilot med utvalda övningsförskolor i Norrköpings och Linköpings kommun. Under HT 22 och VT 23, kommer vi tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner att utveckla en modell för övningsförskolor och från HT 23 räknar vi med att koppla på även våra övriga samverkanskommuner.

Tre kvalitetsaspekter

Koncentration

Fler studenter och VFU-handledare i övningsskolor.

Samverkan

Mer dialog, kunskap och ansvar i övningsskolor.

Kompetens

Framgångsrik satsning på att utbilda VFU-handledare.

Koncentration

Fler studenter och VFU-handledare i övningsskolor.

Samverkan

Mer dialog, kunskap och ansvar i övningsskolor.

Kompetens

Framgångsrik satsning på att utbilda VFU-handledare.

Handledare och rektorer

Handledare

 • Handledarna förväntas ha genomgått eller påbörja handledarutbildning (7,5 hp) senast året efter övningsskolan utsetts/börjat ta emot studenter.
 • Behörig och legitimerad förskollärare/lärare
 • Arbetat minst 3 år (annars behövs ”back upp-stöd” av erfaren handledare)
 • Genomgått LiU:s Handledarintroduktion
 • Delta i VFU-kursintroduktioner (i de kurser student handleds)

Handledarens ansvar

Handledaren ansvarar för att:

 • kontakta VFU-samordnaren om studenten inte hört av sig senast en vecka före VFU-perioden börjar
 • Sätta sig in i uppdraget och de dokument som kursansvarig skickar ut. Information om uppdraget finns i VFU-guide för handledare samt delta i VFU-kursintro
 • handleda studenten i den del av utbildningen som syftar till att utveckla sociala och didaktiska förmågor samt utvärdera dessa förmågor
 • möjliggöra för studenten att ingå i arbetslaget och vara med i det dagliga planerings- och uppföljningsarbetet
 • se till att Plan för övergripande frågor tas upp med studenten,
 • hålla i handledningssamtal med studenten minst en timme per vecka
 • efter avslutad VFU fylla i omdömesformuläret samt delge och återkoppla till studenten
 • när alla VFU-dagar är gjorda, ta en kopia på omdömesformuläret och skicka originalet till examinator - senast en vecka efter avslutad VFU, om inget annat anges
 • snarast kontakta kursansvarig/examinator om det uppstår problem som kan leda till att studenten får svårt att nå målen eller inte hinner genomföra samtliga VFU-dagar inom avsatt tid

VFU-introduktioner

Handledare och studenter förväntas delta vid VFU-kursintroduktioner där handledare och studenter bjuds in tillsammans. Det är kursansvarigs ansvar att bjuda in till sådan introduktion. I samband med dessa möten avsätts även tid för handledare och student att gå igenom Överenskommelsen samt grovplanera VFU-perioden.

Datum för introduktioner HT 22

(OBS endast handledare som tilldelas student förväntas delta)

 • F-3 (kull 20) NO: 12 oktober klockan 15.15-17, Klas Jonsson
 • F-3 (kull 21) SV: 8 november klockan 14.30-16, Annika Mindedal
 • 4-6 (kull 20) MA: 7 september klockan 15.30-17, Ida Mejsholm
 • 4-6, F-3 (kull 22) UK 2: 29 september klockan 15.30-16.30, Ann-Sofi Wedin

Rektor

Samtliga möten sker i hösten 2022 online och kallelse med länk skickas ut via mejl. Om du är ny rektor eller har frågor du vill lyfta är du välkommen att delta på ”check-in mötet” den 5 september.

Möten ÖSK rektorer kull 19-20 & 21-22:

 • 5 september klockan 15-16.30 - Check-in online för frågor (frivilligt) 
 • 9 februari klockan 13-15 eller 10 februari klockan 10-12 (välj en av tiderna)

E-post kommer skickas ut från programansvarig utbildningsledare för VFU i augusti och maj.

Rektorns ansvar - skola

Rektor ansvarar för att inför varje VFU-period:

 • inventera behörigheter och handledarkompetens hos lärare och säkerställa att de undervisar i det aktuella ämnet.
 • bistå VFU-samordnaren i placeringsarbetet
 • förbereda ”skolan”(= all personal inklusive matpersonal, vaktmästare) på att studenter kommer Tänk på vilket budskap ni vill förmedla om läraryrket.
 • ta emot och välkomna studenter!
 • skapa förutsättningar för handledare att delta i VFU-kursintroduktioner inför VFU-period
 • tillse att samtliga handledare har genomfört ”handledarintroduktion”, som finns online på VFU-webbsidan och tar cirka 1,5 timme
 • skapa förutsättningar för handledare att samarbeta kring t.ex. bedömning
 • skapa förutsättningar för studenter att samverka och utbyta erfarenheter kring planering och kursuppgifter.
 • övervaka att ”Plan för övergripande frågor” genomförs, dvs det som studenterna ska få ta del av/informeras om under de respektive VFU-perioderna (utöver det som själva VFU-kursen examinerar)
 • (vecka 41: Boka möte med studenter och berätta övergripande om rektorsrollen)

Rektorns ansvar - förskola

Rektor ansvarar för att inför varje VFU-period:

 • inventera behörigheter och handledarkompetens hos förskollärare som planeras användas som handledare
 • underlätta för VFU-samordnaren i kommunen genom att se till så att placeringsarbetet går smidigt. (Många rektorer väljer att utse en VFU-kontaktperson på skolan.)
 • förbereda ”förskolan/förskoleområdet” på att studenter kommer
 • ta emot och välkomna studenter när nya studenter kommer till skolan så "att studenterna känner sig sedda" (speciellt viktigt under v.42 första terminen)
 • påminna om etiska frågor och sekretess och ansvara för att studenterna informeras om rutiner för och skriver under avtal om sekretess
 • skapa förutsättningar/underlätta för handledarna att handleda och samverka
 • organisera samverkan kring bedömning för handledare
 • organisera samverkan mellan studenter
 • ansvara för att “Plan för övergripande frågor” följs och hanteras
 • kontohantering: om möjligt - förbereda för studenter som behöver access till lärplattform etc.

Kontakt