En övningsskola och ett övningsförskoleområde kännetecknas av:

 • Engagerade, särskilt utvalda förskolor och skolor, som samverkar med LiU
 • Flera VFU-studenter placeras på samma skola under samma VFU-period. Studenten får återkomma till skolan under flera VFU-perioder.
 • Flera handledare tar emot studenter på förskoleområde/skolan samtidigt och kan därmed samverka kring aktiviteter och utvärdering
 • Handledarna är erfarna handledare och genomför/har genomfört handledarutbildning 7,5 hp

Studenten genomför halva VFU-tiden i en kommun och förskola/skola och resterande VFU-veckor på en annan förskola/skola, gärna i en annan kommun. Övningsförskoleområden och övningsskolor som utsetts kännetecknas av att de sökt uppdraget och valts ut av kommun i samråd med LiU. Flera studenter ska kunna placeras på en övningsskola/ett övningsförskoleområde samtidigt och de ska kunna återkomma under flera VFU-perioder, det vill säga hög koncentration av studenter och handledare och kontinuitet över tid. En annan viktig faktor är samverkan, vilket till exempel sker genom att kommunrepresentanter och rektorer deltar i kontinuerliga möten med programansvariga och VFU-teamet.

Beroende på vilket år studenten påbörjar sin lärarutbildning, så är det olika förskoleområden och skolor som involveras. VFU-koordinator beställer platser i de kommuner som vi samverkar med och sedan utser kommunens VFU-samordnare handledare till studenterna i samråd med skolornas rektorer.

Studenten får önska ort men alla måste vara beredda att resa till sin VFU-skola.

Grundlärarprogrammet F-3 och 4–6

Student som antas till Grundlärarprogrammet F-3 eller Grundlärarprogrammet åk 4–6 genomför  20 veckors verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på speciellt utvalda övningsskolor i en eller två av våra samarbetskommuner.

Student som så önskar kan erbjudas enstaka VFU-period på icke-övningsskola i kommun som inte har tilldelats övningsskola, under förutsättning att särskilda kriterier uppfylls.

Förskollärarprogrammet

LiU kommer från och med hösten 2023 att placera förskollärarstudenter på särskilt utvalda Övningsförskoleområden i våra samverkanskommuner. Student som så önskar kan erbjudas enstaka VFU-period på icke-övningsskola i kommun som inte har tilldelats Övningsförskoleområde, under förutsättning att särskilda kriterier uppfylls.

Tre kvalitetsaspekter

Koncentration

Fler studenter och VFU-handledare i övningsskolor.

Samverkan

Mer dialog, kunskap och ansvar i övningsskolor.

Kompetens

Framgångsrik satsning på att utbilda VFU-handledare.

Handledare och rektorer

Handledare

 • Handledarna förväntas ha genomgått eller påbörja handledarutbildning (7,5 hp) senast året efter övningsskolan utsetts/börjat ta emot studenter.
 • Behörig och legitimerad förskollärare/lärare
 • Arbetat minst 3 år (annars behövs ”back upp-stöd” av erfaren handledare)
 • Genomgått LiU:s Handledarintroduktion
 • Delta i VFU-kursintroduktioner (i de kurser student handleds)

Handledarens ansvar

Handledaren ansvarar för att:

 • kontakta VFU-samordnaren om studenten inte hört av sig senast en vecka före VFU-perioden börjar
 • Sätta sig in i uppdraget och de dokument som kursansvarig skickar ut. Information om uppdraget finns i VFU-guide för handledare samt delta i VFU-kursintro
 • handleda studenten i den del av utbildningen som syftar till att utveckla sociala och didaktiska förmågor samt utvärdera dessa förmågor
 • möjliggöra för studenten att ingå i arbetslaget och vara med i det dagliga planerings- och uppföljningsarbetet
 • se till att Plan för övergripande frågor tas upp med studenten,
 • hålla i handledningssamtal med studenten minst en timme per vecka
 • efter avslutad VFU fylla i omdömesformuläret samt delge och återkoppla till studenten
 • när alla VFU-dagar är gjorda, ta en kopia på omdömesformuläret och skicka originalet till examinator - senast en vecka efter avslutad VFU, om inget annat anges
 • snarast kontakta kursansvarig/examinator om det uppstår problem som kan leda till att studenten får svårt att nå målen eller inte hinner genomföra samtliga VFU-dagar inom avsatt tid

VFU-introduktioner

Handledare och studenter förväntas delta vid VFU-kursintroduktioner där handledare och studenter bjuds in tillsammans. Det är kursansvarigs ansvar att bjuda in till sådan introduktion. I samband med dessa möten avsätts även tid för handledare och student att gå igenom Överenskommelsen samt grovplanera VFU-perioden.

Rektor

Samtliga möten sker i hösten 2023 online och kallelse med länk skickas ut via mejl. Om du är ny rektor eller har frågor du vill lyfta är du välkommen att delta på ”check-in möten”. Inbjudan skickas ut till berörda.

Rektorns ansvar - skola

Rektor ansvarar för att inför varje VFU-period:

 • inventera behörigheter och handledarkompetens hos lärare och säkerställa att de undervisar i det aktuella ämnet.
 • bistå VFU-samordnaren i placeringsarbetet
 • förbereda ”skolan”(= all personal inklusive matpersonal, vaktmästare) på att studenter kommer Tänk på vilket budskap ni vill förmedla om läraryrket.
 • ta emot och välkomna studenter när nya studenter kommer till skolan så "att studenterna känner sig sedda" (speciellt viktigt under vecka 41 första terminen)
 • skapa förutsättningar för handledare att delta i VFU-kursintroduktioner inför VFU-period
 • tillse att samtliga handledare har genomfört ”handledarintroduktion”, som finns online på VFU-webbsidan och tar cirka 1 timme
 • skapa förutsättningar för handledare att samarbeta kring till exempel bedömning
 • skapa förutsättningar för studenter att samverka och utbyta erfarenheter kring planering och kursuppgifter.
 • övervaka att ”Plan för övergripande frågor” genomförs, det vill säga det som studenterna ska få ta del av/informeras om under de respektive VFU-perioderna (utöver det som själva VFU-kursen examinerar)
 • kontohantering: om möjligt - förbereda för studenter som behöver access till lärplattform etc.

Rektorns ansvar - förskola

Rektor ansvarar för att inför varje VFU-period:

 • inventera behörigheter och handledarkompetens hos förskollärare som planeras användas som handledare
 • underlätta för VFU-samordnaren i kommunen genom att se till så att placeringsarbetet går smidigt. (Många rektorer väljer att utse en VFU-kontaktperson på skolan.)
 • förbereda ”förskolan/förskoleområdet” på att studenter kommer
 • tillse att samtliga handledare har genomfört ”handledarintroduktion”, som finns online på VFU-webbsidan och tar cirka 1 timme
 • ta emot och välkomna studenter när nya studenter kommer till skolan så "att studenterna känner sig sedda" (speciellt viktigt under vecka 42 första terminen)
 • påminna om etiska frågor och sekretess och ansvara för att studenterna informeras om rutiner för och skriver under avtal om sekretess
 • skapa förutsättningar/underlätta för handledarna att handleda och samverka
 • organisera samverkan kring bedömning för handledare
 • organisera samverkan mellan studenter
 • ansvara för att “Plan för övergripande frågor” följs och hanteras
 • kontohantering: om möjligt - förbereda för studenter som behöver access till lärplattform etc.

Plan för övergripande områden

Här beskrivs det innehåll som studenterna ska informeras om utöver det som själva VFU-kursen examinerar. Rektor har huvudansvar för att detta lyfts under VFU-perioderna.

Övergripande planer

Kontakt