I läroplanen står att läsa om det livslånga lärandet och att grunden ska läggas i förskolan. Men det framhålls också att undervisningen ska vara rolig, lärorik och trygg för alla barn.

Innehåll på sidan

  • I leken
  • Miljön
  • Språk
  • Kulturarv
  • Digital kompetens
  • Länkar

Flicka sitter i barnrum och klipper i ett papper med sax. Foto Pexels.com

Till skillnad från skolans uppdrag betonas i högre grad att undervisningen ska utgå ifrån en helhetssyn på barns behov, att en helhet bildas av omsorg, utveckling och lärande. Ett av förskolans mål är att bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. För tekniken preciseras detta i strävansmålen som säger att barnen ska få samtala om, upptäcka, och utforska teknik.

I vardagen möter du redan teknik varje dag i olika situationer tillsammans med barnen. Som ett exempel, i hallen kan du prata om när ni använder skoknekten som hjälp för att få av skorna eller torkskåpet för att torka de blöta kläderna.

I vid mening kan teknik ses som människans strävan att förbättra sina livsvillkor, något som i alla tider varit utmärkande för vår utveckling. Teknik handlar om en mänsklig verksamhet som syftar till att uppfylla behov eller önskemål genom att skapa och utveckla lösningar i form av föremål, artefakter eller system. Teknik är allt från ett enkelt bestick till ett komplicerat trafiksystem. Hur barnen i förskolan ges tillgång till föremål påverkar på så vis deras tekniska utforskande.

Vad kan då teknik i förskolan konkret handla om och i vilka situationer kan vi prata om teknik? Förskolans läroplan, Lpfö 18, beskriver uppdraget ur flera olika perspektiv som leken, miljön, språket, kulturarv och digitalisering. Flera av dem kan direkt kopplas till teknik och tekniskt kunnande som barnen kan ges möjlighet att utveckla.

I leken

Det finns gott om teknik i förskolans värld, kläderna, sandlådan, köket och i den fria leken. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. Leken är en plats där barn bearbetar intryck och skapar förståelse. Genom att ge barn tillgång till teknik som behandlats i organiserad undervisning kan barnen i leken fortsätta utforska och förstå den i förhållande till sin erfarenhetsvärld. I förskolan kan du på så sätt skapa en trygg miljö där barnen får tillfällen att utforska tekniska lösningar och sätta ord på det som utmanar dem och gör dem nyfikna.

Tre barn sitter och leker med bilar i förgrunden. Foto Unsplash

Barnen gör detta på egen hand i sin lek hela tiden och kan utmanas genom att pedagogen ställer frågor som kanske föreslår någon ytterligare funktion för extra utmaning. Vilka behov finns att uppfylla? Kanske behöver hagen en grind som kan öppnas och stängas så att djuren kan gå ut och in? Man kan även föreslå att barnen använder något annat material än det de är vana vid. Man kan låta barnen t.ex. pröva nya sätt att konstruera på.

Miljön

I förskolans utomhus- och inomhusmiljö finns bra exempel på teknik, tekniska lösningar och flera möjligheter för barnens konstruktioner. Det går också att titta på de delar som är liknande som hemma, köket, matbordet, sovrummet. Kanske kan barnen berätta om likheter eller skillnader de hittar i olika miljöer. Lägg gärna till att också prata om varför skillnaderna finns för att komma in på att vi har olika behov hemma och på förskolan. Olika behov uppfylls med olika teknik.

Översiktsbild över lekrum för barn. Foto Unsplash

Förskolans gård har ofta många möjligheter till tekniskt utforskande. Sandlådan kan användas för byggande av olika slag, t.ex. gör en stadsmiljö i sandlådan och bygg hus, vägar och kanske en kanal. Hur gör man för att behålla vattnet i kanalen så det inte sjunker undan? Hur kan man bygga en bro över kanalen så människorna kan komma över? Kanske upptäcker barnen att bra byggsand är fuktig sand. Kanske kan du tillsammans med barnen bygga ett system som flyttar vatten till sandlådan så det alltid finns vatten där att använda i sandbygget.

Gården är för övrigt bra för att göra större byggprojekt, sådana som tar mycket utrymme.

Översiktsbild över tom lekplats.

En utflykt till en lekpark kan erbjuda mycket tekniskt utforskande. Olika typer av gungor som ger olika gungupplevelser beroende på hur de är designade, gungbrädan som kan utforskas som hävstång, vissa lekplatser har en hissanordning (kedja och block) för en hink som kan utforskas utifrån frågorna du har längre ner.

Språk

Att på ett naturligt sätt prata om teknik i förskolan behöver inte vara krångligt och svårt. Barn bygger, prövar, undersöker, berättar. Som förskollärare kan man leda samtalet vidare, ställa frågor, komma med förklaringar och utveckla leken. Barnen kan undersöka och berätta, t.ex. hur olika saker sitter ihop, om de består av olika delar eller hur de fungerar.

Man kan utgå från den teknik som finns i barnens vardag, som hushållsteknik och olika textila material eller låta barnen berätta vad de ser under t.ex. en teknikpromenad. Prata med barnen om teknik, använda rätt begrepp, ställa frågor samt förklara vad tekniken gör. Vid högläsning kan ni tillsammans med barnen hitta teknik i litteraturen.

Kulturarv

Förskolan har också till exempel ansvar för att överföra och utveckla ett kulturarv, där har tekniken en viktig plats. All den teknik som vi människor har använt och använder är nära sammanlänkad med vår historia och våra kulturer.

Samtalen kan ledas in på hur och vad man gjorde förr, nu och kanske hur man gör när barnen blir stora. Det kan handla om tvätt, matlagning, bakning, transporter och annat. Hur gjorde man förr? Hur gör man i andra länder?

Digital kompetens

I läroplanen tydliggörs att barnen ska ges förutsättningar att utveckla passande digital kompetens genom att få möta och utveckla förståelse för vardagens digitalisering. Inom ramen för teknikundervisning handlar det inte bara om att använda den digital tekniken, utan om att diskutera den och synliggöra sådant som vad den kan användas till, vilka behov den möter, hur den skiljer sig från analog teknik.

Förskolans uppdrag innebär att barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla ska stimuleras. De ska få utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Barnen får utmanas och stimuleras i sin utveckling för teknik, och får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande i Teknik. Här kan man tillsammans med barnen jämföra analoga och digitala verktyg som har samma funktion. Vad är det för skillnad på att lägga pussel på lärplattan eller lägga ett vanligt pussel? Vad är det för skillnad på att skriva och skicka ett mail/sms eller ett vanligt brev/vykort? Vad tycker barnen? Du kan utmana med för- och nackdelar.

Ung flicka sitter och håller på med en dator. Foto Unsplash

En positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet, inte minst i den digitala kompetensen.

Exempel på områden och frågor som du kan arbeta med finns i vårt inspirationsmaterial Teknik i förskolan. Du hittar länken under CETIS-artiklar och material. 

CETIS-artiklar och material

Teknikområden för förskolan - ett inspirationsmaterial 

Här kan du läsa ett reportage hur personalen på förskolan Gräshoppan arbetade med materialet Teknikområden i förskolan. (Tidigare Teknik i förskolan). 

Teknik i förskolan – några erfarenheter 

Läs intervjun med Pernilla Sundqvist som doktorerade 2019 med sin avhandling Förskolans teknikundervisning: vad och hur?

Förskolans teknikundervisning 

Skolverket

Ta loss, sätta fast, sammanfoga i förskolan

Inspirationsfilmer för naturvetenskap och teknik i förskolan

Tekniken i barnlitteraturen

Natur, teknik och språkutveckling

Litteratur

Förskolans teknikundervisning
Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan
Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik
Teknikdidaktik i förskolan

Till CETIS huvudsida