Om teknikämnet

Om teknikämnet

Teknik som allmänbildning

Teknik som allmänbildning är relevant begrepp. Kunskaper om och i teknik är viktiga och intressanta även för dem som inte är tekniker, men som ändå dagligen och på olika sätt måste bemästra teknik eller titta på teknikens historia för att förstå teknikanvändningens konsekvenser av alla upptänkliga slag. Under ett antal år har man i flera länder arbetat med att utveckla ett kunskapsområde för barn och unga som syftar till teknisk allmänbildning. Inom den engelska språksfären finner vi följdriktigt begrepp som technological literacy och technological capability.

Det finns minst tre goda skäl till detta: 

  • Som medborgare i en levande demokrati krävs att vi förstår grunderna för den teknik och de tekniska system som omger oss. Många av dagens viktiga samhällsfrågor - som vi direkt eller indirekt har att ta ställning till som medborgare - handlar om teknikval.
  • Vardagen underlättas av ett gott "tekniskt självförtroende". Att leka med, pröva och utveckla egna tekniska lösningar är ett sätt att göra sig förtrogen med mycket av den teknik vi dagligen kommer i kontakt med.
  • Vårt samhälle är i hög grad beroende av att vi utbildar omdömesgilla och kreativa tekniker och naturvetare inom en lång rad yrkesområden. Rekryteringsbehoven kräver att fler unga intresserar sig för teknik och teknisk utveckling. Om det är så att Teknik också fungerar som språngbräda mot naturvetenskapen kan resultatet bli ett ökat intresse också för detta kunskapsområde.

Teknik är en angelägenhet inte enbart för de äldre barnen, utan ska finnas med redan från förskolan.

Ämnet Teknik är ämnesöverskridande

Det finns inga gränslinjer mellan det praktiska och undersökande arbetet och de natur- och samhällsvetenskapliga perspektiven. Förståelse och förtrogenhet med den teknik som omger oss kräver en integration av olika kunskapsområden. Tekniken ger en unik möjlighet "att begripa genom att gripa", att använda alla sinnen för att förstå. Det finns också uppenbara samband mellan till exempel teknik och estetik - kopplingar som dock ofta glöms bort.

Teknikämnet i olika skolformer

Teknikämnets djup och bredd

Röster om bedömning

Röster från lärarutbildningen