Läroplan för förskolan, Lpfö18

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Förskolans läroplan, Lpfö 18, beskriver uppdraget med flera konkreta exempel. Flera av dem kan direkt kopplas till teknik och tekniskt kunnande som barnen kan ges möjlighet att utveckla. Du hittar även mål och mål och riktlinjer.

Läroplan för förskolan

Läroplan för grundskolan, Lgr22

Här hittar du det centrala innehållet teknikämnet i grundskolan samt kunskapskraven. Från och med 1 juli 2022 gäller de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Ändrade kursplaner i grundskolan

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Ändrade kursplaner i Teknik

Reviderade nationella kursplaner - en jämförelse

Den föranstaltade implementeringen av de reviderade nationella kursplanerna är uppskjuten till 1 juli 2022. Under tiden kan man förbereda sig genom att jämföra de likheter och skillnader som finns. CETIS erbjuder här en möjlighet genom att vi lagt de två kursplanerna jämte varandra.

Jämförelse mellan kursplanerna Lgr11 och Lgr22 (PDF)

 

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik

Det här kommentarmaterialet riktar sig till lärare, rektorer och andra som är verksamma inom skolväsendet. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanen för grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Kommentarmaterial till kursplanen i Teknik 

 

Läroplan för grundsärskolan, Lgrsär22

Läroplanen för grundsärskolan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Du hittar kursplanen för Teknik här samt kommentarmaterial.

Läroplan och kursplaner för grundsärskolan Lgrsär22

Till CETIS huvudsida