CETIS har producerat och presenterar här ett inspirationsmaterial om teknikkunskaper uttolkade ur Globala målen för hållbar utveckling. Materialet presenterar exempel på teknikteman och frågeställningar ämnade för undervisning, både inom teknikämnet och inom ämnesövergripande teman.

Målgrupp

Det är ett inspirationsmaterial för lärare som undervisar inom teknikämnet och som vill implementera hållbar utveckling i konkret innehåll. Främst på högstadiet men även på gymnasiet. Innehållet kan också anpassas till mellan- och lågstadiets teknikundervisning eller ämnesövergripande teman.

Innehåll

Materialet är strukturerat kring de 17 Globala målen och för alla delar ges vägledande frågor och i vissa fall tips på aktiviteter. För respektive mål ges länkar till hemsidor, rapporter, statistik etc. som kan fungera som kunskapskällor och/eller inspiration. Det handlar om exempel på teknikinnehåll som kan vara relevant för att utveckla kunskaper inom respektive globalt mål. Det handlar även om hur man kan reflektera kring specifika frågor och olika aspekter. Utgångspunkt tas i Globala målens teknikinnehåll och en sammankoppling görs med teknikkursplaners förmågor och centrala innehåll.

Omslag till cetis inspirationsmaterial teknikundervisning om globala målen.  

Här hittar du inspirationsmaterialet

Teknikundervisning om Globala målen - ett inspirationsmaterial från CETIS (pdf). Vacker trappa som slingrar sig runt ett träd.

Till CETIS huvudsida