Inom CETIS har det vuxit fram ett behov av att rikta blicken mot teknikundervisningens innehåll och dess progression i läroplan och kursplaner, men också hur undervisningen kan bryggas över mellan olika stadier, från förskolan till grundskolan och från grundskolan till gymnasiet. Därför tar vi nu fram Röda tråden-dokumenten för att stötta lärare i arbetet.
Syftet med Röda tråden-dokument är att beskriva sådant som uttolkas som teknikundervisningens kärna och som därigenom följer med och utvecklas i teknikundervisning från första åren i förskolan till och med teknikprogrammet på gymnasiet.

Förmågor och innehåll

Fokus ligger på både kunskapsinnehållet i teknikundervisningen och de förmågor som eleverna kan utveckla i mötet med tekniken omkring dem. Som ett exempel på Röda tråden inom teknikundervisningens kärna har teknikutvecklings- och konstruktionsarbete valts ut. Här menar vi att teknikutvecklings- och konstruktionsarbete är att arbeta med delar i teknikutvecklingsprocessen. Teknikutvecklings- och konstruktionsarbete omfattar både förmågor och innehåll som återfinns i Läroplanen för förskolan, i grundskolans kursplan för Teknik och i ämnesplanen för Teknik i gymnasiet.
Syftet med den beskrivning som ges i denna text är att dels tydliggöra att arbete med teknikutvecklingsprocessen uttrycks i styrdokument och på vilket sätt, dels tydliggöra progressionen i undervisningen. Progressionen uttrycks i vad som specifikt utmärker undervisning kopplad till arbete med teknikutvecklingsprocessen i respektive stadium.
CETIS planerar för att utveckla fler varianter av Röda tråden, till exempel om tekniska system och hållbar utveckling.

Det första dokumentet hittar du här nedan.

Bild med olika tekniska artefakter.

Röda tråden dokumenen

Till CETIS huvudsida