I april 2018 gav regeringen Barnafrid, nationellt kunskapscentrum om våld mot barn på Linköpings universitet, i uppdrag att utarbeta och genomföra ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för personal inom första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa och inom den specialiserade psykiatrin för barn och unga. Uppdraget fick namnet Trauma på kartan.

Bakgrunden var att barns upplevda psykiska ohälsa rapporteras ha ökat, att allt fler söker barn- och ungdomspsykiatrin och att det finns ett samband mellan erfarenhet av potentiellt traumatiserande händelser och psykisk ohälsa.

I april 2020 gav regeringen Barnafrid ett tilläggsuppdrag till ovan nämnda uppdrag med uppgiften att digitalisera och tillgängliggöra tillämpliga delar av det kompetensutvecklingsprogram som arbetats fram. 

Det digitala stödet ska främst rikta sig till personal i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Inom ramen för uppdraget ska Linköpings universitet analysera hur utbildningen bör utformas för att säkerställa användbarhet och nytta och utifrån analyserna ta fram, digitalisera och tillgängliggöra utbildningen i tillämpliga delar.