Barnafrid, Jämställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten arrangerade tillsammans en heldagskonferens för att sprida pågående och avslutad forskning till yrkesverksamma som direkt eller indirekt arbetar med utsatta flickor och kvinnor. 

Regeringen beskriver i den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor behovet av fördjupad forskning inom ett antal områden. Dels nämns behovet av uppföljning av insatser, dels behovet av ny forskning inom flera områden. Fyra centrala målsättningar beskrivs som centrala för strategin:

 1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
 3. Effektivare brottsbekämpning
 4. Förbättrad kunskap och metodutveckling

Konferensen ägde rum i Linköping den 30 maj 2023. Moderator var Narges Ravanbakhsh från Amphi, som i slutet av dagen ledde ett panelsamtal där yrkesverksamma samtalade om hur bryggan mellan praktik och akademi kan överbyggas.  Professor Laura Korhonen, centrumchef vid Barnafrid, avslutade konferensen.

Lena Ag: Om forskningens roll för en evidensbaserad praktik

Allt för många, framför allt flickor och kvinnor, lever under hedersförtryck i dag i Sverige. Det är naturligtvis helt oacceptabelt
Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten

Porträttbild Lena AgGeneraldirektör Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten Foto HANS ALM Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, hälsade välkommen till konferensen. Hon inledde med att framhålla att det är en mänsklig rättighet att få leva ett eget liv. I vardagen kan hedersrelaterat våld och förtryck handla om påtryckningar och begränsningar av flickors och kvinnors liv, till exempel när det gäller klädval, umgänge och relationer, eller unga killars möjligheter att vara sig själva eller älska den de vill. Det är begränsningar som ibland är svåra att upptäcka och lätta att blunda för, samtidigt som det kan finnas en rädsla för att göra fel.

”Den rädslan kan jag ha en viss förståelse för, men det betyder ju inte att vi ska backa eller undvika frågan. I stället ska vi bygga vår kunskap och stärka vårt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck så att varje flicka och pojke, varje kvinna och man, har makt och möjlighet att forma sina egna liv.”

Forskningens betydelse

Lena Ag framhöll att det handlar om frågor som är svåra och att det därför är av stor betydelse att kunna vara tydlig från samhällets sida. Konferensen är ett sätt att ta del av forskningsresultat och bidra till en dialog mellan akademi och praktik. Forskning är centralt för att förstå hur hedersrelaterat våld och förtryck påverkar individer, familjer och samhället. De kartläggningar som Jämställdhetsmyndigheten har gjort visar också att det behövs mer forskning inom detta fält. Forskningen bidrar till att utveckla arbetet med en evidensbaserad praktik, där insatser utgår från bästa möjliga kunskap och erfarenhet. Lena Ag underströk att det finns ett stort behov av att sprida fler effektiva, evidensbaserade arbetssätt.

”Vi talar om ett allvarligt jämställdhetsproblem, ett allvarligt samhällsproblem, ett allvarligt demokratiproblem som begränsar människors liv och frihet. Det hindrar oss från att nå målen om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.”

Bred uppslutning

Lena Ag försäkrade publiken att hon är övertygad om att samhället kan bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning av flickor och kvinnor. Vi har alltmer kunskap om frågorna och den politiska viljan att ta sig an dem är bred. Det finns en långsiktig nationell strategi med åtgärdsprogram. Därutöver för regeringen dialog med en bredd av aktörer för att ta fram nya och fortsatta åtgärder för 2024. Förutsättningar för att det ska gå att föra arbetet framåt är goda.

Rúna Baianstovu: Inneslutning och mobilitet – faktorer som bidrar till att stärka respektive försvaga hedersnormer och hedersrelaterat förtryck 

Det finns möjlighet att förebygga våldet om vi förstår hur det liv vi lever här är med och formar det.
Rúna Baianstovu, Örebro universitet

Forskare: Runa Baianstovu, lektor Örebro universitetPorträttfoto Rúna BaianstovuUniversitetslektor Rúna Baianstovu, Örebro universitet
Status: Avslutad forskning
Målsättning i nationell strategi: 1, 2, 4

Sammanfattning

Rúna Baianstovu framhåller att hedersrelaterat våld är starkast i grupper som lever i en otrygg eller fientlig omgivning. Detta visar både hennes egen och andra forskares studier.
Rúnas forskning beskriver livsvillkorens betydelse för hur hedersnormer och våld kommer till uttryck. Hedersrelaterat våld och förtryck är uttryck för olika svårigheter som kan sammanfattas med begreppen inneslutning och mobilitet. Svårigheterna finns på individ-, grupp- och samhällsnivå och i samspelet mellan dessa. Inneslutning och mobilitet betecknar att våldsutövning ökar i introverta eller inneslutna grupper där samspelet med andra grupper är låg, alltså där mobiliteten är låg. Minoritetsskap, särskilt i kombination med kollektiv statslöshet, krig, migration och segregation ger näring till hedersrelaterat våld och förtryck. Under sådana förhållanden är hedern den viktigaste normen för att få tillvaron att fungera. Social, ekonomisk och politisk rörlighet urholkar däremot våldsnormerna och minskar våldsanvändandet.

Viktiga slutsatser

 • Hedersnormer i Sverige både försvagas och förstärks tack vare människors levnadsförhållanden här.
 • Möjligheten till ett långsiktigt och socialt hållbart arbete kräver att vi utvecklar våra kunskaper om hur inneslutning och mobilitet verkar i den utsattas liv och hur de parallellt verkar i livet för närstående till den som är utsatt.
 • Anomi (känsla av otillfredsställelse hos en individ som uppstår ur ett tillstånd av oklarhet och normlöshet som blivit överfört på individen) uppstår när människor inte får tillgång till de resurser och färdigheter de behöver för att kunna leva upp till samhällets krav.

Budskap till praktiken

 • Ett liv präglat av segregation i alla dess former i Sverige spelar en avgörande roll för det hedersrelaterade våldet och förtrycket.
 • Samhället bör genom socialpolitiken ta ett förnyat ansvar på flera nivåer, både akut, kortsiktigt och långsiktigt.
 • Tidig analys av risker och skyddsbehov är viktigt i det akuta arbetet med våldsutsatta.
 • Ge tid för att höra personens hela berättelse och ta reda på vilka faktorer som finns i det enskilda sammanhanget.
 • Kommunikation är viktig för att kunna bygga relation och tillit samt medverka till socialt hållbara insatser.

Mer om Runa Baianstovus forskning

Hanna Cinthio: Komplexitet i rättslig reglering och hantering av hedersproblematik

Vi har att göra med komplexa och dynamiska fenomen och vi kan inte hantera dem mekaniskt. Vi behöver mer kunskap, men också tid till reflektion och dialog för att hitta rätt.
Hanna Cinthio, Malmö universitet

Forskare: Hanna Cinthio, doktorand Malmö universitetPorträttbild Hanna CinthioHanna Cinthio, doktorand Malmö universitet
Status: Avslutad forskning
Målsättning i nationell strategi: 3, 4

Sammanfattning

Utgångspunkten för Hanna Cinthios föredrag var att lagstiftningen kring hedersrelaterat våld och förtryck har skärpts på flera punkter under senare tid. Senast den 1 juni 2022 fick Sverige en ny lag om hedersförtryck. Detta trots att flera instanser i sina remisser haft invändningar och noterat möjliga problem, bland annat när det gäller risker kopplade till diskriminering, prioritering och svårigheter att bevisa avsikt med mera. Att lagen ändå infördes har fått forskare inom juridiken att tala om "straffrättspopulism". Hanna menar att ett särskilt hedersbrott speglar en politisk vilja att understryka det hedersrelaterade våldets och förtryckets allvar och samhällets avståndstagande.

Hannas forskning handlar om hur människor navigerar inom och mellan olika normsystem. Intentionen för hennes föredrag var att illustrera de svårigheter som rätten och andra aktörer runt omkring kan ställas inför i sitt arbete. De teman hon valt ut för att belysa denna komplexitet var i första hand hämtade från den studie hon gjort med dömda förövare.

 • Det finns en underliggande social problematik som inte alls har reflekterats i domarna. Klienterna har själva tonat ned sådana faktorer. Det går bara att spekulera i orsaken, kan det vara p g a skam och tabun? Avsaknaden gör att personen heller inte får någon hjälp.
 • Isolering och utanförskap är ett tema som återkommer i flera ärenden. Det förekommer föreställningar hos förövarna om det omgivande samhället som något negativt och hotfullt. Leder till att man kontrollerar och begränsar sina familjemedlemmar, vill inte att de ska bli integrerade. Detta kan påverka anmälningsbenägenheten negativt och bidra till fortsatt sårbarhet och marginalisering.
 • Svårt att särskilja olika våldstyper och drivkrafter. Hanna nämner annat våld som sker i en hederskontext, men inte är direkt kopplade till familjens heder. Det kan till exempel vara våld som bottnar i skam och kränkthet hos en individ. I det stereotypa scenariot handlar det om kvinnan, men brottsoffret kan också vara en extern person som har haft en relation med kvinna i en hederskontext. Då beskriver förövaren våldet på ett annat sätt, att det har skett utifrån omsorg om kvinnan, att hon är värdefull och att man har velat värna familjens integritet.
 • Olika hedersbegrepp. I flera fall gör de dömda personerna en distinktion mellan detta. På flera språk finns olika ord för heder som beskriver olika dimensioner av begreppet. Ett är det gemensamma anseendet som är kopplat till respekt, ära och lojalitet. Ett annat mer avgränsat begrepp fokuserar bara på den kvinnliga sexualiteten, på renhet och kyskhet. Två olika dimensioner som interagerar med varandra, men det är inte samma sak.
 • Upplevd orättvisa är ytterligare ett tema. Några förövare har en stark (och subjektiv) uppfattning om det svenska rättsväsendets förhållningssätt till heder. Man menar att det saknas en nyansering och att det finns en oerhörd fixering vid just begreppet heder som tillsammans med okunskap och stereotyper genererar negativa attityder i rätten. Några nämner att okunskapen skapar ett hat hos de myndigheter man möter.
 • Ånger, omvärdering och förändring. De förövare som fick frågan om ånger sa att de hade gjort ett annat val om de hade kunnat gå tillbaka. Ofta kopplat till bitterhet över påföljderna, hur relationerna till släkten och familjen har påverkats och att fängelsedomen gett upphov till många praktiska problem. Den som blivit dömd upplever en besvikelse över att det man gjorde för släktens skull inte har återgäldats, att personen gått från att ha varit en hjälte i stunden till att ha blivit en långsiktig belastning. Besvikelsen är i sig en viktig faktor för personens omvärdering av hederslogiken ideal. Man beskriver en successiv förändring, att gamla värderingar har bytts ut mot nya och ser sig som en annorlunda person i dag, men betonar att det inte beror på några insatser de har fått från Kriminalvården.

Viktiga slutsatser

 • Den nya lagstiftningen medför svåra gränsdragningar. Hur görs bedömningen av vad som egentligen är hedersrelaterat? Bör vi skilja mellan olika hedersbegrepp? Det behöver redas ut om rättsreglerna ska kunna vara meningsfulla och implementeras korrekt.
 • Lagens utformning gör det ännu viktigare att kunna bevisa motivet. Samtidigt är motivet svårare att komma åt till följd av att det från gärningspersonens håll tonas ned, för att slippa få ett strängare straff.
 • Andra påverkansfaktorer spelar roll. Vad innebär det att växa upp i ett hedersrelaterat sammanhang? Hur bör rätten egentligen förhålla sig till skuld- och ansvarsfrågan, är en person mer eller mindre klandervärd när hen begår ett brott på grund av påtryckningar eller på eget initiativ? Är det den som håller i vapnet som är mest skyldig?
 • Samhället behöver se rättviseaspekterna. En lag som endast tillämpas gentemot vissa grupper innebär en risk för diskriminerande praktik. Hedersproblematik som finns utanför de här sammanhangen kan förbises. På motsvarande vis kan annan problematik misstolkas som hedersrelaterad och leda till strängare straff.

Budskap till praktiken

 • Genom den här förändrade lagstiftningen förväntar vi oss att rättsväsendet bedömer väldigt svåra och krävande ärenden.
 • Rättsväsendet behöver rimliga förutsättningar för att kunna göra de nödvändiga gränsdragningar och avvägningar som blir väldigt viktiga. I dag saknas fullständig konsensus kring hur exakt det här ska avgränsas och regleras, såväl på akademisk som politisk och praktisk nivå.
 • Hantering och bedömning av komplexa och dynamiska fenomen kräver kunskap, kritiskt tänkande och utrymme för reflektion.

  Mer om Hanna Cinthios forskning

Samhällets åtgärder vid misstänkt könsstympning i Sverige: en proportionalitetsanalys

Om vi vill hitta fler könsstympningsfall och om vi vill tillgodose flickors rättigheter i det här, bör vi jobba mer med förtroende än med repression.
Sara Johnsdotter, Malmö universitet

Forskare: Sara Jonsdotter, professor i medicinsk antropologi, Malmö universitet och Lotta Wendel, fil dr i hälsa och samhälle, jurist, Malmö universitetPorträttbild Sara JohnsdotterSara Johnsdotter, professor Malmö universitet
Status: 
Avslutad forskning
Målsättning i nationell strategi: 
3, 4

Sammanfattning

Sara Johnsdotter och Lotta Wendels forskning fokuserar på könsstympning. Sara redogjorde för den forskningsstudie som Forte har finansierat för att kartlägga tre frågeställningar:

 1. Hur stort intrång i enskildas integritet anser myndighetsutövare vara proportionerligt gentemot intresset att stävja en oönskad praktik som könsstympning?
 2. Hur balanserar man mellan motstridig lagstiftning som aktualiseras vid misstanke om könsstympning?
 3. Hur påverkar uppfattningar om problemets omfattning i Sverige de val som görs angående insatser i enskilda fall?

Sara inledde föredraget med att kort beskriva olika typer av könsstympning och omskärelse. Hon redovisade vilka lagar som blir aktuella i samband med en rättslig prövning och påpekade att preskriptionstiden är helt borttagen sedan 2020.

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen har varit av särskilt intresse i denna studie. Den innebär att en myndighet får ingripa i ett särskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. En åtgärd får heller inte vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

I studien har man försökt kartlägga hur personer som agerar vid misstänkta fall resonerar kring proportionalitet. Det empiriska materialet bygger på polis- och socialutredningar, rådande lagstiftning de riktlinjer som finns i olika verksamheter samt intervjuer med professionella. Intervjuerna har omfattat polisutredare, åklagare, socialtjänstutredare och särskilda företrädare. I kartläggningen har man upprättat flödesscheman för att beskriva ett ärendes gång. Det är i dessa flödesscheman som man även har letat efter proportionalitetsprincipen.

Den preliminära analysen visar att alla ärenden är mycket olika varandra, med blöjbytesärenden som enda undantag. Kartläggningen visar att rutiner finns och följs. Det är också påfallande att det finns ett starkt barnperspektiv i hanteringen. När det gäller aktörernas upplevelse av hur utbredd könsstympning finns stöd för en utbredd övertygelse om stora mörkertal. Ett fåtal avvikande företeelser sticker ut med en annan ärendegång.

I studien har forskarna kartlagt 230 polisärenden, varav många har sorterats bort för att de handlat om till exempel omskärelse av pojkar, kliniker som utför intimkirurgi eller oro för framtida ingrepp. I det övriga materialet finns

 • nedlagda förundersökningar
 • en del ärenden som gäller rykten som inte går att utreda vidare
 • blöjbytesärenden, samtliga fall där genital undersökning har genomförts är utan anmärkning
 • ett 80-tal fall av ”tvångsundersökningar”, där inget har lett till åtal.
 • fyra fall i domstol (två fall 2006, ett 2018 och ett 2022)

Sara berättar att antalet straffrättsliga fall som lett till fällande domar i andra västländer sedan 1990-talet liknar de svenska. Totalt finns färre än 30 fall. Hur ska vi förstå att det finns så få rättsfall i västvärlden, när de berörda grupperna är stora? Sara föreslår två olika scenarier:

 1. Praktiken upprätthålls i det fördolda. Invandrargrupperna är så duktiga på att dölja de här aktiviteterna att myndigheterna inte lyckas identifiera ingreppen. Antagande om stora mörkertal.
 2. Praktiken överges av en stor andel i dessa grupper. Antagande om kulturell förändring och små mörkertal.

Viktiga slutsatser

 • Sara framhåller att det finns stöd i forskning för scenario 2, men att de inte har kunnat hitta forskning som stödjer förekomst av stora mörkertal.
 • Fortestudien visar å ena sidan att det finns professionella grupper som agerar i enlighet med riktlinjer och med barnets bästa i fokus i de enskilda fallen. Å andra sidan är nuvarande praxis starkt inriktad på en viss handläggning, så som att genital undersökning alltid ligger i flickans intresse. Samtidigt leder inte nuvarande regelverk och rutiner till identifiering av olagliga fall, men kan påverka flickor och deras familjer starkt negativt.
 • Utfallet på systemnivå inte proportionerligt. För den enskilda flickan och för den enskilda familjen kan hanteringen upplevas som ett resultat av ens hudfärg och etniska bakgrund. En diskriminerande avsikt saknas, men det finns en diskriminerande effekt av att brottet bara förekommer i vissa grupper. Det är ett dilemma utan enkel lösning, eftersom aktörer i processen skulle agera mot riktlinjer och lagstiftning om de inte följde upp misstanke.
 • Satsa mer på förtroendebyggande åtgärder. I samtliga tre fall som hanterats i svensk domstol har det varit flickorna själva som berättat för en samhällsföreträdare som de har haft förtroende för.

Budskap till praktiken

 • Det är viktigt att ha med sig båda scenarierna. Det kan vara så att någon som ljuger när de säger att de är motståndare till praktiserandet/traditionen, men det kan också vara en person som talar sanning.
 • Överväg om en snabb genital undersökning är nödvändig. Notera att studien visar att det saknas akuta fall i Sverige.
 • Vid misstanke, prioritera att göra en första undersökning vid blöjbyte. Ha med olika specialister medverkar i bedömningen.
 • När en regelrätt genital undersökning utförs, dokumentera med bilder/film för att undvika upprepad undersökning.
 • Det är rimligt att det finns ett visst mörkertal i Sverige. Lojalitet vid brott som begås inom familjen och rädsla att förlora sin familjerelation är hinder för att få fatt i de fallen.

Mer om Sara Johnsdotters forskning

Malin Jordal: Klitorisrekonstruktion – rekonstruktiv kirurgi efter kvinnlig könsstympning 

Kvinnorna har i många fall fått ett bättre sexliv efter operationerna, även om det inte alltid går att visa en fysisk effekt.
Malin Jordal, Högskolan i Gävle

Forskare: Malin Jordal, universitetslektor Högskolan i GävlePorträttbild Malin JordalMalin Jordal, universitetslektor Högskolan i Gävle
Status: Avslutad forskning
Målsättning i nationell strategi: 4

Sammanfattning

Malin Jordal har genomfört två studier för att kartlägga uppfattningar om rekonstruktiv kirurgi efter kvinnlig könsstympning. Vid en klitorisrekonstruktion eftersträvar kirurgen att återställa både anatomi och funktion. Rekonstruktionen lyfter fram underliggande klitorisvävnad och täckande ärrvävnad skärs bort. Sedan 2015 har ett 40-tal kvinnor genomgått klitorisrekonstruktion i Sverige. Operationen har erbjudits i samband med psykosexuella konsultationer.

I den ena studien intervjuade Malin 24 kvinnor som genomgått klitorisrekonstruktion. Frågorna berörde deras motiv, förväntningar och upplevelser före och efter operationen. I den andra studien intervjuade hon gynekologer för att kartlägga deras positionering i relation till klitorisrekonstruktion.

Viktiga slutsatser

Bland kvinnornas motiv och förväntningar på klitorisrekonstruktion visade studien på betydelsen av att:

 1. Få symbolisk upprättelse – att kunna ta tillbaka sin kropp och göra könsstympningen ”ogjord”
 2. Fixa utseendet – ta bort påminnelsen och stigmat
 3. Förbättra sex genom fysisk, estetisk och symbolisk återställning
 4. Eliminera fysisk smärta.

På frågorna kring upplevelsen av att ha genomgått rekonstruktionen svarade kvinnorna att de upplevde allt från en revolutionerande till liten effekt på sexuell känsel. De talade också om förbättrad självkänsla och om tacksamheten över att svensk vård erbjudit dem ett val. När det gällde besvikelser de upplevt nämnde kvinnorna svårigheten att få tillgång till kirurgin, att bli nekad en remiss. De nämnde också kravet på psykologiska konsultationer som var en obligatorisk del av processen. Några kvinnor som hade hoppats på mer gällande utseende och känsel uppgav också besvikelse på själva utfallet av operationen.

Gynekologerna i studien intog tre olika positioner i förhållande till klitorisrekonstruktion:

 1. Skadligt/bedrägeri
 2. Osäker, men skeptisk
 3. Antas ha positiva effekter

Bland de som intog en negativ hållning framfördes risken att kirurgen kan komma åt nerver som påverkar kvinnornas känsel negativt till följd av operationen. De kände också rädsla för att ingreppet inte skulle ha någon bra effekt. För den andel som hade en mer positiv inställning till rekonstruktion var perspektivet mänskliga rättigheter betydelsefullt. Malin framhåller att det behövs fler studier, särskilt av vårdens syn på rekonstruktioner.

Budskap till praktiken

 • Det är en kontroversiell kirurgi, kan det vara ordvalet som är ett problem? Eller handlar det om möjlig avsaknad av (fysisk) effekt, kirurgisk risk eller fel motiv?
 • Vården önskar skydda kvinnorna, men riskerar också att ta ifrån dem deras eget perspektiv.
 • Ingreppet har psykologisk betydelse då kvinnornas självskattning förbättrades. Det kan sin tur leda till att de blir mer bekväma sexuellt.

Mer om Malin Jordals forskning

Cecilia Kjellgren: Att samtala i grupp om könsstympning – erfarenheter av deltagande i kvinnojouren Existeras samtalsgrupp

Kombinationen av samtal och träning blir så verksam i den här interventionen, det finns ett empowerment som är jättetydligt.
Cecilia Kjellgren, Linnéuniversitetet

Forskare: Cecilia Kjellgren, universitetslektor LinnéuniversitetetPorträttbild Cecilia Kjellgren, LinnéuniversitetetCecilia Kjellgren, universitetslektor Linnéuniversitetet
Status: Pågående forskning
Målsättning i nationell strategi: 1, 4

Sammanfattning

Cecilia Kjellgren presenterade en intervjustudie med kvinnor som har blivit könsstympade som barn. Kvinnorna har deltagit i gruppsamtal i en intervention som Existera ansvarat för. Existera är en ideell förening som ger stöd till kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning och som arbetar för att motverka att fler flickor utsätts. I intervjustudien deltog 20 kvinnor 30–70 år gamla, från Eritrea, Etiopien, Somalia och Sudan. De hade bott i Sverige mellan 7–33 år. Elva av kvinnorna intervjuades med tolkstöd. Syftet var att identifiera framgångsfaktorer och effekter av samtalsgruppen.

Fokus för Existeras intervention har varit att erbjuda kvinnorna möjlighet att dela erfarenheter i storgrupp och reflektera i mindre grupper. Via gruppsamtalen har kvinnorna fått bearbeta det övergrepp de har varit utsatta för i barndomen och fått stöd att söka medicinsk eller psykologisk hjälp som de behöver. Existera har även byggt fysisk aktivitet i programmet, för att bygga självkänsla, öka kroppskännedom, förbättra psykisk och fysisk hälsa samt för att stärka gemenskapen. Gruppen har träffats tolv gånger under en termin. Språket har varit svenska och de kvinnor som behövt tolkstöd för att kunna delta i gruppen fått det. Teman för samtalen har bland annat varit:

 • fakta om könsstympning
 • psykologiska och medicinska konsekvenser av könsstympning
 • nackdelar och risker med könsstympning
 • hur man i Sverige ser på könsstympning
 • könsroller och normer
 • traditioner och normer som begränsar flickor livskvalitet

Fler aktörer har bjudits in att delta i samtalen, till exempel socialtjänsten för att kunna svara på sina frågor. Amelmottagningen har deltagit vid två tillfällen varje termin för att dela sin specifika kunskap.

Viktiga slutsatser

 • Samtalsgruppen har varit en attraktiv grupp. Kvinnorna har velat börja om när terminen tagit slut samtidigt som fler och fler visat intresse för att delta. De kvinnor som varit med en termin har spelat en viktig roll som stöd för de som är nya. Det har i sin tur bidragit till att deltagarna efterhand har vågat mer och blivit mer delaktiga.
 • Kombinationen av samtal och träning i grupp har varit verksam och mycket uppskattad. Viktigt att få kontakt med sina muskler, att få känna sig frisk och stark.
 • Kvinnorna beskriver att de fått egenmakt, dels genom träningen, dels genom en ökad kunskap om vad som har hänt med den egna kroppen.
 • Studien visar att gruppsamtalen har brutit tystnaden kring könsstympning i de här kvinnornas liv. Ökad kunskap och möjligheten att dela erfarenheter har gett kvinnorna kontroll över den egna situationen och en känsla av att kunna ”räta på ryggen”.
 • Efter interventionen beskriver en del deltagare ett starkare motstånd mot könsstympning. Flera har gått från ett tillstånd som utsatt till att bli ”aktivist” och vara beredd att ”slåss”.
 • Kvinnorna framhåller vikten av att gruppsamtalen har varit på svenska. Språket har haft betydelse utifrån ett integrationsperspektiv.
 • Även kvinnornas familjer har tyckt att samtalen är viktiga.
 • Fortsatt forskning behövs och är motiverad. Den här intervjustudie indikerar att interventionen kan ha betydelse och göra skillnad för de kvinnor som deltagit.

Budskap till praktiken

 • Det har haft betydelse att det varit en ideell organisation inom kvinnorörelsen som stått bakom interventionen. Troligtvis hade det varit svårare för till exempel socialtjänsten att vara avsändare och kunna nå en sådan här grupp.
 • Alla kvinnor i kartläggningen talar om utsatthet i barndomen.
 • Ledarna för interventionen, som haft gemensamt ursprung med kvinnorna, har haft en stor betydelse för att gruppen fungerat så bra som den har gjort
 • Existera kommer utvidga verksamheten och utbilda i metoden framöver.

Mer om Cecilia Kjellgrens forskning

Laura Korhonen: Avslutningsord om forskningens uppgift

Det fina med forskningen är att vi inte behöver vara överens hela tiden.
Laura Korhonen, Barnafrid

Laura Korhonen, Barnafrids centrumchefLaura Korhonen, centrumchef Barnafrid Professor Laura Korhonen, centrumchef på Barnafrid, avslutade dagen med att påminna om forskningens uppgift. Hon underströk att det fina med forskningen är att vi inte behöver vara överens och hålla med varandra hela tiden. Forskningens uppgift är att leta efter sanningen, att förstå perspektiv och kritiskt granska dem. Även när forskningen ger oss andra svar än de vi hoppats på, behöver vi komma ihåg att den fortfarande fyller en viktig funktion i det förebyggandet arbetet.

Laura Korhonen framhöll också betydelsen av att involvera de personer vi studerar i forskningen. Om vi vill göra skillnad behöver vi se målgruppen som mer än objekt, engagera dem och ta vara på deras perspektiv i forskningen. Vikten av delaktighet efterfrågas mer i dag och kan bidra till att stärka känslan av egenmakt (”empowerment”).

Ytterligare ett viktigt skäl att forska är för att vi ska kunna göra saker bättre. Laura Korhonen uppmanade publiken att vända hem och försöka tillämpa forskningskunskapen samt behålla en nyanserad bild av den problematik konferensen berört. Ett långsiktigt myndighetssamarbete är en framgångsfaktor. För att främja en långsiktig samverkan kommer Barnafrid att fortsätta sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck i sitt programutbud under hösten.

Laura avrundade konferensen med ett budskap inspirerat av visionen för Linköpings universitet:

”Jag är övertygad om att var och en av oss från sitt håll, i små och stora handlingar, kan göra skillnad för de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck genom att tänka fritt, vara modig och våga göra nytt”.