Vi stärker Barnahusens kompetens i hedersrelaterat våld och förtryck

Barnafrid har sedan 2018 arbetat med ett flertal regeringsuppdrag som handlar om att stärka Barnahusens kompetens i utredningsarbete vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Vårt arbete utgår från alla människors grundläggande rättigheter - framför allt rätten att få vara barn och få bestämma över sin egen kropp och sexualitet, att få forma och påverka sitt eget liv, leva med den man vill, och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck. 

Barn har inte samma möjligheter som vuxna att berätta om brott, och de vet heller inte alltid att det som de utsätts för är brottsligt. När gärningspersonen är en person som står barnet nära kan det vara ännu svårare att berätta. Vid utredning om brott mot barn ska det rättsliga utredningsintresset vägas mot barnets intresse av skydd, omvårdnad och integritet. Att genomföra utredningar som gäller hedersrelaterat våld och förtryck är komplicerade och kräver särskild kompetens hos dem som möter de utsatta barnen.

Regeringsuppdrag

År 2018 fick Barnafrid det första regeringsuppdraget att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för uppdraget skulle vi även samla in och sprida erfarenheter från Barnahusverksamheternas utredningsarbete. 

Under 2018 och 2019 besökte vi samtliga 32 Barnahus i syfte att samla in material om aktuellt kunskapsläge, och information om hur utredningar om misstänkt hedersbrottslighet genomförs. I detta arbete blev det tydligt att Barnahusen möter få ärenden med barn som är utsatta för brott inom ramen för en hederskultur. Personalen på Barnahus uppgav att de upplever arbetet med hedersärenden som väldigt svårt. De lyfte att de behöver kompetensutveckling kring heder för att 
• lära sig uppmärksamma signaler kring hedersrelaterad problematik 
• få verktyg för hur de ska fråga barn om hedersrelaterat våld och förtryck 
• lära sig hur de ska arbeta rent praktiskt när de misstänker att ett barn de möter är utsatt för hedersförtryck. 

I uppdraget från 2018 ingick också att genomföra utbildningsinsatser och i oktober 2020 arrangerade vi en nationell konferens som bestod av föreläsningar som erbjöd såväl praktisk kunskap som mer teoretisk. Många föreläsningar var riktade till samtliga Barnahusverksamheter men en del var också anpassade för specifika professioner.

Sandra Skoog talar med Unni Wika via länk under konferens.Sandra Skoog leder Barnafrids regeringsuppdrag om heder. Här tillsammans med Unni Wika, professor i socialantropologi vid Oslo universitet, under den nationella hederskonferensen i oktober 2020.Under hösten 2020 ordnade Barnafrid också sammanlagt sju regionala konferenser tillsammans med respektive länsstyrelse, samt det Nationella kompetensteamet från Länsstyrelsen Östergötland. Föreläsningarna här handlade om samverkan, rutiner och erfarenhetsutbyte.

Förlängt och förnyat uppdrag

I april 2020 fattade regeringen beslut om en förlängning av uppdraget till och med den 31 januari 2021. I det förändrade beslutet framgick att Barnafrid också skulle samla in och sprida goda exempel på hur kunskap för att öka den regionala kompetensen inom området har omsatts i praktik, samt genomföra insatser för att kunskapen ska få genomslag i Barnahusverksamheterna. 

I december 2020 beslutade sedan riksdagen att Barnafrid i enlighet med det tidigare beslutet skulle få ett förnyat uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget var en del av den nationella handlingsplanen mot könsstympning av flickor och kvinnor som regeringen beslutade om under 2018. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsstympning, samt förbättra stödet till redan utsatta. Detta uppdrag redovisades till regeringen i januari 2022.

Aktuella uppdrag

I december 2021 förnyades återigen vårt uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser om hedersrelaterat våld och förtryck för landets Barnahusverksamheter. Inom ramen för uppdraget ska Barnafrid även denna gång samla in och sprida erfarenheter från Barnahusverksamheternas utredningsarbete av hedersrelaterad brottslighet. Under uppdragets gång ska vi samverka med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Vi ska i arbetet beakta det myndighetsgemensamma uppdraget att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 1 november 2023. 

Nationella kompetensteamet har fått i uppdrag att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet. Arbetet ska bedrivas under åren 2021 och 2022. Tillsammans med Polismyndigheten, och Åklagarmyndigheten ska Barnafrid i relevanta delar aktivt bistå Nationella kompetensteamet och Brottsoffermyndigheten i arbetet med att ta fram informationsmaterial. Vi ska också bidra i arbetet med den myndighetsgemensamma vägledningen. Målet med uppdraget är att främja tillämpningen av de nya bestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 2020 rörande barnäktenskap, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder. 

En handbok om hedersrelaterat våld och förtryck

Omslaget på Handbok om heder föreställer två händer som håller i varandra 

Som ett led i att nå ut och implementera de vägledningar och stöd som finns för verksamheterna har Barnafrid upprättat en handbok för Barnahusen. Ladda ner handboken (uppdaterad juli 2023) som pdf.

Forskningskonferens 2023 till stöd för en evidensbaserad praktik

Uppdragen i sin helhet

Uppdrag om att stärka barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtyck 
Läs uppdraget på regeringens hemsida.

Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet 
Ladda ner uppdraget som pdf

Myndighetsgemensamt uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor
Ladda ner uppdraget som pdf

 

Slutrapport regeringsuppdrag

Nyheter

Kontakt

Barnafrid