Brottsutredningar om hedersrelaterat våld och förtryck är komplicerade och förutsätter särskild kompetens hos dem som möter utsatta barn och unga. Sedan 2018 har Barnafrid på uppdrag av regeringen arbetat med att stärka kompetensen inom barnahus när det gäller att utreda misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet har omfattat uttrycksformerna barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Barn har inte samma möjligheter som vuxna att berätta om brott, och de vet heller inte alltid att det som de utsätts för är brottsligt. Om en person som står barnet nära är misstänkt gärningsperson kan det vara ännu svårare att berätta.

Vid utredning av brott mot barn ska det rättsliga utredningsintresset vägas mot barnets intresse av skydd, omvårdnad och integritet. Utredningar som gäller hedersrelaterat våld och förtryck är komplicerade och kräver särskild kompetens hos dem som möter utsatta barn.

Regeringen har under senaste åren arbetat för att stärka skyddet för barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld. Inom ramen för den satsningen har Barnafrid fått i uppdrag att stärka barnahusens kompetens kring att utreda misstanke om hedersrelaterade brott. Under de här åren har vi genomfört insatser riktade till de aktörer som samverkar inom barnahus, bland annat webbinarier och utbildningar för barnahussamordnare, chefer och ledare. Vi har också tagit fram en handbok om hedersrelaterat våld och förtryck för yrkesverksamma inom barnahus.

Handbok för barnahus om hedersrelaterat våld och förtryck 

Omslaget på Handbok om heder föreställer två händer som håller i varandra 

Samverkan är A och O i ärenden som berör hedersrelaterat våld och förtryck. Med den här handboken vill Barnafrid ge yrkesverksamma ett verktyg som är användbar i det dagliga arbetet på barnahus.

Vår förhoppning är att handboken ska bidra till ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt ge konkreta tips för arbetet med den här gruppen barn och unga. Handboken belyser också hur olika professioner på barnahus arbetar med frågorna. Vår förhoppning är dessa avsnitt ska bidra till att fördjupa förståelsen och kunskapen om varandras arbete

Ladda ner handboken, uppdaterad maj 2024 (PDF).

Lagstiftning om hedersrelaterade brott

Hand som sträcker fram ett pass vid en passkontroll
Bildtext hxyume

Webbinarium: Ett utvidgat reseförbud 

Den 2 maj sa riksdagen ja till ett mer omfattande utreseförbud för barn och unga. Den 25 april bjöd Barnafrid in f.d. lagman Lars Sjöström att föreläsa om utredningen och den lagstiftning om ett utvidgat utreseförbud som träder i kraft den 1 juni 2024.

Till inspelning och sammanfattning av webbinariet

Ledsen flicka sitter lutad mot vägg med händerna i ansiktet
Juanmonino

Webbinarium: Det särskilda hedersbrottet

Den 1 juli 2022 trädde en ny lag om ett särskilt hedersbrott i kraft. Barnafrid bjöd in den särskilda utredaren Petra Lundh för att berätta om utredningsarbetet och innebörden av det nya brottet.

Till sammanfattningen av webbinariet

Nyheter om regeringsuppdraget kompetensförstärkning hedersrelaterat våld 

Kompetensutveckling inom hedersrelaterat våld och förtryck

Slutrapporter från regeringsuppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck

Barnafrids regeringsuppdrag 2018-2023

Första uppdraget 2018-2020

År 2018 fick Barnafrid det första regeringsuppdraget att stärka barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för uppdraget skulle vi även samla in och sprida erfarenheter från Barnahusverksamheternas utredningsarbete. Med anledning av covid-19 pandemin blev uppdraget förlängt. I det beslutet om förlängning tillkom uppgiften att samla in och sprida goda exempel på hur kunskap för att öka den regionala kompetensen inom området blivit omsatta i praktiken. Tillägget omfattade även att genomföra insatser som kunde ge denna kunskap genomslag i barnahusens verksamhet.  

Under uppdragstiden besökte Barnafrid samtliga 32 barnahus. Syftet var att samla in material om aktuellt kunskapsläge och få veta mer om hur barnahusen utreder misstänkt hedersbrottslighet. Vi genomförde också utbildningsinsatser via en nationell konferens som erbjöd både praktisk och mer teoretisk kunskap. Flera föreläsningar var gemensamma,  men några var anpassade för specifika professioner inom barnahusen. Den nationella konferensen följdes upp av regionala konferenser med de delar som rörde regional samverkan. För att kunna nå ut och med stöd och vägledningar tog Barnafrid fram en handbok för barnahusen.

Uppdraget, inklusive förlängning, slutredovisades 31 januari 2021.

Uppdrag perioden 2021-2022

I december 2020 beslutade riksdagen att Barnafrid i enlighet med det tidigare beslutet skulle få ett förnyat uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget var en del av den nationella handlingsplanen mot könsstympning av flickor och kvinnor som regeringen beslutade om under 2018. Syftet med handlingsplanen var att förebygga och motverka könsstympning, samt förbättra stödet till redan utsatta.

Under uppdragstiden genomförde Barnafrid utbildningsinsatser riktade till barnahussamordnare, en heldagsutbildning med fokus på rättsfall, utbildningsinsatser riktade till chefer och ledare för yrkesverksamm i barnahus och ett webbinarium med en nordeuropeisk utblick. 

För att ge barnahusen verktyg att kunna genomföra tvärprofessionella diskussioner om hedersrelaterad brottslighet togs ett antal utbildningsfilmer fram inklusive en fallbeskrivning med tillhörande frågeställningar. 

Uppdraget redovisades till regeringen i januari 2022.

Uppdrag 2022–2023

I december 2021 av regeringen Barnafrid i uppdrag att samverka med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck i kompetenhöjande insatser för landets barnahus. I uppdraget ingick att beakta det myndighetsgemensamma uppdraget att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Inom ramen för detta uppdrag genomförde Barnafrid utbildningsinsatser med fokus på könsstympning samt ett webbinarium om den nya lagstiftningen om hedersförtryck. Vi bjöd också in barnahussamordnare till nationellt konsultativa samråd och tog fram utbildningsmodulen "Fallet Sara".

"Fallet Sara" omfattar sammanlagt 24 fiktiva dokument med tillhörande frågor. Syftet med Fallet Sara är att erbjuda barnahusen verktyg för att tillsammans kunna diskutera och arbeta med ett fiktivt ärende om misstänkt könsstympning. Materialet till Fallet Sara togs fram med hjälp av referensgrupp med barnahussamordnare samt Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Även Barnombudsmannen och Jämställdhetsmyndigheten bidrog med synpunkter. 

Uppdraget redovisades för regeringen den 28 september 2023. 

Uppdragen i sin helhet

 

Uppdrag om att stärka barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtyck 
Läs uppdraget på regeringens hemsida.

Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet 
Ladda ner uppdraget som pdf

Myndighetsgemensamt uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor
Ladda ner uppdraget som pdf

Kontakt

Barnafrid