Vi stärker Barnahusens kompetens i hedersrelaterat våld och förtryck

Barnafrid genomför utbildningar om hedersrelaterat våld för landets Barnahusverksamheter. Syftet är att stärka Barnahusens kompetens i utredningsarbete vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer: Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.  

I juni 2018 gav regeringen Barnafrid i uppdrag att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.  Inom ramen för uppdraget skulle Linköpings universitet även samla in och sprida erfarenheter från Barnahusverksamheternas utredningsarbete. Den 16 april 2020 fattade regeringen beslut om en förlängning av uppdraget till den 31 januari 2021. I det förändrade beslutet framgår att Linköpings universitet också ska samla in, och sprida goda exempel på hur kunskap för att öka den regionala kompetensen inom området har omsatts i praktik, samt genomföra insatser för att kunskapen ska få genomslag i verksamheterna. 

I december 2020 beslutade riksdagen att Barnafrid i enlighet med tidigare beslut får ett förnyat uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget är en del av den nationella handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor som regeringen beslutade om under 2018. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsstympning, samt förbättra stödet till redan utsatta. Målet är att nå det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Svårt för ett barn

Barn har inte samma möjligheter som vuxna att påtala brott och vet inte heller alltid att det som händer är brottsligt. När barnet utsätts för brott av en person som står barnet nära kan möjligheten vara ännu svårare. Vid utredning om brott mot barn ska det rättsliga utredningsintresset vägas mot barnets intresse av skydd, omvårdnad och integritet. Att genomföra utredningar som gäller hedersrelaterat våld och förtryck är komplicerade och kräver särskild kompetens hos dem som möter de utsatta barnen.

Stärka kunskap

I vårt uppdrag ska vi stärka Barnahusens kunskap om den här formen av utsatthet så att den på ett tydligare sätt inkluderas i Barnahusens arbete. Vi ska samla in och sprida erfarenheter från Barnahusverksamheternas arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.
Som ett led i att nå ut och implementera de vägledningar och stöd som finns för verksamheterna har Barnafrid upprättat En handbok om hedersrelaterat våld och förtryck för dig inom Barnahusen.

Nationell konferens

Med anledning av rådande omständigheter hölls den nationella konferensen digitalt den 12-13 oktober 2020. Under konferensen fick deltagarna ta del av kunskap som rör hedersrelaterat våld och förtryck som stort men också kunskap om de olika uttrycksformerna barnäktenskap, könsstympning samt det nyligen införda barnäktenskapsbrottet. Föreläsningarna bestod av såväl praktisk kunskap som mer teoretisk kunskap. Forskare, yrkesverksamma praktiker och andra myndigheter bjöds in för att låta deltagarna ta del av viktig kunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensen erbjöd föreläsningar riktade till samtliga Barnahusverksamheter men också föreläsningar med fokus på specifik profession.


Flicka tittar ut genom fönster med ledsam blick. Foto Madalena Santos / EyeEm

Regionala konferenser

Under hösten 2020 ordnade vi också sammanlagt sju regionala konferenser för yrkesverksamma inom landets Barnahusverksamheter, med syfte att förbättra deras kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Det gjorde vi tillsammans med respektive länsstyrelse samt det Nationella kompetensteamet från Länsstyrelsen Östergötland. Konferensen bestod av två dagar, varav en dag för samtliga verksamheter och en dag för Barnahussamordnarna. Konferensens innehåll var föreläsningar kring samverkan, rutiner och erfarenhetsutbyte. Under dagen för Barnahussamordnarna kunde de diskutera fall framtagna av Nationella kompetensteamet genom deras erfarenheter av stödtelefonen, till vilken yrkesverksamma kan ringa för att rådfråga kring ärenden med misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck.

RegeringsuppdragenVisa/dölj innehåll

Hela regeringsuppdraget till Barnafrid (länk till regeringens hemsida)
I uppdraget ska landets barnahusverksamheter erbjudas utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Arbetet ska ske i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötlands län. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2022. 

 

Förlängning av uppdraget (pdf)

Barnafrid ska i enlighet med regeringsbeslut från juni 2018 (S2018/03927 /J ÄM) genomföra utbildningsinsatser om heders relaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. Linköpings universitet ska även samla in och sprida goda exempel på hur kunskap för att öka den regionala kompetensen inom området har omsatts i praktik samt genomföra insatser för att kunskapen ska få genomslag i verksamheterna. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. Uppdraget ska med ändring av tidigare beslut redovisas till regeringen senast den 31 januari 2021.

 
Förnyat uppdraget (länk till regeringens hemsida)

Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) får använda 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut II:11 från den 28 juni 2018 (S2018/03927) genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter. Arbetet ska ske i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Inom ramen för uppdraget ska Linköpings universitet även samla in och sprida erfarenheter från barnahusverksamheternas utredningsarbete av hedersrelaterad brottslighet. I uppdraget ska synpunkter inhämtas från Jämställdhetsmyndigheten, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket. Uppdraget ska redovisas 31 januari 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Inspelade föreläsningar för dig inom BarnahusVisa/dölj innehåll

Slutrapport regeringsuppdragVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

På gång

Nätverksträff för Barnahus

Fullbokat! Tema: Unga som förgriper sig sexuellt på andra barn och unga. Träffen är digital och riktar sig till verksamma inom Sveriges Barnahus. 

Börjar 24 mars 2021 kl. 09.00
Slutar 24 mars 2021 kl. 16.15
Plats Online, i mötesverktyget Zoom. Länk kommer via anmälan.
Kontakt Sandra Skoog

KontaktVisa/dölj innehåll

BarnafridVisa/dölj innehåll