Våld som inte syns är svårt att upptäcka. För dig som möter barn i yrkeslivet är det viktigt att se de försummade barnen. I juni 2020 släppte Barnafrid en kunskapsöversikt om försummelse och ett filmat samtal med många konkreta tips.

Försummelse är en vanligare form av våld mot barn än många tror – med stor andel sjuklighet och dödlighet i världen. Under skolloven lämnar barnen sin vardag i skola och förskola där de har strukturerade dagar med trygga vuxna omkring sig. Som yrkesverksam inom verksamheter där barn finns är det viktigt att kunna upptäcka de försummade barnen. I juni 2020 släppte Barnafrid därför en kunskapsöversikt (se nedan) om försummelse, sammanställd av forskarna Björn Tingberg och Doris Nilsson. I översikten hittar du viktig kunskap om bland annat förekomst, konsekvenser och riskfaktorer.I samband med lanseringen av kunskapsöversikten presenterade vi också ett filmat samtal som leds av leg. psykolog Maria Schillaci. Du får möta forskaren Björn Tingberg ( Karolinska institutet), Therese Kvist (KI, specialisttandläkare i barntandvård) och Lena Johnsson (rektor i Surahammar) som delar med sig av viktiga och konkreta tips på hur vi kan bli bättre på att se de försummade barnen. 

Mer om kunskapsöversikten

Här är en direktlänk till rapporten "En kunskapsöversikt om försummelse" (Barnafrids kunskapsbibliotek).
Sammanfattningsvis visar översikten att försummelse är ett globalt problem som medför stora kostnader för samhället, men främst stort lidande för den enskilde individen. Forskningen visar att försummelse tycks starkt förknippad med bland annat depression - en av våra vanligaste folksjukdomar.

Enligt de studier som ingår i översikten ligger prevalensen i normalpopulation på mellan sexton och tjugosex procent, medan prevalensen i kliniska grupper är betydligt högre. En stor riskfaktor är att vara ett litet barn, och faktorer som involverar relationen mellan föräldrar och barn är också en av de största riskfaktorerna.

Fakta om försummelse

Begreppet kan innehålla många olika saker. Här är några:

  • Bristande omhändertagande och/eller dålig kvalitet på omhändertagandet.
  • Bristande tillsyn.
  • Näringsbrist och dålig tillgång på mat.
  • Hög skolfrånvaro samt otillräcklig stimulans för lärande.
  • Avsaknad av medicinsk hjälp och vård.

Definition, enligt WHO

"Försummelse är att inte tillgodose barnets utveckling på alla områden: hälsa, utbildning, känslomässig utveckling, näring, bostad och trygga levnadsvillkor, inom ramen för familjens eller vårdnadshavarnas resurser och därigenom skada eller löpa stor risk att skada barnets hälsa eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling. Detta omfattar otillräcklig tillsyn och att inte skydda barn från skada i största möjliga mån. Att överge ett barn är också försummelse” 
(Världshälsoorganisationen, WHO, 1999).

Kunskapsöversikt Försummelse

Kunskapsöversikt

Framsida på Barnafrids rapport om försummelse

Syftet med den här kunskapsöversikten har varit att få en överblick och fördjupad kunskap om det aktuella forskningsläget när det gäller försummelse av barn.

Försummelse av barn är en form av våld mot barn som det finns anledning att belysa särskilt. I forskning blandas ofta försummelse ihop med annan typ av våld eller övergrepp. Detta har lett till att det till viss del saknas kunskap om försummelse specifikt. Vi hoppas att med denna kunskapsöversikt kunna belysa och öka förståelsen för försummelse.

Ladda ner rapporten

 

Ett samtal om försummelse

I juni 2020 släppte Barnafrid en kunskapsöversikt om försummelse, sammanställd av forskarna Björn Tingberg och Doris Nilsson. I översikten hittar du viktig kunskap om bland annat förekomst, konsekvenser och riskfaktorer. I samband med lanseringen av kunskapsöversikten presenterar vi också ett filmat samtal som leds av Maria Schillaci. Du får möta forskaren Björn Tingberg, Therese Kvist (KI, specialisttandläkare i barntandvård) och Lena Johnsson (rektor i Surahammar) som delar med sig av viktiga och konkreta tips på hur vi kan bli bättre på att se de försummade barnen.

Relaterat