Forskningsprojekt

Att förebygga, hantera och behandla självskadebeteende

Självskadebeteende är vanlig hos ungdomar, framför allt i den kliniska populationen. Vi undersöker olika metoder för att förebygga, hantera och behandla självskadebeteende, vilket är ett angeläget forskningsområde. Vi undersöker underliggande transdiagnostiska mekanismer och psykofysiologiska och neurobiologiska markörer vid självskadebeteende. Vi studerar även effekten av preventiva interventioner som adresserar självskadebeteende och psykisk hälsa i skolor och arbetar med kunskapsspridning. Vi kommer också att testa nya behandlingsmetoder, såsom biofeedback och neurofeedback i realtid för att öka emotionsreglering samt minska självskadebeteende. Vi fokuserar även på att öka patientdelaktigheten och genomför flera kvalitativa studier som fokuserar på de erfarenheter som ungdomar med självskadebeteendes har.

Prevention

Självskadebeteende är vanligt förekommande hos ungdomar och förekommer även i skolmiljön. Det finns f n en brist på preventionsprogram för självskadebeteende som genomförs i skolmiljöer. Vi undersöker i detta projekt effekten av ett universellt preventionsprogram som genomförs inom skolan och fokuserar på psykisk hälsa och självskadebeteende. Vi genomför interventioner som riktar sig till både elever, lärare, föräldrar och elevvårdspersonal. Med en kluster-randomiserad väntelistekontroll design önskar vi undersöka om preventionsprogrammet är genomförbart och om det påverkar självskadebeteende, psykisk hälsa och välmående, självkritik, emotionsreglering, hjälpsökande, stigma och upplevelse av socialt stöd. Mätningar genomförs före och efter interventionerna samt vid 6, 12 och 18 månaders uppföljningar.

Psykofysiologiska och neurobiologiska markörer

Plågad ung kvinna. Bild till CSAN. Vi undersöker psykofysiologiska och neurobiologiska markörer vid svårigheter med känsloreglering och självskadebeteende och har genomfört undersökningar med fMRI och ansiktsEMG hos ungdomar med självskadebeteende. Vi har funnit stöd för ökad emotionell reaktivitet, liksom en negativ bias vid social exkludering hos ungdomar med självskadebeteende jämfört med kontroller. I en longitudinell femårsuppföljning är vi intresserade av att undersöka huruvida det med hjälp av tidigare insamlad ansiktsEMG och fMRI data går att predicera utveckling och utfall hos de med tidigare självskadebeteende. Vi undersöker även i kvalitativa studier de unga vuxnas beskrivningar av processen att sluta med självskadebeteende, samt deras upplevelse av den vård och behandling de fick för sitt självskadebeteende i ungdomsåren.

Bio- och neurofeedback

Vi är intresserade av att fortsätta kartläggningen av psykofysiologiska och neurobiologiska markörer vid självskadebeteende och svårigheter med känsloreglering. I detta projekt undersöker vi även effekten av neurofeedback i realtid, liksom biofeedback. Självskadebeteende är associerat med svårigheter med känsloreglering och genomförs ofta för att reglera känslor. I detta projekt undersöker vi huruvida det med hjälp av träning med neurofeedback i realtid, s k rt-fMRI-NF, är möjligt att hjälpa ungdomar med självskadebeteende att reglera ner sin hemodynamiska aktivitet i relevans-nätverket, salience network, som har betydelse vid emotionellt processande, för att förbättra emotionsreglering och minska självskadebeteende.

Kunskapsspridning

Skolpersonal, föräldrar och vårdpersonal efterfrågar ofta mer kunskap om självskadebeteende hos ungdomar. Vi har tagit fram olika utbildningar, både i längre workshop format, samt kortare onlineutbildningar, med fokus på självskadebeteende som riktar sig till föräldrar samt till personal inom skolan. Vi önskar undersöka om olika utbildningsinsatser och kunskapsspridning kan öka faktiskt och upplevd kunskap, upplevd kompetens, liksom minska negativa attityder och stress, för att på så sätt förbättra omhändertagandet och bemötandet av ungdomar med självskadebeteende.

Svårigheter med känsloreglering hos ungdomar

Svårigheter med känsloreglering har identifierats som en av flera underliggande mekanismer vid utveckling av psykisk ohälsa och olika psykiatriska tillstånd, däribland självskadebeteende. Forskning har visat att en ökad förmåga att reglera känslor är fördelaktig vid behandling av flera olika psykiatriska tillstånd. Vi genomför en randomiserad kontrollerad studie där vi undersöker effekten av en 7-sessioners färdighetsträning i känsloreglering som genomförs i grupp för ungdomar och föräldrar vid de barn- och ungdomspsykiatriska klinikerna i Linköping och Norrköping. Utfallsmått är svårigheter med känsloreglering, alexitymi, medvetenhet om känslor, livskvalitet och symtom på depression och ångest. Kvalitativa studier ingår också där vi undersöka ungdomar och föräldrars erfarenheter av att arbeta med känsloregleringsfärdigheter tillsammans. Vi undersöker även validiteten i olika instrument som avser mäta svårigheter med känsloreglering och hur vanligt förekommande svårigheter med känsloreglering är både i normalpopulation och i kliniska populationer av ungdomar.

Självkritik

Självkritik är ett transdiagnostiskt konstrukt som förekommer vid flera psykiatriska tillstånd, såsom exempelvis depression, självskadebeteende, ätstörningar, social ångest. Vi har tagit fram en transdiagnostisk behandlingsintervention som fokuserar på självkritik och avser i en pilotstudie med en s k single-case experimental design undersöka huruvida interventionen kan minska självkritik, liksom symtom på depression, social ångest och självskadebeteende, och öka självmedkänsla, psykologisk flexibilitet och livskvalitet. Behandlingen innehåller psykoedukation och även komponenter från kognitiv beteendeterapi, self-compassion och acceptansbaserad terapi. Ungdomar rekryteras från den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping och behandlingen genomförs vid BUP-kliniken. Kvalitativa studier ingår även där ungdomar intervjuas om sina erfarenheter av interventionen.

Kroppsuppfattning vid anorexia nervosa

Anorexia nervosa (AN) kännetecknas av självsvält, viktnedgång, en intensiv rädsla för att gå upp i vikt, samt en förvrängd kroppsuppfattning. Behandling av kroppsuppfattning vid AN är ett område som kräver mer forskning. Vi undersöker en ny behandlingsmetod som kombinerar transkranial magnetstimulering (TMS) och en psykologisk kroppsintervention. Patienter från Ätstörningsmottagningen vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Psykiatriska kliniken randomiseras till ena av tre behandlingsbetingelser: sedvanlig psykiatrisk behandling, placebo TMS + psykologisk intervention eller TMS och psykologisk intervention. Mätningar genomförs även med fMRI. Eftersom AN är en allvarlig och ofta långvarigt tillstånd är det angeläget att öka förståelsen av och utforska nya behandlingsinterventioner.