Biogasproduktion på fiberrester från pappers- och massaindustrin 

Bilder visar pappersrulle. Picture shows paperindustri

Dagens papper- och massaindustri producerar stora mängder avfallsvatten, vilket leder till höga kostnader i form av luftad rening och slamhantering. Genom att kombinera existerande vattenrening inom pappers- och massaindustrin med anaerob rötning kan kostnaderna för vattenreningen minskas avsevärt. Samtidigt produceras energirik metangas som exempelvis kan användas internt på bruken.

Vi har tidigare visat att fiber från avfallsvatten från sulfatbruk innehåller hög andel organiskt material vilket är lättnedbrytbart för mikroorganismer i anaerob rötning. I vanliga fall rötas fiberrika substrat i tankreaktorer under omrörning (continuously stirred tank reactor; CSTR), men de stora volymerna av avfallsvatten på bruken skulle resultera i biogasreaktorer allt för stora för att vara intressanta ur ekonomisk synvinkel. För att kunna behandla denna typ av vatten med en CSTR av rimlig storlek krävs att man bibehåller biomassan i reaktorn utan att sänka den hydrauliska uppehållstiden.

Inom ramen för projektet illustreras hur fiberslam från pappers- och massabruk kan rötas vid låga hydrauliska uppehållstider genom att använda en CSTR med slamåterföring. Genom att koncentrera det utgående slammet och föra tillbaka det till reaktorn, förhindras utsköljning av mikroorganismerna samtidigt som stora vattenflöden kan behandlas.
Genom att komplettera existerande reningssystem med anaerob rening kan kostnader sänkas avsevärt, med reducerad slamproduktion, lägre energibehov, minskad användning av näringsämnen och kemikalier, samt produktion av energirik metangas.

Projektets namn: Etablering/effektivisering av biogasproduktion inom pappers- och massaindustrin

Finansiär: Energimyndigheten

Läs mer om Biogasforskning