Tema Miljöförändring (TEMAM)

Tema Miljöförändring (Tema M) är en plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och kritiskt tolkande miljöforskning och utbildning. I en tid när snart sagt all natur bär spår av mänsklig verksamhet är tillståndet i miljön starkt sammanlänkat med samhällsutvecklingen. Idag uppfattas inte längre miljöproblem som ’problem i naturen’ utan även som komplexa samhällsproblem som ställer nya krav på vetenskaplig bredd, integration och problemlösning.

Tema Miljöförändring möter denna utmaning genom en stark kombination av naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska analystraditioner och metoder. Bland dessa ingår analyser av biogeokemiska processer och materialflöden, policystudier utvecklade i nära samarbete med användargrupper, liksom analytiska studier av idéer och debatt inom miljö- och klimatområdet. Genom att främja tvärvetenskapligt samarbete i gränslandet mellan dessa olika analystraditioner säkerställer Tema M att miljöförändring som begrepp, process och politisk sakfråga inte tas för givet utan utsätts för ständig omprövning och genomlysning.

Tema M bygger vidare på den starka tradition av tvärvetenskapliga miljöstudier som har genomsyrat Tema Vatten i Natur och Samhälle (Tema V) sedan 1980 och Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) sedan 2004. Genom Tema M vidareutvecklas och profileras dessa studier i relation till den samtida miljövetenskapliga och miljöpolitiska utvecklingen. 

Nyheter

Forskningsområden

Parkbänk i vatten.
Pixabay

Klimatförändringar

Vi studerar de utmaningar som klimatförändringarna innebär runt om i världen och åtgärder som skulle kunna leda till fossilfria samhällen som är robusta för klimateffekter.

Insjö med skog runt om
Pixabay

Flöden av miljöföroreningar och grundämnen

Med observationer, experiment och modellering, studerar vi naturliga och antropogena miljöförändringar. Vi fokuserar på de biogeokemiska kretslopp som styr hur grundämnen och miljöföroreningar transporteras och fördelas i olika ekosystem.

Människor som håller upp skyltar.
Pixabay

Kunskapspolitik, kommunikation och lärande

Vi studerar hur kunskap om dagens miljö- och utvecklingsutmaningar representeras, legitimeras, problematiseras och förstås i sammanhang såsom utbildning, forskningspraktik, media och policyprocesser. 

Labbmiljö.
Anna Nilsen

Jordens resurser

Vi studerar utmaningar inom hållbar energi- och resursanvändning med fokus på avfall, vatten, mark, ekosystem, näringsflöden samt förnybar energi. I samverkan med samhällsaktörer skapar vi ny kunskap och förbättrar processer, tekniker, analysverktyg och ramverk. 

Forskningsprojekt

Publikationer

Senaste publikationerna

2023

Forskarutbildning och utbildning 

Kalendarium

Kalendarium

29 september 2023

ForskarFredag på Agora Kulturhus

kl. 14.00 – 17.00 Agora, Skäggetorps centrum 18, Linköping

6 oktober 2023

Panelsamtal och vernissage på temat Rättvis klimatomställning

kl. 17.00 – 19.30 Lysekils Folkets Hus

Kontakta oss

Medarbetare 

Alla medarbetare

Adress

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för Tema/tema Miljöförändring
581 83 Linköping

Organisation