Biogas Solutions Research Center

Så tankar man biogas

Biogas Solutions Research Center (BSRC) är ett nationellt kompetenscentrum som syftar till att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Centrumet administreras från Linköpings universitet.

Socio-tekniska energisystem som innehåller rötning, biogaslösningar, har oftast mycket bra hållbarhetsprestanda eftersom de på samma gång behandlar avfall, producerar förnybart bränsle och skapar förnybar växtnäring. Det finns mycket substrat att tillgå, efterfrågan på produkterna är mycket stor, men bara en bråkdel av potentialen utnyttjas. Inom BSRC är forskningens roll att skapa ny kunskap och kompetens som kan understödja en koordinerad omställning.

Biogas Solutions Research Center (BSRC) arbetar transdisciplinärt för att skapa ny kunskap genom mötet mellan många olika discipliner och mellan forskare och praktiker. Fokus ligger på att leverera kunskap, kompetens, internationellt utbyte, fördjupat samarbete mellan vetenskapliga discipliner och med praktiker, nya lösningar och analyser av bidraget till en hållbarhetsomställning till aktörer längs värdekedjan, till biogassektorn och till samhällen i stort.

Kommunikation, nätverkande, utbildning och internationalisering är verktyg för att nå centrets vision, strategi och mål att realisera biogaslösningarnas hållbarhetspotential.

Deltagare

BSRC finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av de akademiska parterna Linköpings universitet och SLU samt en tredjedel av de medverkande parterna från näringsliv och offentlig sektor. Deltagare från näringsliv och offentlig sektor bidrar inte bara med finansiering i form av pengar, utan även med en stor insats av tid och engagemang. De deltar aktivt i forskningsverksamheten och har möjlighet både att påverka verksamheten och att kommersiellt nyttja resultaten.

Forskarna kommer från fem avdelningar på Linköpings universitet och fyra olika avdelningar på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Forskarna kommer från fem avdelningar på Linköpings universitet och fyra olika avdelningar på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Tema MiljöförändringIndustriell miljöteknik, Företagsekonomi, Energisystem, Tema Teknik och social förändring.

Institutionen för molekylära vetenskaperInstitutionen föystem och teknologi och Institutionen för energi och teknik; samt Institutionen för växtförädling.

Centret administreras från Linköpings universitet.

BSRC har även ca 40 partners och medlemmar från näringslivet och offentlig sektor.

BSRCs ca 40 partners och medlemmar från näringslivet och offentlig sektor.
Vision

Varhelst en biogaslösning stärker den övergripande resurseffektiviteten förverkligas den.
Biogas Solutions Research Center, vision

Kontaktpersoner

Adress

Postadress

Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Biogas Research Center 581 83 Linköping

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg A-huset, ingång 17-19, plan 2, korridor A, Campus Valla

Nyheter och reportage

Vi som forskar vid BSRC

Avdelningar vid LiU som jobbar åt BSRC

Biogasforskning vid LiU

Organisation