Karaktärisering av organiska strukturer och molekylära egenskaper i biogasreaktorer 

avloppsnät. Rewerage

Karaktären hos organiska föreningar inverkar på deras möjligheter att omvandlas till biogas. För att uppnå en effektivare nedbrytning av komplexa substrat i biogasprocesser behöver hydrolysen optimeras. I projektet studeras egenskaper på molekylärnivå hos underutnyttjade organiska fraktioner i biogasreaktorer med avsikt att förbättra deras nedbrytbarhet och därmed effektiviteten i befintliga biogasanläggningar.

Det första steget i nedbrytningsprocessen, hydrolysen, har i många fall visat sig vara det hastighetsbestämmande steget vid nedbrytning av komplexa polymerer. Tidigare studier har påvisat att komplexa, mindre tillgängliga organiska strukturer enbart bryts ner till viss del i biogasreaktorer. Detta forskningsprojekt avser att fördjupa kunskaper om hydrolytiska reaktioner och definiera underutnyttjade substratfraktioner i rötningsprocesser genom att karaktärisera komplexa organiska strukturer som återstår i olika rötrester i fullskaliga biogasanläggningar. Samtidigt karaktäriseras tillhörande substrat som tillförs reaktorn för möjligheter till att studera korrelationer mellan substrat och processbetingelser med svårnedbrytbara organiska strukturer som återfinns i rötresten.

Till vår hjälp används bl a kärnmagnetisk resonansteknik (Nuclear Magnetic Resonance; NMR).  Resultaten från den kemiska karaktäriseringen kommer därefter att användas för laborativa studier med syfte att optimera hydrolysen och nedbrytbarheten av definierade svårnedbrytbara organiska strukturer ur ett mikrobiellt perspektiv för olika biogasprocesser.

Finansiär: Energimyndigheten och Biogas Research Center (BRC)

Forskningsledare

Läs mer om biogasforskning