Framtidens växthusgassensorer

Bilden visar forskningsinstrument
Foto: David Bastviken

Forskningen syftar till att utveckla prototyper för kostnadseffektiva sensorer som mäter flera växthusgaser samtidigt och kan användas i sensornätverk.

Miljömålsarbetet baseras ofta på storskaliga problem men där de lokala processerna som bidrar till problemen är mycket dyra att kartlägga. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan är ett exempel där mätningar som påvisar problemen görs på global och regionala skalor samtidigt som åtgärder måste vidtas lokalt.

Det vore önskvärt att optimera lokala processer och aktiviteter så att utsläpp av växthusgaser, inklusive koldioxid, metan och lustgas, minimeras med så liten påverkan på andra önskade mål som möjligt. Dessvärre är det i nuläget mycket dyrt att mäta växthusgaser på lokal nivå vilket gör att åtgärder oftast sker i blindo och inte kan utvärderas. Bristen på billig lokal mätkapacitet bromsar därmed miljömålsarbetet.

I detta projekt ämnar vi utveckla små, strömsnåla och kostnadseffektiva växthusgassensorer för de viktigaste växthusgaserna, för användning i alla typer av miljöer i sensornätverk för t.ex. kartläggning av källor och sänkor i tid och rum, process och aktivitetsoptimering, och åtgärdsuppföljning.

Ett samarbetsprojekt mellan SenseAir, NEP-Norrtelje Elektronikpartner, och Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet, med finansiering från VINNOVA

Kontaktperson

Relaterat innehåll