Miljöutmaning — klimatförändringar

Tema-KLIMAT-topp

Klimatfrågan, en av vår tids svåraste utmaningar, karakteriseras av långsiktiga risker, höga politiska insatser och komplicerade återkopplingsmekanismer. Forskningen vid Tema M följer två huvudspår. Det ena handlar om klimatpolitik i vid bemärkelse och utförs främst inom Centrum för klimatpolitisk forskning, det andra om klimatets biogeokemi framför allt med avseende på utsläpp av växthusgaser. Skogars roll som växthusgassänkor och debatten kring geo-engineering är andra projekt inom området klimatförändringar.

Klimatpolitik bedrivs från global till lokal nivå och handlar inte bara om utsläppsminskningar utan också om sårbarhet, anpassning och omställning. Den klimatpolitiska forskningen vid Tema M har som mål att ta fram kunskap och metoder för klimatarbetet i och utanför Sverige. Forskare från Tema M finns med vid såväl FN:s toppmöten som kommunala planeringsmöten. Enskilda organisationers, myndigheters och företags roll i klimatfrågan studeras också.

Klimatets biogeokemi påverkas inte minst av de växthusgaser som vår planet avger, antingen de är naturliga eller mänskligt framkallade. Stora mängder växthusgaser släpps ut inte bara från mark utan också från sjöar och vattendrag. En kraftfull och tidigare underskattad växthusgas i detta sammanhang är metan. Forskare vid Tema M kartlägger och analyserar växthusgasbalanser på hela landskapstyper, mark och vatten inkluderade. Hur metan bildas, transporteras och släpps ut är en central fråga, liksom att kvantifiera dessa utsläpp. Skogsplantering och hållbar energiproduktion är andra faktorer som påverkar klimatförändringarna och som studeras inom detta område.

Teknisk manipulering av jordens klimat diskuteras som en möjlighet för att avvärja klimathotet. Det kan handla om att suga upp koldioxid från atmosfären, att reflektera solljuset, eller simulerade vulkanutbrott. Men teknikerna är riskfyllda och därmed politiskt brännbara. Forskare vid Tema M studerar och analyserar den vetenskapliga och mediala debatten om klimatmanipulering, Climate Engineering, i Sverige och internationellt.

Kontakt

Forskningsprojekt

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Bild på sjö. Picture on a lake

Metanemissioner från nordliga sjöar

Målet med  forskningsprojektet är att bättre kvantifiera och utveckla modeller för att förutse metanutsläpp från sjöar.

Bild på hus vid vatten

Lokal klimatomställning

Projektet identifierar nyckelfaktorer och åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete.

Forskare inom området 

Relaterad innehåll