Kamera för visualisering av metangas

Kamera för visualisering av metangas.

Metan är en viktig växthusgas. Den är 25 gånger kraftfullare än koldioxid, mätt per kilo. Trots detta är källor och sänkor för metan ofullständigt kartlagda i miljön. Dessa kan kartläggas med ett slags värmekamera som förmår fånga det smala band av infrarött ljus som metan absorberar eller avger. Kameran öppnar helt nya möjligheter att kartlägga och hantera såväl storskaliga som småskaliga flöden av växthusgasen metan.

Växthusgaser påverkar klimatet genom att ta upp och avge värmestrålning och därmed hålla kvar värmen längre i atmosfären. Metan är en viktig växthusgas. Metankällor och sänkor liksom deras fördelning i landskapet är trots detta ofullständigt kända. Förekomsten av metan kan kartläggas med en så kallad hyperspektral kamera för infrarött ljus. Denna kamera har utvecklats inom projektet, som startade 2012. Kameran är en specialiserad variant av en värmekamera, som är extra bra på att se just den värmestrålning som tas upp eller avges av metan. Genom att filma och fotografera metanutsläpp kan man bättre identifiera och kvantifiera förekomst och flöden av metan i olika typer av landskap landskapstyper och därmed upptäcka metankällor, både sådana som finns i naturen och mänskligt genererade.

Det finns tre huvudsakliga typer av metanutsläpp: 

  1. Naturliga från framförallt våtmarker och sjöar, 
  2. Mänskligt orsakade, från industri, förbränning och läckage vid utvinning av exempelvis naturgas, 
  3. En blandform där processerna är naturliga men ökningen orsakad av människan. Det gäller framförallt inom jordbruk med besättningar av nötkreatur och vid risodlingar.

Utvecklingen av metankameran öppnar helt nya möjligheter att kartlägga storskaliga växthusgasflöden samtidigt som småskaliga källor kan identifieras och hanteras för minskade framtida utsläpp.

Projektets namn: Kamera för visualisering av metangas. Finansiär: KAW, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet.

Kontakt

Avdelning