Sårläkning innebär en process som grundar sig på finjusterad kommunikation mellan flera olika typer av celler i huden, men främst mellan keratinocyter och fibroblaster. Gensignaleringen som reglerar proliferation och migration av dessa celltyper, som leder till parakrin signalering är av stort intresse för att öka kunskapen om sårläkningsprocessen. Kunskapen bidrar också till att identifiera potentiella sätt behandla svårläkta sår. I pågående projekt skapar vi genuttrycksprofiler för keratinocyter och fibroblaster i cellodling med påföljande bioinformatisk signalvägsanalys. Vi undersöker också med hjälp av in vitro-metoder detaljer i förändringar i proliferativ och migratorisk funktion som är relaterad till parakrin signallering mellan dessa celltyper.

KMC