Att välja energieffektivt boende

Bilden visar Vallastaden.
Vallastaden växer fram i Linköping

Vad avgör när boende och professionella aktörer gör val kopplade till energi? Detta forskningsprojekt har från olika perspektiv studerat olika valsituationer där energifrågor varit i fokus.

En första delstudie har följt planeringsprocessen för nybyggnation av hyreshus i Vallastaden i Linköping. Vallastaden är ett nytt bostadsområde som har en hållbarhetsprofil och stod värd för en bomässa under hösten 2017. Genom intervjuer, dokumentstudier och observationer har forskarna följt hur energi förhandlats och hanterats via energiberäkningar i olika stadier i planeringen. Studien visar på att det är mer än bara siffror som spelar roll när energi ska beräknas för nya hyreshus med höga energikrav. När energimodellens resultat diskuteras handlar det även om känslor kring yrkesstolthet, ansvar för framtida generationer och framför allt förtroende mellan de ingående aktörerna. Detta betyder att det är viktigt att förstå att det är komplexa socio-tekniska system i samspel som avgör hur energi hanteras i planeringsprocessen.

En andra delstudie fokuserar på hur boende tänker kring energi i sin vardag och vilka val de vill göra kring sitt boende. Studien bygger på enkäter till hyresgäster i Vallastaden och en experimentell metod där besökarna på bomässan i Vallastaden 2017 fick delta i en undersökning om synen på sitt boende (Energiväggen). Resultaten visar på att de boende i Vallastaden framför allt är intresserade av att välja färger och material i sina lägenheter men att energieffektivitet även anses vara viktigt. De boende menar företrädesvis att det ligger i hyresvärdens ansvar att boendet är energieffektivt och de känner att de har för lite kunskap om hur de själva kan agera för att spara energi. Undersökningen vid bomässan i Vallastaden visar på att hemmet är en plats för gemenskap och att trygghet är en väldigt viktig egenskap för boendet. Energieffektivitet som koncept är betydelsefullt för de boende men forskningen visar på att det är viktigt att se energibeteenden i sin kontext där andra värden har företräde för att skapa en plats som uppfattas som ett riktigt hem.

Projektet pågick under 2017-2018 och utfördes av Maria Eidenskog, Jenny Palm samt Helena Karresand. Slutrapporten för projektet finns att läsa på Energimyndighetens hemsida. 


Energiväggen

Kontakt

Om avdelningen