Databaser och webb

Vid LiU bedrivs såväl teoretisk som praktisk forskning kring lagring, hantering, sökning, integration och analys av stora mängder data. Webbaserade tjänster är ett annat viktigt forskningsområde, liksom grafdatabaser och sportanalys.

Mängderna av tillgängliga data ökar ständigt och datadriven vetenskap blir allt vanligare. När datadrivna tekniker ska användas uppstår ett antal utmaningar; som att hantera de stora volymerna data, att data finns i olika form och format liksom att all data inte är konsistent och av hög kvalitet. Utmanande är även den hastighet med vilken nya data kommer in och annan data förändras. Även inom områden där vi ska använda, dela eller integrera data uppstår ständigt nya utmaningar. LiU-forskare tar sig an samtliga dessa utmaningar.

Semantiska webben

Den semantiska webben standardiserar hur man ska referera till olika objekt man vill beskriva - vilken innebörd ett begrepp eller objekt har. Forskare vid LiU arbetar både med att ansluta och tillskriva semantik till data.

Ontologier
Arbete pågår att definiera och standardisera terminologin i form av ontologier. På så vis hanteras utmaningen att data förekommer av olika typer och i olika format. Ontologier ger en formell och tydlig representation av kunskap inom ett visst område, en domän. Det gör det möjligt att dela, reproducera och integrera data inom just denna domän.
Forskare vid LiU bidrar till att utveckla ontologier av hög kvalitet, bland annat genom att utveckla metoder och verktyg för att utveckla ontologier, för felsökning och justering liksom för visualisering av ontologier och nätverk av ontologier.

Länkade data
RDF, Resource Description Framework, är ett språk för att beskriva information och en av de grundläggande teknikerna inom den semantiska webben. Dataelement identifieras av URI: er och kan därmed kopplas över till en annan omgång data, även globalt.
Visionen är webben som en enda enorm sammankopplad databas.

Utvecklingen av webben har här kommit långt, men det finns fortfarande utmaningar kvar att lösa. Ett exempel är federerade lösningar, en teknik som gör det möjligt att söka information i flera olika sökbara resurser samtidigt. Det här är ett viktigt hjälpmedel för att hantera den stora mängden data. LiU-forskare möter och hanterar här såväl volym- som variationsproblem.

Webbaserade tjänster

Forskningen strävar efter att ge insikter, förståelse och förbättringar av befintliga webbaserade tjänster och för att möjliggöra morgondagens tjänster. Forskningen sträcker sig över ett brett spektrum av ämnen och fångar många aspekter av prestanda, integritet och säkerhet och tillhandahåller nya lösningar för att leverera interaktiva tjänster via webben.
Studier görs också av vad som får visst innehåll mer populärt än annat, varför en video blir viral medan andra inte får några visningar, spridning av falska nyheter och läckage av sekretessbelagda uppgifter, med mera.

Grafdatabaser

Förbindelser och relationer blir allt viktigare för både forskning och företag. Eftersom den här typen av data matematiskt liknar en graf kallas detta grafiska data.
Vid LiU pågår forskning kring såväl de teoretiska grunderna som tekniken för att bygga system kring grafdata.

Sportanalys

Vid LiU används data i databaser och på webben för att skapa modeller för spelar- och lagprestanda, för att förstå lagstrategier samt för nya sätt att visualisera sportdata - fördelaktiga för både tränare och spelare.

Forskning

Nyheter